Uutiset

SPEK kokosi neljän viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä koskevan tutkimuksen tulokset yhteen. Viranomaiset voisivat hyödyntää pelastusalan vapaaehtoisten apua monipuolisemmin erityisesti erilaisissa laajoissa häiriötilanteissa kuten myrskyissä, metsäpaloissa ja maalla tapahtuvissa suuronnettomuuksissa. Vapaaehtoisten rooli on keskeinen yhteiskunnalle ja heidän motivaationsa ylläpitämiseksi osallistuminen auttamistehtäviin on tärkeää.

Kaksi palomiestä ulkona.

Viranomaiset ovat pääosin tyytyväisiä pelastusalan vapaaehtoisilta saamaansa tukeen, mutta yhteistyötä tulisi suunnitella ja harjoituksia järjestää enemmän yhdessä. Etenkin laajoihin häiriötilanteisiin tulisi varautua yhdessä aiempaa paremmin.

Palokuntien elinvoimaisuus on SPEKin tutkimuksen mukaan yhteydessä viranomaisyhteistyön toimivuuteen. Palokuntien yhteistyötä paikallistoimijoiden kanssa olisi siksi syytä vahvistaa esimerkiksi kunnan ja palokunnan välillä.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja palokuntien hälytysosastoihin kuuluu noin 26 000 koulutettua vapaaehtoista. Tutkimukset antavat jossain määrin aihetta huoleen vapaaehtoisten riittävyydestä tulevaisuudessa.

Tutkimusten tuloksia

  • Pelastusalan vapaaehtoisilla on motivaatio auttaa ja saada lisäkoulutusta.
  • Motivaatioon vaikuttaa mahdollisuus osallistua hälytystehtäviin. Vapaaehtoisilla on myös halu osallistua ennaltaehkäisevään työhön, jälkitorjuntaan ja laajoihin häiriötilanteisiin.
  • Laajoihin häiriötilanteisiin tulisi varautua yhteistyössä syvällisemmin.
  • Vapaaehtoisten täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää suunnittelua: mm. vapaaehtoisten roolin määrittelyä, yhteistä harjoittelua ja kouluttautumista.
  • Alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja järjestöjen säännöllinen ja systemaattinen kohtaaminen arjessa tukee yhteistyötä.
  • Palokuntien yhteistyötä paikallistoimijoiden, esimerkiksi kunnan, kanssa olisi syytä vahvistaa.
  • Viranomaisten olisi hyvä laatia yhteistyötä koskevat sopimukset vapaaehtoisten toimijoiden kanssa yhdessä.

Tutkimustulokset kokoavassa policy briefissä esitetään viisi suositusta viranomaisyhteistyön kehittämiselle. Yksi suosituksista sisältää ehdotuksen siitä, että kunta rakentaa yhteistyössä muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa mallin, jossa on valmius organisoitua yhdessä erilaisiin häiriötilanteisiin nopeasti. Lue kaikki suositukset policy briefistä (sivun alalaidassa).

Tutkimukset toteutettiin haastatteluina ja kyselytutkimuksina, ja niissä tarkasteltiin myös pelastustoimen valmius- ja toimialasuunnitelmia, vapaaehtoisten kanssa tehtyjä sopimuksia sekä viranomaisten ja järjestöjen tilastoja.

SPEKin tutkimustoiminta

SPEKin tutkimustoiminta tuottaa ja välittää turvallisuuteen ja pelastusalaan liittyvää, ajantasaista tutkimustietoa. Tutkimustyö käsittelee muun muassa kansalaisten varautumista ja turvallisuuskäsityksiä, vapaaehtoisten ja viranomaisten työhön vaikuttavia tekijöitä, tapahtuneita onnettomuuksia ja niistä selviytymistä ja muita ajankohtaisia ilmiöitä.

SPEK tekee tutkimuksissa usein yhteistyötä tutkimuslaitosten, viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.

Lue myös