Palotarus-leirikeskus

Palotaruksen kurssikeskus.

Monipuolinen kurssi- ja leirikeskus Palotarus

Kelkutteentie 147, 17510 Padasjoki

SPEKin kurssi- ja leirikeskus Palotarus sijaitsee Padasjoella, upean luonnon keskellä, kauniiden vesien äärellä. Kurssikeskusta voi varata esimerkiksi erilaisten tur­val­li­suus­kurs­sien jär­jes­tä­mi­seen. Alu­eel­la on hy­vät mah­dol­li­suu­det järjestää alku­sam­mu­tus­har­joi­tuksia. Palotaruksella on nykyaikaiset ja toimivat koulutustilat. Palotarus tarjoaa monipuoliset ja tasokkaat puitteet kokouksille, kursseille, seminaareille sekä tyky-päiville huhtikuusta marraskuun loppuun. Kurssirakennuksen koulutustilassa on paikat noin 36 henkilölle. Iso-Tarusjärven erämaa-alueelle on matkaa Helsingistä 150 km, Lahdesta 50 km ja Jyväskylästä 125 km.

Majoittuminen Palotaruksella

Päärakennuksessa, Palokärjessä, on kaksi kahden hengen huonetta ja kahdeksan neljän hengen huonetta eli ma­joi­tus­ka­pa­si­tet­tia yh­teen­sä 36 hen­ki­löl­le. Ala­ker­ras­ta löy­tyy sau­na- ja tak­ka­huo­ne­ti­lat. Alueelta löytyy kahdeksan kahden hengen mökkiä ja kaksi paritaloa. Mökit ovat varattavissa ainoastaan kesäaikana (huhtikuu-lokakuu). Mö­keis­sä ei ole juok­se­vaa vet­tä. Palotaruksella on kaksi erillistä rantasaunaa, Metso ja Teeri, Iso-Tarusjärven rannalla. Rantasaunoilla on laiturit, joilta pääsee uimaan.

Ruokailujen järjestämiseen on vaihtoehtoja: päärakennuksen keittiö, laitoskeittiö ja kesäkeittiö

Päära­ken­nuk­ses­sa on oma keit­tiö. Keit­ti­ös­tä löytyy as­ti­at noin 40 hen­ki­löl­le. Keit­tiö on va­rus­tet­tu kah­vin- ja ve­den­keit­ti­mil­lä, lie­del­lä, uu­nil­la ja as­ti­an­pesu­ko­neel­la. Päärakennuksessa mahtuu ruokailemaan noin 20 henkeä kerrallaan.

Alu­eel­ta löy­tyy myös lai­tos­keit­tiö, jon­ka ka­pa­si­teet­ti on noin 150-200 hen­ki­löä. Keit­tiö luo­vu­te­taan ai­no­as­taan hen­ki­löl­le, joka osaa käyt­tää lai­tos­keit­ti­ö­vä­li­nei­tä, ja sen käy­tös­tä tu­lee aina il­moit­taa alu­et­ta va­rat­ta­es­sa. Tämän keit­ti­ön yh­tey­des­sä on ruo­kai­lu­tila, jo­hon mah­tuu ruokailemaan noin 60 hen­ki­löä kerrallaan. Li­säksi keittiön läheisyydessä on ruo­kai­lu­ka­tos, jo­hon mah­tuu noin 200 hen­ki­löä.
Laitoskeittiön takana on vielä niin sanottu kesä­keit­tiö, jos­ta löy­tyy kiin­te­ä­nä kak­si sop­pa­tyk­kiä, pe­ru­na­kuo­ri­ma­lai­te ja uuni. Keit­ti­ös­tä saa luu­kut auki, jol­loin sitä voi­daan käyt­tää ja­ke­lu­pis­tee­nä ulko­ruo­kai­luis­sa. Keit­ti­ö­ra­ken­nuk­sen käyt­tö­oi­keus kuu­luu koko alu­een vuok­ra­pa­ket­tiin.

Palotaruksella on kaikkea tätä

  • Harjoitusalueet monimuotoiseen koulutustoimintaan
  • Toimivat koulutustilat erikokoisille ryhmille
  • Nykyaikainen keittiörakennus ja erätunnelmainen kota
  • Tasokkaat majoitusmahdollisuudet

Varaukset

Johanna Hokkinen, etunimi.sukunimi@spek.fi, 040 620 2990