Tutkimukset

Turvallisuus- ja pelastusalan tutkimustoiminta

Tutkimustoimintamme tuottaa ja välittää turvallisuuteen ja pelastusalaan liittyvää, ajantasaista tutkimustietoa esimerkiksi kansalaisten varautumisesta ja turvallisuuskäsityksistä, vapaaehtoisten ja viranomaisten työhön vaikuttavista tekijöistä, ajankohtaisista ilmiöistä, tapahtuneista onnettomuuksista ja niistä selviytymisestä.

Näitä SPEK tutkii:

Vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyön toimivuus (1/2020)

Tutkimus selvittää, mitkä tekijät edesauttavat viranomaisten ja pelastustoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten yhteistyötä. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva yhteistyöntilasta Suomessa, ja tulosten perusteella tehdään suosituksia siitä, miten viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä tulisi kehittää eri alueilla. Tutkimuksen rahoittaa STEA.

Lisätietoja:
projektitutkija Kaisa Eskelinen

Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky (KIVI) (12/2019)

Poliisiammattikorkeakoulu, yhteistyökumppanit: Tampereen yliopisto ja SPEK

Hankkeessa tarkastellaan, mitä tehtäviä viranomaisilta vaaditaan häiriötilanteessa ja miten itse häiriötilanne vaikuttaa viranomaisten toimintakykyyn. KIVI-hankkeen rahoitus tulee Euroopan Unionin sisäasioiden rahastosta.

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Tuula Kekki

Ikääntyneiden ja muiden erityisryhmiin kuuluvien asumisturvallisuus (12/2020)

Yhteistyökumppani: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Ikääntyneiden ja muiden erityisryhmiin kuuluvien asumisturvallisuutta sekä hoitohenkilöstön työturvallisuutta ja koulutustarvetta käsittelevä kyselytutkimus. Teemat liittyvät esimerkiksi turvatekniikkaan ja erilaisiin paloturvallisuuden ongelmiin, kuten liesiturvallisuuteen.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tarja Ojala

Kansalaisturvallisuuden tila 2019 (1/2020)

Kyseessä on jo kolmas kansalaisturvallisuuden tila -kysely. Aiemmat on toteutettu 2017 ja 2015. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa väestön turvallisuuden tilasta esim. näillä alueilla: henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kokemus lähiympäristöstä, eri turvallisuusongelmiin liittyviä kokemuksia, pelkoja ja huolia sekä käsityksiä ja kokemuksia yhteiskunnan tuottamista turvallisuuspalveluista. Tutkimuksen rahoittaa sisäministeriö.

Lisätietoja:
tutkija Heikki Laurikainen

Alueellista varautumista ja turvallisuussuunnittelua tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli (MATTI) (3/2020)

Yhteistyökumppanit: Teknologian tutkimuskeskus VTT, Poliisiammattikorkeakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu

Turvallisuusympäristön muutoksen seurantaan luodaan MATTI-toimintamalli, jolla tuetaan alueellista turvallisuussuunnittelua ja varautumista häiriötilanteisiin. Hankkeen rahoittaa Valtioneuvoston kanslia.

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Tuula Kekki