Tulityö, tulityökoulutus, Tulityökortti® – tietoa tulitöistä sinulle

Haluatko tietää tulityöstä, siihen liittyvästä koulutuksesta tai koulutusuudistuksesta, vastuista tai käsitteistä? Tälle sivulle on koottu näihin teemoihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Jos et löydä etsimääsi, laita meille kysymyksesi tulitöistä: turvallisuuskortit@spek.fi.

Tulityö – perustietoa ja käsitteitä

Mitä ovat tulityöt?

Tulityö on palovaaraa aiheuttavaa työtä, jossa

 • syntyy kipinöitä
 • käytetään liekkiä

tai

 • käytetään muuta lämpöä.

Esimerkkejä tulitöistä: Hitsaus, metallien hionta, polttoleikkaus ja katkaisu laikkaleikkurilla. Kuumailmapuhaltimen tai voimakasta lämpösäteilyä aiheuttavan laitteen käyttö lasketaan tulityöksi, jos sen tuottama maksimilämpötila ylittää työstettävän materiaalin syttymislämpötilan. Tulitöiden tekemiseen tarvitaan yleensä tulityölupa ja voimassa oleva tulityöpätevyys, jos sitä tehdään vakuutetussa kohteessa tilapäisellä tulityöpaikalla.

Mikä on tulityösuunnitelma? 

Tulityösuunnitelma on vakuutuksenottajan, kuten yrityksen sisäinen dokumentti, jossa kuvataan työpaikan tai kiinteistön vaatimukset tulityöturvallisuuden säilyttämiseksi. Suunnitelmassa kuvataan vakituiset tulityöpaikat, tarvittavat suojaustoimenpiteet, erityistä vaaraa aiheuttavat rakenteet tai toiminnot sekä nimetään henkilöt, joilla on lupa toimia eri rooleissa tulitöissä. Tulitöitä tehtäessä voidaan noudattaa joko urakoitsijan tai kohteen tulityösuunnitelmaa. Tulityösuunnitelma velvoittaa yrityksen koko henkilöstöä ja sopimuksen myötä myös yrityksen ulkopuolisia urakoitsijoita. Tulityösuunnitelma jaetaan kaikille siinä nimetyille henkilöille ja huolehditaan, että he saavat riittävän koulutuksen.     Tulityösuunnitelman tekemiseen on olemassa maksuton alusta, jolla voit laatia tulityösuunnitelman. Tutustu palveluun osoitteessa www.tulsu.fi.

Mikä on vakituinen tulityöpaikka? 

Vakituinen tulityöpaikka on tulitöitä varten suunniteltu ja varattu pysyvä, turvallinen alue tai palo-osasto.  Se on siis paloturvallisuusvaatimusten mukainen tulitöiden tekemiseen varattu tila, jossa palovaaralliset työt voidaan suorittaa turvallisesti. Esimerkiksi materiaalien tulee olla palamattomia, suojauksen riittävä ja palavia nesteitä ei saa säilyttää vakituisella tulityöpaikalla. Tulityöt on tehtävä vakituisella tulityöpaikalla aina, kun se on mahdollista. Vakituisella tulityöpaikalla ei edellytetä tulityölupaa eikä tulityökorttia.

Mikä on tilapäinen tulityöpaikka?  

Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat muut kuin vakituiset tulityöpaikat. Tilapäisellä tulityöpaikalla tehdään tulityötä vain silloin, kun sitä ei voi tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Ennen tulityön tekemistä tilapäisellä tulityöpaikalla on harkittava, voisiko työn tehdä korvaavalla työmenetelmällä, josta ei synny tulipalon varaa, esimerkiksi mekaanisilla työstömenetelmillä tai liitostavoilla. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityöntekijällä on oltava voimassa oleva Tulityökortti® ja kirjallinen määräaikainen tulityölupa. Esimerkiksi katto- ja vedeneristystyöt tehdään aina tilapäisellä tulityöpaikalla.

Mikä on tulityölupa ja milloin se tarvitaan? 

Tulityölupa pitää sisällään tulityön vaarojen tunnistamisen ja tarvittavien suojaustoimenpiteiden määrittämisen. Voimassa oleva tulityölupa tarvitaan tilapäisellä tulityöpaikalla. Luvassa myös määritellään tulityön kesto ja nimetään siihen osallistuvat henkilöt. Tulityöluvan voi tehdä monella tavalla. Esimerkiksi itsejäljentävällä lomakkeella, word-dokumenttipohjaan tai sähköisesti. Tutustu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Palopäällystöliiton maksulliseen palveluun www.tulityolupa.fi. Voit tehdä tulityöluvan myös muussa sähköisessä palvelussa. Olennaista on, että tulitöitä tekevällä on olemassa kirjallinen tulityölupa.

Kuka voi myöntää tulityöluvan? 

Tulityöluvan voi myöntää tulityösuunnitelmassa nimetty henkilö, jolla on voimassa oleva Tulityökortti®. Tulityöluvan myöntäjän tehtäviin kuuluu muun muassa varmistaa, että myös tulityöntekijällä on voimassa oleva Tulityökortti®, että luvassa vaaditut turvatoimet on tehty ennen työn aloittamista ja että alkusammutuskalusto, sammute, suojaus- ja raivausvälineet ovat sopivia.

Missä tilanteissa tehdään tyypillisesti tulitöitä?  

Tulitöitä tehdään tyypillisesti rakennusten korjaustyössä ja uudisrakentamisessa sekä teollisuudessa ylläpidossa ja huoltotehtävissä. Esimerkiksi monet remonttikohteet vaativat tulitöiden tekemistä mm.

 • putki- ja viemäriverkoston korjaus
 • parveke- ja julkisivuremontit
 • kattoremontti
 • ajoneuvon korjaus

Ennen tulityötä pitää aina harkita, voiko työn tehdä vaihtoehtoisella paloturvallisella menetelmällä ja välineellä. Silloin vältytään palovaaralta ja tulityölupaprosessilta.

Kuka voi toimia tulityövartijana?

Tulityövartijana voi toimia henkilö, joka ymmärtää tulityön vaarat, osaa vaaratilanteissa keskeyttää tulityön, hälyttää apua ja käyttää alkusammutuskalustoa. Esimerkiksi urakoitsijan tai työn tilaajan työntekijä, vartiointiliikkeen vartija tai tehdaspalokunnan työntekijä voi olla tulityövartija. Tulityövartija nimetään tulityöluvassa ja vartijan turvallisuuskoulutus määritetään tulityösuunnitelmassa. Tulityön tekijä ei voi yleensä samanaikaisesti toimia tulityövartijana. Poikkeuksena ovat erityistilanteet katto- ja vedeneristysalan tulitöissä.

Tulityöturvallisuus ja vastuukysymykset 

Millaisia vahinkoja tulitöistä aiheutuneet onnettomuudet voivat aiheuttaa? 

Jos tulitöistä syttyy palo, se voi kasvaa suurpaloksi ja aiheuttaa satojentuhansien eurojen omaisuusvahinkoja sekä pahimmillaan myös ihmishenkien menetyksiä. Kattotulitöistä voi aiheutua miljoonaluokan vesivahingot koko rakennukselle, ja asuinrakennuksessa ihmiset saattavat menettää kotinsa pitkäksi aikaa.     Siksi on tärkeää estää tulitöistä aiheutuvat syttymät tai vähintään pyrkiä sammuttamaan alkanut palo turvallisesti ensiminuuteilla. 

Miksi on tärkeää, että suoritan vakuutusyhtiöiden tunnustaman tulityökorttikoulutuksen?  

Vakuutusyhtiöt määrittelevät suojelu- ja turvallisuusohjeissaan omat vaatimuksensa tulitöiden tekemiselle. Suojeluohjeen vastainen toiminta voi olla peruste vakuutuskorvausten alentamiselle vahinkotapauksessa. 

Mikä on vakuutusyhtiön suojeluohje? 

Vakuutussopimukseen liitettävällä suojelu- tai turvallisuusohjeella vakuutusyhtiö määrittää riittävät varotoimet tulitöiden tekemiseen. Suojeluohjeen tarkoituksena on ehkäistä tulitöistä aiheutuvia vahinkoja. Suojeluohjeen vastaisesta toiminnasta vakuutusyhtiö voi vahinkotilanteessa vähentää maksettavia vakuutuskorvauksia tai korvaus voidaan jopa evätä. 

Miten varmistan vakuutusyhtiöiden ohjeiden mukaisen tulitöiden tekemisen?  

Vakuutuksenottajalla on velvollisuus ottaa selvää nimenomaan oman vakuutusyhtiönsä tulitöiden turvallisuutta koskevasta ohjeistuksesta. Yleisesti ottaen vakuutusyhtiön suojeluohjeen vaatimukset täyttyvät silloin, kun tulityöntekijät ja tulityöluvan myöntäjä ovat suorittaneet vakuutusyhtiön edellyttämän tulityökoulutuksen, saaneet asianmukaisen perehdytyksen tulityöpaikalla sekä toimivat tulityösuunnitelman ja tulityöluvan edellyttämällä tavalla.  

Tulityökortti® ja tulityökoulutus

Mikä on Tulityökortti®?

Tulityökortti® on pätevyystodistus SPEKin hyväksymän tulityökoulutuksen suorittamisesta.

Miksi tarvitaan tulityökoulutus ja Tulityökortti®?

Tulityökoulutuksen avulla ehkäistään suurpaloja. Tulityökoulutus ja Tulityökortti® tarvitaan, jotta voidaan varmistua tulityöhön osallistuvien henkilöiden osaamisesta tulityötilanteessa sekä tulityöluvan myöntämisessä. Turvallisen tulityön lähtökohtana on riskien tunnistaminen ja turvallisten toimintatapojen hallinta. Tulityökoulutuksen ansiosta tulitöistä aiheutuneiden suurpalojen, tapaturmien ja vahingonkorvausten määrät ovat vähentyneet merkittävästi. Suurpaloksi on määritelty palo, jossa tuhoutuneen omaisuuden arvo on yli 200 000 euroa.  Finanssiala ry:n tilastojen mukaan tulitöistä johtuvien suurpalojen määrä on laskenut koulutusvaatimuksen olemassaolon aikana vajaasta 40 prosentista alle 5 prosenttiin kaikista suurpaloista. Tulitöiden aiheuttamien vahingonkorvausten määrät ovat laskeneet lähes 14 miljoonasta eurosta keskimäärin 2,5 miljoonaan euroon vuodessa. Tulityökoulutusta on annettu Suomessa vuodesta 1988 alkaen.

Kenelle tulityökoulutus on tarkoitettu? 

Tulityökoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla tai jotka myöntävät tulityöluvan.  

Kenen ei tarvitse hankkia Tulityökorttia®? 

Tulityökorttia® ei tarvitse henkilö, joka työskentelee vakituisella tulityöpaikalla. Vakituinen tulityöpaikka on paloturvallisuusvaatimusten mukainen tulitöiden tekemiseen varattu tila, jossa palovaaralliset työt voidaan suorittaa turvallisesti. Tulityökorttia® ei myöskään tarvitse henkilö, joka työskentelee palovaarattomilla työmenetelmillä tai vakuuttamattomissa kohteissa tai on yksityishenkilö, joka tekee tulityötäei-ammattimaisesti, esimerkiksi harrastuspohjalta.Näissäkintilanteissa tulee muistaa toimia paloturvallisesti ja pelastuslain vaatimusten mukaisesti.  

Missä tulityökoulutuksia järjestetään ja kuka niitä järjestää?

Tulityökoulutuksia järjestetään eri puolilla maata. Niitä järjestävät SPEKiin rekisteröidyt kurssinjohtajat, jotka Suomen Palopäällystöliitto on kouluttanut. SPEK ei itse järjestä tulityökoulutuksia vaan huolehtii koulutusten laadunvalvonnasta ja kurssijärjestelmästä. Avoimet koulutukset hintoineen löydät SPEKin sivuilta.

Mitä tulityökoulutus pitää sisällään? 

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ryhmätyötä ja käytännön alkusammutus- ja suojausharjoittelua. Koulutuksen aikana käydään läpi muun muassa tulityön perusteet, vaihtoehtoiset työmenetelmät, tulitöiden säännöstaustaa, roolit ja vastuut tulitöissä,tulitöiden vaaratekijät, palojen ehkäiseminen ja toiminta onnettomuustilanteissa. Koulutus kestää kahdeksan tuntia, mutta se on mahdollista jakaa osiin eri päiville. Jos olet uusimassa tulityöpätevyyttäsi, voit vuodesta 2021 alkaen suorittaa osan teoriaopetuksesta verkkokoulutuksena ja osallistua sen jälkeen neljän tunnin mittaiseen lähiopetukseen.

Miten Tulityökortin voi uusia?

Tulityökortti® on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta.

Tulityökortin voi uusia:

• osallistumalla 8 tuntia kestävään lähiopetukseen
• käymällä teoriaosuuden verkkokurssina ja osallistumalla sen jälkeen 4 tunnin mittaiseen lähiopetukseen, joka sisältää käytännön harjoitukset sekä tentin
tai
• käymällä teoriaosuuden webinaarina ja osallistumalla sen jälkeen käytännön harjoituksiin sekä tenttiin lähiopetuksessa (31. toukokuuta 2021 asti)

Koulutuksen voi uusia SPEKin hyväksymissä koulutuksissa. Tulityökorttia ei voi uusia toisen koulutusjärjestelmän koulutuksella.
Mitä eroa on sillä, hankinko suomalaisen, pohjoismaisen vai jonkin muun kansainvälisen tulityökoulutuksen? 

Tulityökortti® onosoitustulityökoulutuksen antamasta pätevyydestä tehdä tulitöitä. Suomessa ei yleensä* voi tehdä tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla vakuutetussa kohteessa ilman SPEKin hyväksymää Tulityökorttia®.

Vastaavasti Norjassa ja Tanskassa kansalliset palontorjuntaliitot eliSPEKin sisarjärjestöt myöntävät hyväksytysti suoritetusta tulityökoulutuksesta Tulityökortin. Nämä kortit ovat voimassa näissä kolmessa pohjoismaassa siten, että tulityöntekijät perehdytetään sekä kyseisen maan tulitöitä koskeviin vaatimuksiin että tulityöpaikan erityispiirteisiin. Ruotsissa ei hyväksytä muissa Pohjoismaissa suoritettuja tulityökortteja, ellei niitä ole suoritettu ennen 1.7. 2023. SPEK hyväksyy Ruotsin palontorjuntaliiton myöntämän kortin.

* Tulityökortin vaatimus määrittyy aina vakuutusehtojen, kuten suojelu- tai turvallisuusohjeen mukaisesti. Vakituisella tulityöpaikalla työskenneltäessä ei vaadita Tulityökorttia.

Miten tulityökoulutus uudistui 2021? 

Tulityökoulutus uudistui vuonna 2021:  

 • Tulityökoulutuksen osaamistavoitteet tarkistettiin.  
 • Täydennyskoulutuksessa osan teoriasta voi suorittaa verkkokoulutuksena, jos haluaa.  
 • Tulityöntekijöiden osaamista vahvistetaan tarjoamalla veloituksetonta toimialakohtaista lisämateriaalia, esimerkiksi kattotulitöistä. 
 • Vapaa-ajalla tai omatoimisesti tulitöitä tekeville tarjotaan maksutonta materiaalia tulityön vaaroista. 
 • Kurssinjohtajien osaamista vahvistetaan jatkossa vuosittaisella täydennyskoulutuksella aiemman viiden vuoden välin sijaan. Kurssilaisilta edellytetään osaamisen päivitystä jatkossakin vain viiden vuoden välein.  
 • Alle 18-vuotiaiden kouluttautumista tuetaan tarjoamalle heille maksuton oppimateriaali. Heiltä ei myöskään peritä rekisteröintimaksua.

Osa tulityökoulutuksesta suoritetaan edelleen lähiopetuksena, jotta varmistetaan kurssilaisen identiteetti ja osaaminen sekä suoritetaan käytännön harjoitukset oikeilla välineillä. Ensimmäistä kertaa hankittava tulityöpätevyys suoritetaan aina kokonaan lähiopetuksena, koska turvallisten tulityötapojen oppiminen on ensisijaisesti turvallisuusasenteen oppimista.