Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä järjestöksi. Järjestön kotipaikka on Helsingin kaupunki. Järjestö on suomen- ja ruotsinkielinen, pöytäkirjakielenä on suomi.

Järjestön nimen epävirallisena lyhenteenä käytetään SPEK.

2 § Tarkoitus

Järjestön tarkoituksena on edistää yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien ja tuhojen aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa erityisenä tehtävänään palo- ja pelastusalan, varautumisen ja väestönsuojelun kehittäminen.

Järjestön toiminnan tarkoituksena on lisäksi ylläpitää ja edistää osaltaan maamme vapaaehtoispalokuntien
toimintakykyä.

Järjestö toteuttaa tarkoitustaan valtakunnallisena keskusjärjestönä toimien yhteistyössä viranomaisten sekä eri järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö

 1. opastaa, neuvoo ja valistaa kansalaisia niin, että he kykenevät välttämään vaaratilanteiden syntymisiä sekä onnettomuus- ja tuhotilanteissa vähentämään henkilövahinkoja, suojaamaan ihmisiä ja omaisuutta sekä turvaamaan toiminnan jatkumisen normaalioloissa, yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
 2. suunnittelee ja toteuttaa pelastusalaan liittyvää perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta
 3. tuottaa, julkaisee ja välittää alan tiedotus-, valistus- ja koulutusaineistoa
 4. edistää yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kiinnostusta omaehtoiseen varautumiseen sekä edistää ihmisiä toimintaan alan vapaaehtoisjärjestöissä
 5. järjestää kokouksia, seminaareja ja näyttelyitä
 6. tukee jäsenyhdistystensä toimintaa järjestön päämäärien toteuttamiseksi
 7. antaa asiantuntija-apua alan teknisissä kysymyksissä ja suunnittelussa sekä normiston tulkinnassa
 8. harjoittaa ja edistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa
 9. tekee esityksiä ja aloitteita sekä osallistuu alan kehittämiseen
 10. kehittää ja välittää alan tuotteita
 11. osallistuu turvallisuutta edistäviin hankkeisiin ja ylläpitää ja kehittää niihin liittyviä koulutusrekistereitä ja tietopalveluja
 12. seuraa alan kehitystä eri maissa ja on mukana kansainvälisessä yhteistyössä
 13. suorittaa järjestön tarkoituksen toteuttamiseksi muitakin tarvittavia tehtäviä.

4 § Jäsenet

Jäseneksi voi järjestön hallitus hyväksyä sellaisen oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, jonka tarkoituksiin kuuluu toiminta järjestön toimialan tai jonkin sen osa-alueen hyväksi. Kannattajajäseneksi voi järjestön hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka haluaa tukea järjestön toimintaa ja sitoutuu suorittamaan määrätyn kannatusmaksun järjestölle.

Valtuusto voi hallituksen esityksestä kutsua järjestölle kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka järjestön toiminnassa on ansiokkaasti edistänyt järjestön tarkoitusta. Kunniapuheenjohtajana voi olla yksi henkilö kerrallaan. Valtuusto voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota järjestöstä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisestaan valtuustossa pöytäkirjaan merkittäväksi. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta eroamisilmoituksen tekemisestä. Eroavan jäsenen on kuitenkin maksettava jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka kuluessa tämä eroaa.

Jäsen voidaan erottaa hallituksen esityksestä valtuuston päätöksellä, jos jäsen on jättänyt olennaiselta osalta täyttämättä velvoitteet, joihin se on järjestöä kohtaan sitoutunut, tai on menettelyllään järjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut järjestöä.

Kannattajajäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi, ellei laiminlyötyä kannatusmaksua ole suoritettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

6 § Jäsenmaksut

Jäsen on velvollinen suorittamaan järjestölle jäsenmaksun, jonka suuruuden valtuusto vuosittain päättää. Valtuusto päättää vuosittain myös kannatusmaksujen suuruuden. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

7 § Muut tulot ja omaisuus

Järjestö voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla varojen keräyksiä, juhlia ja arpajaisia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa järjestön toimialaan liittyvää kustannus-, julkaisu- ja välitystoimintaa sekä hankkia, hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta ja oikeuksia toimintaansa varten.

Järjestön tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

8 § Toimielimet ja henkilöstö

Järjestön toimielimiä ovat valtuusto, hallitus ja erikseen päätettävät muut toimielimet.

Järjestöllä on toimitusjohtaja ja muu henkilöstö.

9 § Valtuusto

Järjestön ylin päättävä elin on valtuusto, johon kuuluvat jokaisen jäsenen nimeämä valtuutettu. Jäsenet nimeävät jokaiselle valtuutetulle henkilökohtaisen varavaltuutetun. Valtuuston valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi ei voida nimetä järjestön toimihenkilöä.

Valtuuston toimikausi on kolme vuotta.

Valtuusto valitsee syyskokouksessa keskuudestaan toimikaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat. Valtuusto on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet valtuutetuista on saapuvilla.

Varsinainen valtuuston kokous pidetään hallituksen kokoon kutsumana kahdesti vuodessa, kevätkokous huhti- tai toukokuussa ja syyskokous marras- tai joulukuussa.

Kullakin valtuutetulla on valtuuston kokouksessa yksi ääni.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä sekä kannattajajäsenellä on valtuuston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

10 § Valtuuston kokoukset

Varsinaisissa valtuuston kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa
 1. todetaan kokouksen osanottajat ja sen päätösvaltaisuus
 2. valitaan sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
 3. käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
 4. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toimitusjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille sekä
 7. hyväksytään SPEK-ryhmän viiden vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma valtuustokauden keskimmäisen vuoden kevätkokouksessa
 8. käsitellään kokouskutsussa mainittavat muut hallituksen esittämät asiat.
Syyskokouksessa
 1. todetaan kokouksen osanottajat ja sen päätösvaltaisuus
 2. valitaan sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
 4. päätetään toimielinten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. päätetään jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus
 6. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
 7. valitaan järjestön hallituksen puheenjohtaja kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. valitaan jäsenet ja heidän varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä tarvittavat uudet jäsenet ja heidän varajäsenet kesken toimikautta vapautuneille hallituspaikoille toimikausien loppuajaksi
 9. valitaan tilintarkastaja ja, jollei tämä ole KHT- tai HTM-yhteisö, varahenkilö, joiden tulee olla KHT tai HTM-tilintarkastajia sekä
 10. käsitellään kokouskutsussa mainittavat muut hallituksen esittämät asiat.

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetettävä kirjallisena jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Asia, jonka jäsen haluaa valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.

11 § Ylimääräinen valtuuston kokous

Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun vähintään neljäsosa järjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian.

Kutsu ylimääräiseen valtuuston kokoukseen on lähetettävä esityslistoineen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään jäsentä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi ei voida valita järjestön toimihenkilöä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että joka vuosi valitaan vähintään kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsentä. Ensimmäisen ja toisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoukseen, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää.

Hallitus voi asettaa avukseen työvaliokunnan ja tarvittavat toimikunnat.

Valtuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

13 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa järjestön toimintaa näiden sääntöjen ja valtuuston kokouksen päätösten mukaisesti niin, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
 2. huolehtia järjestön toiminnan kehittämisestä
 3. valmistella valtuuston kokoukselle kuuluvat asiat
 4. kutsua koolle valtuuston kokoukset
 5. valitsee ja erottaa järjestön toimitusjohtaja ja välittömästi hänen alaisensa johtavat toimihenkilöt
 6. vahvistaa järjestön toimintasääntö sekä toiminnan ja talouden järjestämiseksi tarpeelliset
  muut pysyväismääräykset
 7. päättää järjestön ansiomerkkien myöntämisestä
 8. edustaa järjestöä
 9. päättää muista järjestön toimintaan kuuluvista asioista, jotka valtuusto on antanut hallituksen ratkaistaviksi.

14 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on

 1. johtaa järjestön toimintaa niin, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
 2. huolehtia hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esitellä ne, ellei joidenkin asioiden osalta ole toisin määrätty, sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta sekä
 3. valitsee ja erottaa palvelukseen ne järjestön toimihenkilöt, joiden osalta ei ole toisin määrätty.

15 § Järjestön nimen kirjoittaminen

Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä, tai joku näistä yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa, sekä hallituksen määräämät toimihenkilöt, kaksi yhdessä.

16 § Tilit

Järjestön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa maaliskuun loppuun mennessä.

17 § Äänestykset

Kun järjestön toimielinten kokouksissa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Henkilövaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

18 § Järjestön sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä valtuuston kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kuukausi.

Kummassakin kokouksessa tulee sääntöjen muutosehdotuksen saada 3/4 annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa on muutosehdotus hyväksyttävä muutoksitta, jotta sääntöjen muutos tulisi voimaan.

19 § Järjestön purkaminen

Päätös järjestön purkamisesta ja sen toiminnan lopettamisesta on tehtävä siinä järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta on 18 §:ssä määrätty.

Päätettäessä järjestön purkamisesta tai järjestön tullessa lakkautetuksi on samalla määrättävä, miten sen omaisuus käytetään järjestön tarkoituksen edistämiseksi.

Säännöt hyväksytty ja järjestö merkitty yhdistysrekisteriin 16.9.1992
Viimeisin sääntömuutos merkitty yhdistysrekisteriin 2.9.2013