Valtuusto ja hallitus

SPEKin ylin toimielin on valtuusto

Jokainen SPEKin jäsen nimeää valtuustoon yhden valtuutetun sekä hänelle henkilökohtaisen varavaltuutetun. Valtuuston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Valtuuston puheenjohtaja on Paula Risikko.

Hallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat

Hallituksen puheenjohtaja on pelastusjohtaja Jari Sainio.

SPEKin hallituksen tehtävänä on
  • johtaa järjestön toimintaa näiden sääntöjen ja valtuuston kokouksen päätösten mukaisesti niin, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
  • huolehtia järjestön toiminnan kehittämisestä
  • valmistella valtuuston kokoukselle kuuluvat asiat
  • kutsua koolle valtuuston kokoukset
  • valita ja erottaa järjestön toimitusjohtaja
  • vahvistaa järjestön toimintasääntö sekä toiminnan ja talouden järjestämiseksi tarpeelliset muut pysyväismääräykset
  • päättää järjestön ansiomerkkien myöntämisestä
  • edustaa järjestöä
  • päättää muista järjestön toimintaan kuuluvista asioista, jotka valtuusto on antanut hallituksen ratkaistaviksi