Uutiset

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto haluavat tuoda oikeaa tietoa tulityöpätevyyksistä ja julkaisevat joulukuussa kattavan listan tulitöitä koskevista kysymyksistä ja vastauksista verkkosivuilla. Viime aikoina julkisuudessa on liikkunut tulitöistä virheellistä tietoa.

Ihminen hitsaa suojavarusteet päällä.

SPEK ja Palopäällystöliitto haluavat tuoda oikeaa tietoa tulityöpätevyyksistä.

Kaikilla Suomessa tulityöpätevyyden saaneilla on SPEKin Tulityökortti®

Suomessa on voimassa oleva tulityöpätevyys tällä hetkellä 380 363 henkilöllä, jotka ovat kaikki suorittaneet SPEKin Tulityökortti®-koulutuksen.

Tällä hetkellä Pohjoismaissa on yhteensä lähes miljoona voimassa olevaa tulityöpätevyyttä, jotka ovat kaikki pohjoismaisten palontorjuntaliittojen eli SPEKin ja sen sisarjärjestöjen myöntämiä tulityöpätevyyksiä. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa suoritettu tulityöpätevyys on voimassa kaikissa mainituissa maissa.

Tulityökoulutuksen tulee olla vakuutusyhtiön ohjeiden mukainen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä Tulityökortti® on todistus vakuutusyhtiöiden edellyttämästä turvallisuustutkinnosta. Jos tulitöitä tehdään tilapäisellä tulityöpaikalla ilman vakuutusyhtiön suojelu- tai turvallisuusohjeessa vaadittua tutkintoa, voidaan vahinkotilanteessa vakuutuskorvauksen määrää vähentää tai jopa evätä.

SPEKin tulityökoulutus uudistuu ensi vuonna ja siirtyy osin verkkoon täydennyskoulutuksen osalta. Alkusammutus- ja suojausosaamisen takia osa koulutuksesta toteutetaan edelleen lähiopetuksena.

Tulityökoulutuksella on laaja verkosto ja vahva laadunvalvonta

SPEK huolehtii koulutusjärjestelmän ylläpidosta, laadunvalvonnasta sekä yhteistyökumppanuuksista. Suomen Palopäällystöliitto vastaa tulityökursseja pitävien kurssinjohtajien kouluttamisesta. Kurssinjohtajia on 1 118, jotka ovat itsenäisiä yrittäjiä tai oppilaitosten sekä työpaikkojen omia kouluttajia.

Tulityötoimikunta, jossa on edustajat Finanssialasta, Rakennusliitosta, Kattoliitosta, Palopäällystöliitosta ja SPEKistä, kehittää tulityökoulutusta ja seuraa tulityön turvallisen tekemisen kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Toimikunta osallistuu myös laadunvalvontaan ja puuttuu havaittuihin ongelmiin.

Tällä vastuujaolla halutaan varmistaa laadunvalvontajärjestelmän toimivuus.

EU:n puitedirektiivi 89/391 ei liity tulitöihin

Tulitöitä säätelee pelastuslaki, rikoslaki ja vakuutussopimuslaki, joista ensimmäisen valmisteluasiakirjoissa tarkennetaan riittäviä varotoimia viittaamalla standardeihin SFS 5900 ja SFS 5991. Tulityökortti®-koulutus perustuu näiden standardien sisältöihin.

EU:n puitedirektiivi 89/391 ei liity tulitöihin, vaan se käsittelee työturvallisuuden ja työterveyden vähimmäisvaatimuksia Euroopassa. Samalla tavalla työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia yleisellä tasolla huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta ottamatta kantaa juuri tulitöihin.

SPEK ja Palopäällystöliitto painottavat yhteistyötä tulityötoiminnassa

Tulityöt ovat vaativa työmuoto korjaus- ja uudisrakentamisessa. Siksi SPEKin tulityökoulutusjärjestelmässä painotetaan riskienhallintaa, jota tehdään yhteistyössä tulityöluvan myöntäjän, tulityöntekijän ja työtä valvovan tulityövartijan. Jokaisen tulitöitä tekevän on ymmärrettävä vaarojen tunnistamisen ja riskienhallinnan merkitys.

SPEK ja Palopäällystöliitto tekevät laajaa yhteistyötä kurssinjohtajien ja eri toimijoiden kanssa varmistaakseen tulitöiden turvallisuuden.

Lue myös