Uutiset

Nuorille on tarjottava mahdollisuus osallistua vapaaehtoistyöhön ja suunnitella osallistumistapoja yhdessä viranomaisten kanssa. Nuoria tarvitaan, jotta meillä on osaavia vapaaehtoisia myös tulevaisuudessa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hankkeessa etsittiin keinoja, joilla nuorisojärjestöt ja viranomaiset voivat vahvistaa yhteistyötä kriiseissä ja niihin varautumisessa.

Palokuntanuori istuu varusteet päällä paloautossa.

Baltic Youth for Resilient Society eli BYFORES- hankkeen tavoitteena oli kehittää vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä kriisinkestävyydessä Itämeren alueella.

Kriiseihin varautumista pohdittiin hankkeessa nuoriin vaikuttavien esimerkkien kautta. Teemoiksi valikoituvat Ukrainan sotaan liittyvä pakolaistilanne, tulvat ja resilienssin eli kriisinkestävyyden rakentaminen nuorten lähiympäristössä.

– Hankkeeseen osallistuneet nuoret valitsivat lopulliset teemat useiden eri aiheiden joukosta. Nuoret kokivat, että heillä on annettavaa erityisesti näissä teemoissa, kertoo SPEKin tutkija Kaisa Eskelinen.

Nuoret vapaaehtoiset tarvitsevat koulutusta ja tukea

Hankkeessa kerättiin hyviä käytänteitä, joilla nuoret vapaaehtoiset saadaan osaksi kriisien ennaltaehkäisyä ja hallintaa.

– Osallistumisen tulee olla helppoa, nuorten näkemyksiä on kuunneltava ja heille on tarjottava riittävästi koulutusta ja tukea, painottaa Eskelinen.

Nuorilla on mahdollisuuksia toimia omissa lähiyhteisöissään, esimerkiksi auttamalla ja ohjeistamalla omaa perhettä ja naapurustoa paloturvallisuudesta. Tueksi tarvitaan käytännön taitojen, kuten ensiavun tai alkusammutuksen, opettelua kouluissa.

Viranomaisten on huolehdittava varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvän tiedon levittämisestä valtakunnallisesti sekä huomioitava nuoret erityisenä kohderyhmänä.

Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa on avain kriisinkestävyyteen

Nuorisobarometristä (2022) selviää, että nuorilla on Suomessa perinteisesti ollut vahva luottamus viranomaisiin. Koulutus ja yhteiskunnallinen asema kuitenkin vaikuttavat siihen, kuinka vahvaksi luottamus rakentuu tai kokeeko nuori mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa.

– Myös se vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, että ollaan samalla puolella ja pidetään kaikki mukana, Eskelinen toteaa.

On tärkeää, että viranomaiset suunnittelevat eri tapoja osallistua vapaaehtoistoimintaan yhdessä nuorten kanssa ja kuuntelevat heidän näkemyksiään. Nuoria tulisi kuulla myös turvallisuutta käsittelevässä päätöksenteossa.

Yhteistyön kautta nuoret oppivat toimimaan viranomaisten kanssa ja viranomaiset ymmärtävät nuorten ikäryhmän tarpeet ja huolenaiheet.

– Parhaassa tapauksessa hyvät kokemukset voivat johtaa vapaaehtoistoiminnan jatkamiseen tai ammattiin pelastusalalla, pohtii Eskelinen.

Nuorten huomioon ottaminen on panostus tulevaisuuteen, sillä pelastusala ja koko yhteiskunta tarvitsevat vapaaehtoisia, joilla on taitoa ja halua auttaa muita.

Lue myös