Uutiset

Toimintakyvyltään rajoittuneita sijoitetaan jo nyt tavallisiin asuntoihin, joissa asukkaiden paloturvallisuutta ei ole varmistettu riittävällä tasolla. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä ollaan huolissaan ilmiön leviämisestä varsinkin, kun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää tavallisen palveluasumisen käsitteen poistamista lainsäädännöstä. Jatkossa vanhuksille suunnatuissa rakennuksissa saattaa olla vähemmän sprinklereitä.

Iloinen vanhempi nainen neuloo, pöydällä kynttilä.

Palveluasumiseen tarkoitetuilta rakennuksilta vaaditaan muun muassa poistumisturvallisuusselvitys, jota ei edellytetä tavallisilta rakennuksilta. Vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa ja asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa sekä näihin verrattavissa tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi, on laadittava poistumisturvallisuusselvitys.

Poistumisturvallisuusselvityksessä arvioidaan, pystyvätkö asukkaat poistumaan tulipalosta yksin vai ovatko he ulkopuolisen avun varassa. Selvityksen tuloksena määritellään muun muassa, tarvitaanko rakennukseen automaattinen sammutuslaitteisto.

Jos tukea tarvitseville ikääntyneille suunnitellaan tavallisia asuinrakennuksia, joissa ei tarvitse ottaa huomioon palvelutaloja koskevia turvallisuusmääräyksiä, on tilanne erittäin huolestuttava.

– Toimintakyvyltään rajoittuneille osoitetaan jo nyt heille soveltumattomia asuntoja eli tavallisia vuokra-asuntoja, joissa asukkaiden turvallisuutta ei ole varmistettu kunnolla. Puhumme aika laajasta ilmiöstä, ja STM:n ehdotus todennäköisesti lisää löyhempiä tulkintoja vaaditusta turvallisuustasosta, SPEKin johtava asiantuntija Kari Telaranta toteaa.

Työryhmän ehdotus on osa iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamista.

– Suomessa on viime vuosina saatu palokuolemien määrää vähennettyä merkittävästi. Realismia on säästäminen sieltä, missä se suinkin on mahdollista, mutta nyt ehdotettu muutos voi synnyttää säästöjä ihmishenkien kustannuksella, Telaranta sanoo.

Ikääntyneillä on muuta väestöä suurempi riski kuolla tulipalossa

Palveluasumiseen tarkoitetuissa rakennuksissa on pääsääntöisesti oltava turvallisuutta varmistavia ratkaisuja, kuten automaattinen sammutuslaitteisto. Ikääntyneillä on usein alentunut toimintakyky, minkä takia heidän kykynsä pelastautua tulipalotilanteessa on muuta väestöä heikompi. Alentunut toimintakyky ja myös muistisairaudet kohottavat paloriskiä sekä heikentävät poistumisturvallisuutta.

Työryhmän ehdotuksen läpimeno voi johtaa automaattisten sammutuslaitteistojen määrän vähenemiseen ikääntyneiden asuinrakennuksissa.

– Kun kunta sijoittaa ikääntyneitä asumisyksiköihin tai osoittaa heille asuntoja, tulisi varmistaa, että paloturvallisuus on kunnossa, SPEKin erikoistutkija Tarja Ojala toteaa.

Lue myös