Uutiset

Tänään julkaistaan uusi koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma, jossa paloturvallisuus ja palovammojen ehkäisy on ensimmäistä kertaa mukana. Turvallisesti kaiken ikää -nimisen kansallisen ohjelman yhtenä visiona on, että yksikään lapsi ja nuori ei kuole tai vammaudu vakavasti tulipalossa. Ohjelma sisältää myös selvityksen tapaturmien kustannuksista.

Poika leikkii lentokonetta olohuoneen lattialla makaavan isän käsien ja jalkojen päällä.

Tapaturmakuolemista noin 90 prosenttia ja vammaan johtavista tapaturmista noin 80 prosenttia tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolinsyy. Vuosittain noin 2 600 suomalaista kuolee tapaturmaisesti.

Uudessa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelmassa on pitkän ajan nollavisio: kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tapaturman seurauksena.

Tämän vuosikymmenen tavoitteena on vähentää 25 prosentilla sellaisia tapaturmia, jotka aiheuttavat vakavan terveyden menetyksen tai kuoleman.

Ohjelmassa huomioidaan lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden tapaturmat. Viranomaisten ja järjestöjen lisäksi keskeisiä toimijoita ovat omaiset ja omaishoitajat, jotka voivat vaikuttaa erityisesti lasten ja ikääntyneiden turvallisuuteen.

Ohjelma kutsuu eri alojen toimijoita edistämään paloturvallisuutta

”Tällä ohjelmalla saadaan laajemmin yhteiskunnallisia toimijoita mukaan edistämään paloturvallisuutta”, kommentoi ohjelman valmistelussa mukana ollut pelastusylitarkastaja Jari Lepistö sisäministeriöstä.

Myös SPEK on ollut mukana valmistelemassa ohjelmaa.

”Palokuolemat ovat yhtä olennaisia torjua kuin liikennekuolematkin, ja ne ansaitsevat huomiota laajasti käytännön tasolla. Tulipalolla voi olla myös pysyvämpiä vaikutuksia ihmisen turvallisuuden tunteeseen ja elämänhallintaan. Vaikka pelastuisi tulipalosta, siitä jää aina traumoja ja jälkiä ihmiseen”, Lepistö toteaa.

Opetusala mukaan parantamaan nuorten turvallisuustaitoja

Yksi ohjelman tavoite on, että lapsilla ja nuorilla on riittävät paloturvallisuustaidot sekä kyky pelastaa ja pelastautua palotilanteessa.

”Tätä edistetään muun muassa säännöllisellä turvallisuusopetuksella ja vastuutahoina ovat Opetushallitus ja kuntien opetustoimi”, Lepistö sanoo.

Tupakoinnin vähentäminen vaikuttaa paloturvallisuuteen

Paloturvallisuuden riskiryhmänä ovat tutkimusten mukaan erityisesti päihteiden käyttäjät, jotka tupakoivat. Siksi ohjelmassa on nostettu esille tarve vähentää tupakointia ja päihteiden käyttöä. Palokuolemat vähenivät, kun itsestään sammuvat savukkeet tulivat markkinoille. Tupakointi aiheuttaa kuitenkin edelleen noin 15 palokuolemaa vuosittain.

Muita keinoja lisätä turvallisuutta ovat liesiturvallisuuden parantaminen, paloturvallisuusosaamisen kehittäminen ja poistumisturvallisuuden varmistaminen.

Ohjelman toimeenpanon koordinoinnista ja seurannasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön asettama Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä, jossa SPEKin edustajana toimii erikoistutkija Tarja Ojala.

Lue myös