Befolkningsskydd

Skyddsrummen skyddar befolkningen

Skyddsrummet är i första hand avsett att skydda befolkningen under en militär attack. Under normala förhållanden används skyddsrummet vanligtvis för hobbyverksamhet, som förråd eller för andra ändamål.

Ett skyddsrum är ett särskilt utrymme i en byggnad eller en separat, närbelägen byggnad, vars syfte är att ge skydd åt befolkningen där den normalt rör sig, arbetar eller bor.

Skyddsrummen skyddar mot spräng- och splitterverkningar, byggnader som kollapsar, tryckvågor, bränder, kemiska stridsmedel och joniserande strålning.

BEFOLKNINGSSKYDD

Avsikten med befolkningsskyddet är att skydda civilbefolkningen och personer som inte deltar i krig under väpnade angrepp och strider.

Befolkningsskyddet omfattar byggande av skyddsrum och vägledning för hemmen inför störningssituationer och undantagsförhållanden. Befolkningsskyddet styrs av ett internationellt regelverk som omfattas av Genèvekonventionen.

Finland har skyddsrum för nästan 4 miljoner människor.

Ägaren ansvarar för skyddsrummet

Allmänna skyddsrum som myndigheterna ansvarar för finns i allmänhet endast i större städer. För övriga skyddsrum svarar byggnadens ägare och innehavare. På landsbygden och i småhusområden finns det i allmänhet inga skyddsrum, utan invånarna ansvarar själva för skyddsåtgärderna. Bestämmelserna om byggande och underhåll av skyddsrum omfattas av räddningslagen. Skyddsrum ska enligt lagen byggas i nybyggnader som är större än 1200 kvadratmeter (bostadsbyggnad).

Underhåll av skyddsrum

Skyddet ska under normala förhållanden användas så att dess konstruktioner inte skadas och skyddet förblir i funktionsdugligt skick. Enligt lagen ska skyddsrummet vara i sådant skick att det kan tas i bruk inom 72 timmar.

Skyddsrummets ägare ansvarar för skyddsrummets underhåll och iståndsättning. Praktiska kurser om hur man använder skyddsrummets anordningar ordnas för dem som utsetts till skyddsrummets skötare. Fastighetsskötaren ska se till att metalldelarna i skyddsrummet inte rostar, att tätningarna är hela, att anordningarna fungerar och att utrustningen finns tillgänglig.