Brandsäker kommun

En brandsäker kommun tryggar brandkårernas framtid, säkerställer stöd för äldre personer och tillser kommuninvånarnas säkerhetsfärdigheter.

Brandsäkerhet förbättrar invånarnas hälsa och säkerhet, säkrar kontinuiteten för kommunens tjänster och företag samt sparar pengar och miljö. Därför #BrandsäkerKommun.

Läs mera om våra teman i kommunalvalet och bekanta dig med fritt användbara bilder för sociala medier!

ARGUMENT: Vi måste agera nu för att kommunerna ska ha fungerande brandkårer även i framtiden

Lösningar:

 • Stöd för omfattande verksamhet inom brandkårerna (t.ex. hobbyverksamhet, säkerhetskommunikation)
 • Stöd för att engagera ungdomar, kvinnor och invandrare i brandkårsverksamheten
 • Tryggande av brandstationernas fastigheter (slopad fastighetsskatt för brandkårer, fastighetsersättning)
 • Säkerställande av startberedskapen: tillstånd för kommunala arbetstagare att delta i utryckningar under arbetstid
 • Fungerande dialog mellan kommunen och brandkåren
 • Stöd för och erkännande av tredje sektorn
Bakgrund:

Brandkårernas hobbyverksamhet hjälper brandkåren att sköta beredskapsuppgifter.

Cirka 15 000 frivilliga och deltidsanställda sköter larmuppdrag i Finland. De deltar i cirka 60 procent av larmuppdragen, dvs. i cirka 200 larmuppdrag per dag i genomsnitt.

Ett rikstäckande nätverk av brandstationer nära medborgarna är en del av vår nationella säkerhetsinfrastruktur.

Brandkårernas uppgifter blir allt mer varierande i framtiden. Kompetenskraven och behovet av sakkunniga inom olika områden ökar. Samtidigt försvåras brandkårens verksamhet i synnerhet på glesbygden på grund av att befolkningen åldras och flyttar in till städer.

Översvämningar, skogsbränder och åska kommer att bli vanligare. Att stöda brandkåren är ett sätt att anpassa sig till klimatförändringarna.

ARGUMENT: Säkerheten hos äldre som bor hemma har inte tryggats i tillräcklig grad

Lösningar:

 • Säkerställande av att stödet och tjänsterna från kommunen räcker till
 • Säkerhetsarrangemang för äldre som bor hemma, med beaktande av funktionsförmågan:
  ex. spisvakt och brandvarnare med lågt placerat batterifack
 • Uppsökande äldrearbete genom samarbete inom kommunen eller mellan kommunen och organisationer
 • Genuin vilja från kommunens sida att identifiera och åtgärda problem som äldre möter i hemmet
 • Tillämpande av erfarenheter från kommunförsök, t.ex. spisvakt som en kommunal service, som kan spara mer pengar än den kostar
Bakgrund:

Om äldre ska bo kvar i sina hem behövs det tillräckligt stöd, annars finns det risk för flera dödliga bränder och olyckor

Brandoffren är ofta äldre personer: hälften är över 60 år gamla. Brandrisken för män ökar redan vid 50 års ålder. År 2030 är ca varje fjärde finländare över 65 år.

Dödliga bränder får stora ekonomiska, sociala och psykiska följder.

Äldre personer i dåligt skick som bor hemma ökar antalet olyckor i hemmet och därmed uppdrag inom första omsorgen jämte onödiga nödsamtal.

Man måste utreda förutsättningarna för att bo hemma och förbättra säkerheten i hemmen.

ARGUMENT: Det finns enkla metoder för att utöka säkerhetsfärdigheterna hos ungdomar och beredskapskunskaperna hos kommuninvånare

Lösningar:

 • Säkerhetsfärdigheter för ungdomar genom den kostnadsfria NouHätä-kampanjen för elever i årskurs 8
 • Stöd för kommuninvånarnas beredskap: den kostnadsfria broschyren “Beredskap hemma”, anordnande av och stöd för beredskapsutbildning
 • Utvecklande av säkerhetskompetensen hos kommunens personal, bl.a. genom fortbildningar och regelbundna övningar
 • Kommunalt samarbete med organisationer
Bakgrund:

Pandemier samt andra kriser och störningar förutspås öka i framtiden.

Kommuninvånarnas beredskapskunskaper borde främjas nu medan ämnet är aktuellt.

För att stöda regional jämlikhet krävs det att hela kommunen deltar i kampanjer som främjar säkerheten samt att personalen utbildas. Det tar tid att få hjälp på många orter. Det finns också regionala skillnader i hur ungdomar deltar i säkerhetskampanjen NouHätä.

Kunskaper i förstahandssläckning är avgörande för hälsan, säkerheten, ekonomin och miljön.

Kommuninvånarnas egen beredskap stöder myndigheternas och olika organisationers beredskap, vilket underlättar vid en störning.