FULLMÄKTIGE OCH STYRELSEN

SPEK:s högsta organ är fullmäktige

Varje medlem i SPEK utser en fullmäktigeledamot och en personlig suppleant. Mandatperioden för fullmäktige är tre kalenderår. Paula Risikko är fullmäktigeordförande.

Styrelsen bereder ärenden som ska behandlas av fullmäktige

Räddningsdirektör Jari Sainio är styrelseordförande.