FIREBAR

FIREBAR – Utveckling av brandbevakningen i Barentsregionen

Markbränderna förväntas öka i de nordiska länderna till följd av klimatförändringen. Antalet upp-täckta markbränder minskar till exempel i Finland, men de breder ut sig allt mer. Torka ökar i allmänhet risken för markbrand, men bränder bryter också ut under mindre torra perioder.

Historiskt sett har spaningsverksamhetens uppbyggnad och verksamhetskultur varit olika i Fin-land, Sverige och Norge. Verksamhetens mål, omfattning och inriktning har varierat från land till land. Det landsövergripande samarbetet har varit lokalt och situationsbetingat; fokus har legat på räddning snarare än på bevakning.

Projektet Utveckling av brandbevakningen i Barentsregionen stärker flygspaningens genomslag när det gäller bekämpningen av markbränder i Barentsregionen (Finland-Sverige-Norge) och främjar räddningssamarbetet mellan länderna.

Projektets mål är att

 • stärka flygspaningens genomslag när det gäller bekämpningen av markbränder i Barentsregionen
 • främja räddningssamarbetet mellan länderna
 • utreda vad man kan lära sig av andra länder
 • utreda hur man kan överföra god praxis från Finland till närområdena
 • utveckla ett samarbetskoncept för brandbevakning mellan Finland, Sverige och Norge.

Projektet kommer att utnyttja tidigare utvecklade Host Nation Support-modeller

Projektet kommer att utnyttja tidigare utvecklade Host Nation Support (HNS)-modeller som nu är i användning, samt vidareutveckla dem för luftfarten. Syftet är att tillföra ny information om metoder som används inom brandspaningen, såsom detekteringssystem för markbränder, data-insamling och analysmetoder, samt AI-applikationer och obemannade flygfarkoster.

En bredare användning av teknik möjliggör en platsoberoende och fortlöpande brandspanings-verksamhet i framtiden. Det innebär också att spaningen kan utgå från verkliga behov och en riskförebyggande syn istället för tillgängliga resurser eller infrastrukturer. Om flygspaningens kapacitet används på rätt sätt kan räddningsverksamheten breddas och effektiviseras. Sådan utveckling behövs, för att markbränder ska kunna upptäckas så snabbt som möjligt.

Resultaten sammanställs i en jämförelse om de tre ländernas övergripande system och praktiska arrangemang

Projektet kommer att utreda vilka system samt tekniska tillämpningar och lösningar man använder i de tre länderna. Resultaten sammanställs i en jämförelse om de tre ländernas övergripande system, övervakning av markbränder, analys av väderdata, kartläggning av skogsbränsle, riskbedömning av markbränder, personal- och utrustningsresurser, avtalsverksamhet, lagstiftning samt andra praktiska arrangemang.

Projektet koordineras av SPEK och det pågår fram till 29.2.2024. Projektet finansieras av utrikesministeriet (IBA-finansiering).

Projektpartner

 • Suomen Lentopelastusseura
 • Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
 • Nordland Fylkeskommune
 • Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni
 • Norges Luftsportforbund
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Frivilliga Flygkåren
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kontaktpersoner

Sami Kinnunen, projektchef