Uncategorized

De regionala skillnaderna för antalet deltagande skolor i NouHätä!-kampanjen är stora. NouHätä! riktar sig till åttondeklassare. På lektionerna lär sig ungdomarna bland annat hur man gör vid olyckor och hur man förebygger bränder. I vissa regioner deltar 100 procent av åldersklassen i undervisningen, och i vissa är det hälften eller under hälften som deltar. Hittills har 447 skolor anmält sig till kampanjen. Sista dagen för anmälan är 3.2.

På NouHätä!-kampanjens webbsidor når den regionala konkurrensen om antalet deltagande skolor sin höjdpunkt strax före anmälningstidens utgång. Alla högstadieskolor i Mellersta Österbotten har redan anmält sig till årets kampanj. Andelen deltagare i Kymmenedalen har överstigit 90 procent och i Södra Karelen 75 procent.

– I vissa regioner finns det antydningar om en slutspurt. I till exempel Lappland anmäler sig nu minst en skola om dagen till NouHätä!, säger kampanjambassadör Risto Vesalainen vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Våren 2022 deltog Jokilaaksot, Norra Karelen och Kymmenedalen till 100 procent i kampanjen. Följ med läget på NouHätäs webbsidor.

Alla åttondeklassare har rätt till NouHätä!-undervisning

År 2022 deltog cirka 75 procent av skolorna och åttondeklassarna i NouHätä. Kampanjen har som mål att alla åttondeklassare skulle delta. De frågor som behandlas i NouHätä ingår i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

– Att delta i kampanjen är till fördel för hela samhället: de unga får lära sig hur man agerar smart och den här färdigheten bär de med sig hela livet. På lektionerna lär sig ungdomarna hur man förebygger bränder, hur man ska agera vid bränder och olyckor och hur man förbereder sig på olika störningar, till exempel strömavbrott eller stormar, berättar Vesalainen.

– Den ungdom som har deltagit i NouHätä!-lektionerna står inte rådlös i en nödsituation. Hen kan hjälpa dem som råkat ut för en olycka, rädda människoliv samt kalla på hjälp och utföra förstahandssläckning. Det är inga dåliga färdigheter, konstaterar Vesalainen.

Kampanjen NouHätä! har nytt undervisningsmaterial på svenska, finska och engelska

Efter att skolan har anmält sig till NouHätä!-kampanjen på kampanjens webbplats, får områdets räddningsverk information om det. Skolan och räddningsverket kommer sinsemellan överens om hur undervisningen ordnas.

– Undervisningen kan ges av en utbildare från räddningsverket eller av läraren själv, säger Vesalainen.

På NouHätä!-kampanjens webbplats finns helt nytt undervisningsmaterial på svenska, finska och engelska. Lektionsbilderna har förnyats och tydliga lektionsplaner har utarbetats för lärare och utbildare. Presentationerna har moderniserats och materialet uppfyller tillgänglighetskriterierna bättre än tidigare.

NouHätä!-kampanjen ordnas av räddningsverken och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland i samarbete med inrikesministeriet, Undervisningsstyrelsen, Räddningsinstitutet, räddningsförbunden och Finlands Brandbefälsförbund. Kampanjen finansieras av Brandskyddsfonden.