Nyheter

Brandvarnardagen infaller onsdagen den 1 december. Då byter vi batterier i brandvarnarna – eller byter ut brandvarnarna mot nya. Alla kan dock inte själva ta hand om sina brandvarnare utan behöver hjälp av sina närstående eller grannar. Om en brand startar i en lägenhet i ett husbolag utgör det en fara för alla boende i huset. Temat för den pågående Brandsäkerhetsveckan är att trygga brandsäkerheten hos närstående.

Alla kan inte själva ta hand om sina brandvarnare. Det kan till exempel bero på att en persons funktionsförmåga har försämrats avsevärt på grund av t.ex. ålder, minnessjukdom, missbruk eller fysisk funktionsnedsättning. Enligt studier som utförts i Sverige var 25 % av omkomna i bränder rörelsehindrade.

När ett husbolag med 100 lägenheter endast har 50 eller 30 brandvarnare

Hur säkra kan de boende känna sig om bara 50 eller 30 lägenheter har fungerande brandvarnare i ett husbolag med 100 lägenheter? Vad händer om det börjar brinna på grannens spis, vilket inträffar cirka tusen gånger per år i Finland, och grannen inte har en brandvarnare eller fungerande batterier i brandvarnaren?

– Alla borde också intressera sig för grannarnas brandvarnare. Du är bara delvis skyddad av att dina egna brandvarnare fungerar. Grannens brandvarnare är viktig eftersom den kan rädda ditt eget och övriga boendes liv i huset, säger Kari Telaranta, ledande expert vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Husbolag kan installera brandvarnare i alla lägenheter

Brandvarnare i ett husbolag är i högsta grad en gemensam fråga. Om det börjar brinna hos grannen är det farligt även för andra boende. Med hjälp av brandvarnare kan branden upptäckas i ett tidigt skede, vilket ger tid för utrymning och förstahandssläckning.

– En lägenhetsbrand brukar oftast sprida sig till andra lägenheter. I värsta fall innebär det dödsfall, men även de ekonomiska förlusterna kan vara stora, och många andra skador kan drabba husbolaget, dess boende och aktieägare, konstaterar Telaranta.

– Ett husbolag kan öka säkerheten avsevärt för alla boende och skydda sin egendom genom att skaffa och installera brandvarnare i alla lägenheter och sköta underhållet av varnarna.

Gratis brandvarnare till mindre bemedlade

I samband med Brandvarnardagen delas det ut gratis brandvarnare till mindre bemedlade. Varnarna delas ut av räddningsverk, såsom Älvdalarnas räddningsverk med sina samarbetspartner, dvs. församlingar, närståendevårdarföreningar, Eväitä elämään ry, Raahen vapaaehtoiset, Raahen kotihoitajat och kristna institut. Brandvarnare delas också ut av sotare, EHYT ry, organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete samt av reparationsrådgivare vid Centralförbundet för de gamlas väl.

Brandvarnardagen infaller onsdagen den 1 december. Då passar det bra att byta batterierna i brandvarnarna eller att helt byta ut brandvarnarna. Brandvarnare har en livscykel på 5–10 år. När de blir äldre förlorar de sin rökkänslighet och larmets ljudstyrka minskar.

 

Brandsäkerhetsveckan pågår 27.11–3.12. Kampanjen koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Räddningsverken, räddningsförbunden, inrikesministeriet, EHYT rf, kyrkostyrelsens enhet för diakoni och själavård, Finlands fastighetsförbund, Finlands Egnahemsförbund, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens Centralförbund, Centralförbundet för de gamlas väl och Valli ry deltar i samarbetet. Brandsäkerhetsveckan finansieras av Brandskyddsfonden.