Nyheter

De boendes och husbolagets roller kommer att förändras under de närmaste åren i fråga om brandvarnaren – den centrala säkerhetsanordningen i hemmet. För husbolagen är det bra att förbereda sig för förändringen i tid, så att man kan säkerställa en smidig övergång genom att förutse kostnaderna och planera det praktiska genomförandet. Brandsäkerhetsveckan pågår för närvarande i Finland och har brandvarnare som tema.

Nästan alla har varit med om att brandvarnaren piper i ett oönskat ögonblick för att batteriet är slut, till exempel när man lagar mat eller när det är natt. Det irriterande ljudet kan dock rädda liv när verklig fara hotar. Trots detta kommer alla inte ihåg att testa brandvarnaren, ersätta en gammal varnare med en ny, eller att sätta tillbaka varnaren i taket efter att batteriet bytts ut.

– Just därför kommer räddningslagen, som reglerar användningen av brandvarnare, lyckligtvis att uppdateras. Säkerheten förbättras för alla boende när även husbolagen ska uppmärksamma underhållet av brandvarnare, säger Ilpo Leino, äldre sakkunnig vid SPEK.

Förändringen tar dock inte bort den boendes ansvar. Den boende kommer fortfarande att ha ansvaret för testningen. Den boende ska också meddela disponenten eller husbolaget om det uppstår problem med brandvarnaren.

– En enkel regel för framtiden är att den boende testar och bolaget ansvarar, konstaterar Leino.
Brandsäkerhetsveckan pågår för närvarande och har brandvarnare som tema. Temat valdes eftersom alltför många hem saknar fungerande brandvarnare.

Framförhållning lönar sig – förändringen förutsätter tidskrävande utredningsarbete av husbolaget

Uppdateringen av bestämmelserna om brandvarnare är bra att uppmärksamma i god tid, eftersom planeringen och genomförandet av förändringen tar tid och kräver utredningsarbete. Kostnaderna ska också kunna beaktas i husbolagets budget.

– Den pågående Brandsäkerhetsveckan är ett bra tillfälle att ta upp frågan preliminärt i husbolaget, säger Ilpo Leino.

Ur husbolagets synvinkel skulle det vara enklast om alla lägenheter i fortsättningen hade brandvarnare som köpts och installerats av fastighetsägaren. Då skulle alla lägenheter ha likadana och lika gamla brandvarnare. Husbolaget skulle också kunna byta ut varnarna och deras batterier på en gång, varmed underhållet skulle bli enklare.

En fungerande brandvarnare i varje lägenhet är bra för ekonomin, hälsan och säkerheten

Även om förändringen kommer att kräva arbete och medföra en del kostnader, blir den lönsam för husbolagets ekonomi och människornas säkerhet. I lagreformen har man bedömt att många finländska hem saknar brandvarnare eller fungerande brandvarnare. En brand som bryter ut i en lägenhet påverkar ofta skicket på flera lägenheter och orsakar kostnader för alla. Ett snabbt ingripande i en begynnande brand minimerar kostnader och personskador.

SPEK och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har tidigare utrett brister gällande brandvarnare i lägenheter. Undersökningen gällde hyreshus och visade på en tydlig skillnad i brandvarnarnas skick beroende på vem som ansvarade för deras anskaffning och underhåll. I de hus som hyresgästen ansvarade för brandvarnarna förekom det brister i 70 procent av lägenheterna, medan det förekom brister i 20 procent av lägenheterna i de hus där hyresvärden var den ansvariga.

Reformen av räddningslagen, som omfattar ansvaret för brandvarnare i husbolag, behandlas för närvarande av riksdagen. Uppdateringen gäller särskilt boende i husbolag, men påverkar även småhus som hyrs ut.

Den nya lagen väntas träda i kraft i början av 2024. Ansvaret för brandvarnarnas underhåll väntas överföras till husbolagen efter en övergångsperiod.

Under Brandsäkerhetsveckan bjuds alla in att testa sina brandvarnare på Nordiska brandvarnardagen 1.12 klockan 18.

Brandsäkerhetsveckan koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Räddningsverken, räddningsförbunden, inrikesministeriet, EHYT rf, Organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete, Kyrkostyrelsens enhet Diakoni och samhälle, Finlands fastighetsförbund, Finlands Egnahemsförbund, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens Centralförbund och Centralförbundet för de gamlas väl deltar i samarbetet. Brandsäkerhetsveckan finansieras av Brandskyddsfonden.