Uutiset

Suurin osa suomalaisista pitää Suomea turvallisena maana. Ihmisten huolet ja pelot jakaantuvat sekä yhteiskunnallisiin että henkilökohtaisiin turvattomuutta tuottaviin asioihin. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös se, miten yksilö luottaa omiin, yhteisön sekä yhteiskunnan kykyihin suojautua uhkia vastaan sekä selviytyä erilaisista häiriötilanteista.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on toteuttanut kansalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta luotaavan kyselyn vuosina 2015, 2017 ja nyt kolmannen kerran 2019. Turvassa 2019 -raportissa esitellään 3000 hengen haastatteluaineiston tulokset. Tulosten mukaan lähes kaikki vastaajat kokevat henkilökohtaisen turvallisuuden olevan hyvä ja suurin osa pitää Suomea turvallisena maana.

Arjen vaarat ja sään ääri-ilmiöt aiheuttavat huolta

Yhdeksän vastaaja kymmenestä arvelee asuinalueensa turvallisuuden pysyneen viime vuosina samankaltaisena. Arjen vaaroista eniten huolta kannetaan liikenneonnettomuuksista, koti- ja vapaa-ajantapaturmista, internetiin kytkeytyvistä rikoksista sekä tulipaloista. Tutkimuksen mukaan yhteiskuntaan kohdistuvien uhkien arvioissa todennäköisimpinä pidetään muun muassa sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia ongelmia, väestöryhmien välisten jännitteiden kasvua, laajamittaisen maahantulon aiheuttamia häiriöitä ja/tai rikoksia sekä pitkittynyttä taloudellista taantumaa.

Luottamus mediaan jakaa kansaa

Valtamediaa koskeva luottamus jakaa kansaa. Tutkimustulosten mukaan kolmasosa vastaajista katsoi valtamedian levittävän luotettavaa ja oikeaa tietoa. Vastakkaista mieltä oli lähes yhtä moni. Tutkimuksessa suurin osa vastaajista ei kuitenkaan koe pelkoa uutisotsikoiden vuoksi. Yli puolet vastaajista katsoo sosiaalisen median sisältävän paljon tahallista, harhaanjohtavaa tietoa ja noin joka viides ilmoittaa sosiaalisen median levittävän vihapuhetta ja herättävän vastaajassa pelkoa.

Tulosten perusteella yhteiskunnan tarjoamilla palveluilla on merkittävä vaikutus turvallisuuden tunteelle. Kansalaisten arvion mukaan turvallisuuden tunnetta lisäävät etenkin pelastuslaitos, jokainen ihminen itse, terveyspalvelut ja poliisi sekä ystävät ja muu lähipiiri.

– Luottamusta ja turvallisuuden tunnetta vahvistaa se, että viranomaiset ovat näkyvissä ja tavoitettavissa ihmisten arjessa. Turvallisuuden tunne on vähintään yhtä tärkeä osa turvallisuutta kuin erilaisten uhkien määrä sekä todennäköisyys. Uskomukset ja pelot ohjaavat käyttäytymistä ja vaikuttavat hyvinvointiimme – riippumatta siitä, perustuvatko ne todellisiin vai olettamiimme riskeihin, sanoo tutkija Heikki Laurikainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Sisäministeriön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä tilaaman tutkimuksen aineiston keruusta vastasi Suomen Kyselytutkimus Oy. Tulosten raportoinnissa on käytetty painotettuja prosenttiosuuksia.

Lisätietoja:
Tutkija Heikki Laurikainen, SPEK, 040 1477977, etunimi.sukunimi@spek.fi
Erityisasiantuntija Lauri Holmström, sisäministeriö, 050 456 1086, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Turvassa 2019 -raportti löytyy tutkimusjulkaisuistamme:

Lue myös