Initiativ till bolagsstämman

flerbostadshus i Finland

Bolagsstämman närmar sig – du kan ta ett aktieägarinitiativ

Vill du som aktieägare i bostadsbolaget ta initiativ till att inköp och underhåll av brandvarnare överlåts till bostadsbolaget?

Via här sidan kan du skriva ut aktieägarinitiativet för att hänskjuta ärendet till bolagsstämman för beslut. Dessutom kan du skriva ut bilagan “Mer information till stöd för beslutsfattandet” som motivering till initiativet.

Styrelsen beslutar vilka frågor den ska ta med sig för behandling och beslut vid bolagsstämman. Aktieägaren har även rätt att få ärendet behandlat av bolagsstämman om hen begär det skriftligen från styrelsen i tillräckligt god tid för att ärendet ska kunna inkluderas i kallelsen till stämman. Ett sådant ärende är till exempel att bostadsbolaget köper in och installerar brandvarnare i alla lägenheter.

  • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.