Nyheter

Överföringen av ansvaret för brandvarnare planeras i många husbolag nu i vår. Senast i början av 2026 kommer husbolagen att ansvara för att brandvarnarna fungerar, men många har aktiverat sig redan nu. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har i samarbete med andra aktörer publicerat information som stöd för husbolagen. Den här våren påminner SPEK både husbolagen och de boende om att brandvarnarna ska vara tillräckligt många med tanke på säkerheten.

Katossa oleva palovaroitin, jonka ympärillä on savua.

Den reviderade räddningslagen medför en förändring som berör en stor del av Finland. Tidigare har brandvarnarna varit på husbolagets ansvar endast i de byggnader som färdigställts under de senaste åren, men situationen förändras i och med reformen.

Ur husbolagets synvinkel innebär detta att de befintliga brandvarnarna i bostäderna ska kartläggas och att beslut ska fattas om hurdana varnare och hur många varnare som måste anskaffas.

– Det är klart att husbolagen funderar på utgifter. Men att spara på fel ställe kan medföra betydande kostnader, säger Ilpo Leino, äldre sakkunnig vid SPEK.

En enskild lägenhetsbrand kan sprida sig till andra lägenheter och leda till förlorade människoliv, eld, rök- och släckvattenskador, långa renoveringar som kan ta över ett år, samt obeboelighet och avbrott i hyresvärdarnas hyresintäkter.

Kostnaden för en brandvarnare är försumbar jämfört med kostnaden för en enskild brand.

Många missar ett mindre känt faktum om ansvaret för brandvarnare

Många beslutsfattare i husbolagen känner till förordningen om att det ska finnas minst en brandvarnare för varje begynnande 60 kvadratmeter och på varje våning. Ett mindre känt faktum är att bostadens form och brandrisker också måste beaktas.

– Vid en brand har man en mycket kort tid på sig att ta sig ut. En brandvarnare som ligger längre bort upptäcker inte branden lika snabbt, och rökens framfart kan påverkas av fysiska hinder som en stängd dörr, takbjälke eller annat.

Man borde också tänka på var det finns särskilda brandrisker, som elapparater och batteridrivna apparater och batteriernas laddningsplatser.

Brandvarnare bör finnas minst i varje sovrum och i tamburen

– Det är exceptionellt att en brandvarnare räcker till för en yta på 60 kvadratmeter. Nu borde de boende vara uppmärksamma på hurdana beslut som fattas om deras säkerhet. Till exempel borde det finnas en varnare i varje sovrum, eftersom man är särskilt utsatt när man sover, påpekar Leino.

Att upptäcka ljudet av en brandvarnare, uppmärksamma andra och lämna platsen tar längre tid när man är yrvaken. Därför rekommenderar SPEK att en brandvarnare installeras i varje sovrum och i tamburen.

Brandvarnaren i tamburen är viktig eftersom tamburen är en utrymningsväg. Om det bryter ut en brand i tamburen som inte upptäcks i tid kan det vara för sent att ta sig ut den vägen.

Checklista med sex punkter hjälper husbolagen ta över ansvaret för brandvarnarna

SPEK har publicerat ett informationspaket på sin webbplats med råd för husbolag om hur de kan ta över ansvaret för brandvarnarna. Informationen på webbplatsen har sammanställts av Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, Disponentförbundet, Invalidförbundet, Finlands dövas förbund, Näkövammaisten liitto, Finlands Brandbefälsförbund, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Checklista med sex punkter för husbolag

  • Gör en bedömning av den nuvarande situationen.
  • Fastställ vilka egenskaper ni vill att brandvarnarna och deras batterier ska ha.
  • Beräkna hur många brandvarnare ni behöver.
  • Gör en plan för installationen av brandvarnarna.
  • Gör upp en underhållsplan.
    • Planeringen av brandvarnarnas service och underhåll utgår från tillverkarens eller importörens anvisningar.
    • Följ gärna upp genomförandet av servicen och underhållet skriftligen.
  • Gör tydliga anvisningar för de boende, bland annat om testning och felanmälan.