Uutiset

Huoli- ja vaarailmoitusten vaihtelevat käytännöt tulee yhdenmukaistaa valtakunnallisesti. Näin esittävät Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tulevaa hallitusohjelmaa varten. Huoli- ja vaarailmoitusten tekemistä varten tarvitaan yhtenäinen ilmoitusjärjestelmä, ja ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää kansalaisten tietoisuutta ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista on lisättävä.

Iäkäs nainen vilkuttaa kotinsa ikkunasta.

Pelastustoimella on käytössään sähköinen, valtakunnallinen vaarailmoituslomake. Sen sijaan sosiaali- ja terveystoimeen tehtävien huoli-ilmoitusten käytännöt vaihtelevat eri kunnissa, eivätkä ohjeistukset ja kanavat ole riittävän saavutettavia. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huoli- ja vaarailmoituksiin liittyvästä selvityksestä.

Yhtenäinen huoli- ja vaarailmoitusten järjestelmä mahdollistaisi paremman tiedonkulun. Ilmoitusten avulla voidaan parantaa viranomaisten tiedonsaantia avun tarpeessa olevista henkilöistä sekä mahdollistaa varhaisen tuen saanti ja kotona-asumista tukevat palvelut.

– Kun ikääntyneen ihmisen kyky toimia itsenäisesti arjessa heikentyy, se kasvattaa vaaratilanteiden riskiä ja vaarantaa turvallista kotona selviytymistä. Mutta jos riskit tunnistetaan ja toimitaan ennakoivasti, tuetaan ikääntyneiden ihmisten kotona pärjäämistä ja voidaan jopa siirtää raskaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta myöhemmäksi, VALLIn toiminnanjohtaja Virpi Dufva sanoo.

THL:n selvitys osoittaa, että huoli- ja vaarailmoituskäytäntöjä pitää kehittää

THL:n kyselyyn vastasi vuoden 2022 touko-kesäkuussa kuntien sosiaali- ja terveystoimessa ikääntyneiden huoli-ilmoituksia käsitteleviä työntekijöitä ja pelastustoimen työntekijöitä, jotka käsittelevät työssään vaarailmoituksia. Kyselyn rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

– Kehittämisehdotuksina selvityksestä nousivat esille sosiaali- ja terveystoimen ja pelastuslaitoksen yhteistyön tiivistäminen ja yhteisten koulutustilaisuuksien järjestäminen huoli- ja vaarailmoituksen tekemisestä, THL:n johtava asiantuntija Teija Hammar sanoo.

– Viranomaiset kaipaavat myös omaa keskinäistä ilmoituskanavaa, joka sujuvoittaisi yhteydenottoa ja nopeuttaisi ilmoituksen tekemistä, Hammar sanoo.

Asumisen turvallisuuden varmistaminen on keskeinen osa sote-alan riskienhallintaa

Kodeissa asuu yhä enemmän toimintakyvyltään heikentyneitä ihmisiä. Vuonna 2027 jo joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias.

– Sosiaaliviranomaisille tehtävän huoli-ilmoituksen ja pelastustoimeen tehtävän vaarailmoituksen voi tehdä kuka tahansa, kun huoli iäkkään henkilön kyvystä huolehtia itsestään, omasta terveydestään tai paloturvallisuudestaan herää. Kansalaisilla ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa huolen tai palovaaran ilmoittamisen mahdollisuudesta viranomaisille, SPEKin erikoistutkija Tarja Ojala sanoo.

– On myös tärkeää varmistaa, että jokainen sosiaali- ja terveysalan työntekijä osaa palo- ja poistumisturvallisuusasiat. Asumisen turvallisuuden varmistaminen on keskeinen osa alan riskienhallintaa, Ojala painottaa.

VALLI ja SPEK ovat toimineet poikkisektorisessa Huoli-ilmoitustyöryhmässä, joka on ahkeroinut kansallisen huoli-ilmoituksen kehittämiseksi. Työryhmän työ on osa Sisäisen turvallisuuden kansallisen yhteistoimintamallin laatimista ja liittyy sen viidenteen painopistealueeseen ’Iäkkäiden asumisturvallisuus ja avunsaanti hätätilanteessa’.

Lue myös