Uutiset

Paloilmoittimeen liitettyjä poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmiä käytetään yhä enemmän, ja niiden suunnitteluun on nyt saatavilla hyviä ohjeita. Paloilmoitin varoittaa ihmisiä, mahdollistaa pelastushenkilöstön aloittamaan toimintansa nopeasti sekä minimoi palon aiheuttamat vahingot. Kiinteistön henkilökunnan pitää pystyä hallitsemaan hälytystilannetta. Ääniohjauksen rooli on tärkeä, sillä selkeällä kuulutuksella ohjataan poistumista hallitusti ja turvallisesti.

Perjantaina 17.3. on virtuaalinen pelastustoimen laitteiden aamupäivä, josta on tietoa tämän uutisen lopussa.

Kuvassa näkyy portaita pitkin poistuvan henkilön jalat.

Integroitujen turvallisuusjärjestelmien merkitys kasvaa jatkuvasti. Esimerkkinä tästä on paloilmoittimien ja äänievakuointijärjestelmien yhdistäminen. Järjestelmän suunnittelijan tehtävänä on varmistaa sekä järjestelmien yhteensopivuus että henkilöstölle annettava ohjeistus niiden ylläpitämiseksi. Näin järjestelmän toiminta pystytään varmistamaan sen koko elinkaaren ajan.

– Lähtökohtana on luoda kiinteistön ja ihmisten turvallisuutta parantava laitteistokokonaisuus. Jos äänievakuointijärjestelmää ei ymmärretä osaksi paloilmoitintajärjestelmää, kokonaisuus ei muodostu toimivaksi, toteaa Matti Helkamo Palonilmaisualan yhdistyksestä.

Kyse ei siis ole kahdesta erillisestä järjestelmästä vaan kokonaisuudesta, jota koskevat paloilmoittimesta annetut määräykset tarkastuksineen ja ylläpitovelvoitteineen.

Hyvin laadittu dokumentaatio auttaa laitteiston tarkastajaa

– Kun paloilmoittimen hälytys tapahtuu rakennuksen kuulutusjärjestelmällä, katsotaan laitteisto kokonaisuudeksi, jonka toteutuksesta vastaa paloilmoitinliike, tiivistää Jan Meszka Tukesilta.

Laitteistojen asennus tulee tehdä ja tarkistaa laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Paloilmoitinliike kokoaa kuulutuslaitteiston toteutuksesta dokumentit ja pöytäkirjat. Kaikki paloilmoittimen ohjaaman kuulutusjärjestelmän tiedot kirjataan laitteiston elinkaarikirjaan.

– Tarkastuslaitoksen tulee voida luottaa laadittuun dokumentaatioon. Selkeä dokumentaatio on kaiken A ja O, painottaa Petri Puttonen tarkastuslaitokselta (ALCO).

Asennusliike vastaa osaltaan henkilöstön riittävästä perehdytyksestä laitteistokokonaisuuden käyttöön.

Tarkastuslaitos varmistaa paloilmoittimen tarkastuksen yhteydessä laitteiston toimivuuden kokonaisuutena. Tällöin otetaan huomioon muun muassa huolto-ohjelma, säännöllisten koestusten tekeminen ja päiväkirjamerkinnät sekä testataan kuulutusjärjestelmän toiminta. Laitteisto testataan yhdessä sen käyttöön koulutetun henkilökunnan kanssa. Tarkastuskäynnillä kuunnellaan myös hälytysten toimivuus.

Kuulutusten selkeys ohjaa oikeaan toimintaan

Kuulutuksissa käytettävien ohjeiden selkeys, ymmärrettävyys ja monikielisyys on tärkeää, kun ihmisiä opastetaan tai ohjataan.

Laitteistokokonaisuutta pitää arvioida aina kiinteistökohtaisesti, jotta laitteistolle saadaan taustameluun nähden riittävä äänentaso. Toisaalta äänentason ei tarvitse olla kovin korkea tiloissa, joissa ei ole tarvetta poistumiselle vaan esimerkiksi joudutaan odottamaan lisäohjeita, kun hälytyksen syitä selvitetään.

Kuulutuslaitteisto pitää huoltamisen lisäksi testata laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti kuukausittain samalla, kun paloilmoitinkin testataan.

Koulutettu henkilökunta on avainasemassa laitteistojen ylläpidossa ja huollossa

– Kuulutusten toimivuutta testataan säännöllisesti, kuten muitakin paloilmoittimen hälyttimiä. Huoltoon ja käyttöön tarvitaan siis osaavaa henkilökuntaa, joka tuntee koko laitteistokokonaisuuden ja niiden väliset yhteydet, toteaa Lauri Lehto SPEKistä.

On tärkeää, että koko henkilökunta on koulutettu laitteistojen käyttöön ja että niiden käyttöä on harjoiteltu. Näin tositilanteessa osataan toimia sekä äänikulutusten että paloilmoittimen kanssa.

Hälytystilanteessa laitteiden käytön on oltava riittävän varmaa ja samalla yksinkertaista eli käyttäjäystävällistä. Rakennuksen haltijan ja toimenharjoittajan on huolehdittava siitä, että rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa toimimaan ja ohjaamaan tilannetta oikeaan suuntaan, kuten evakuoimaan ihmiset.

Tulevia tapahtumia

Tukes järjestää yhteistyössä SPEKin kanssa virtuaalisen pelastustoimen laitteiden aamupäivän 17.3.2023 klo 9.00–12.00. Maksuton tilaisuus järjestetään Teamsissä. 

Palonilmaisualan yhdistys järjestää 4.5.2023 webinaarin paloilmoittimeen liitetyistä poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmistä. Lisätietoja tapahtumasta tulee lähiaikoina.

Ohjeita ja lisätietoja

Tukesin verkkosivuilla on ohjeita, jotka koskevat paloilmoittimen ohjaamia, hälytystä täydentäviä ja paloilmoittimen hälyttimet korvaavia poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmiä:

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät, ST-ohjeisto 21 (luokat 3 ja 4):

Standardi: CEN/TS 54-32

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmän laatimia toimintamallit ja tarkastuslaitosten toiminnan yhtenäistämistyöryhmän materiaalit:

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on SPEKin koordinoima asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoitteena on edistää turvallisuutta sekä kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja teknisiä mahdollisuuksia. Ryhmään kuuluu asiantuntijoita palontorjuntaan liittyvien teknisten yhdistysten ja paloturvallisuuden organisaatioiden edustajia.

Lue myös