EtusivuAjankohtaistaSPEKin henkilöstö- ja nimitysuutisia 2/2017

SPEKin henkilöstö- ja nimitysuutisia 2/2017

26.9.2017 13:00

Kevät ja syksy toivat tullessaan joitakin henkilöstömuutoksia SPEKissä. Osan työkavereista hyvästelimme ja osan toivotimme tervetulleiksi.

Aikku Eskelinen koulutusohjaajaksi

Aikku Eskelinen.jpgAik­ku Es­ke­li­nen on toi­mi­nut run­saat puo­li vuot­ta SPEK Poh­jois-Suo­men kou­lu­tus­oh­jaa­ja­na. Toi­min­ta-alu­ei­na ovat Poh­jois-Suo­mi ja Lap­pi. Työ­hön kuu­luu myös val­ta­kun­nal­lis­ta työ­tä. Työn si­säl­tö on moni­puo­li­nen ja an­toi­sa: sii­hen kuu­luu palo­kun­ta­nais­työ­tä ja kou­lu­tus­ten to­teut­ta­mis­ta. Esi­mer­kik­si kylä­tur­val­li­suus­kou­lu­tus ja 72 tun­tia -kou­lu­tuk­set ovat Ai­kun vas­tuul­la.

Aik­ku aloit­ti työt SPE­Kis­sä vuon­na 2013 käyn­nis­tä­en kylä­tur­val­li­suus­mal­lin ke­hit­tä­mi­sen Kai­nuus­sa. Mal­li laa­je­ni val­ta­kun­nal­li­sek­si vuon­na 2015–2016, jol­loin jär­jes­tet­tiin Mei­dän tur­val­li­nen kylä -kou­lu­tuk­sia ja kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuk­sia ym­pä­ri Suo­mea.

Aik­ku on kou­lu­tuk­sel­taan yh­tei­sö­pe­da­go­gi (AMK) ja teh­nyt lä­hes koko työ­u­ran­sa jär­jes­töis­sä, mm. Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­tos­sa. Va­paa­eh­tois­työn ke­hit­tä­mi­nen ja kan­sa­lais­toi­min­ta kai­kis­sa muo­dois­saan on ol­lut työn si­säl­tö­nä jo lä­hes 25 vuot­ta. Va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­den ak­ti­voin­nin yti­mes­sä on osal­lis­ta­va, in­nos­ta­va ja uut­ta ke­hit­tä­vä työ­ote. Eten­kin kylä­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sis­sa ja palo­kun­ta­nais­työs­sä Aik­ku on tu­tus­tu­nut mo­niin uu­siin toi­mi­joi­hin ja huo­man­nut, mi­ten omis­tau­tu­nei­ta ja si­tou­tu­nei­ta ih­mi­set ovat va­paa­eh­tois­työ­hön.

– Viih­dyn työs­sä­ni. Ha­lu­an jat­kos­sa olla ke­hit­tä­mäs­sä SPE­Kin kou­lu­tus­toi­min­taa ja ar­vi­oin­tia sekä va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­den mo­ti­voi­mis­ta, Aik­ku to­te­aa.

Tomi Haapa-alho tutkijaksi

Tomi Haapa-alho.jpgTomi Haa­pa-alho aloit­ti syys­kuun alus­sa har­vaan asut­tu­jen alu­ei­den tur­val­li­suut­ta kä­sit­te­le­vän ra­por­tin päi­vi­tys­työn. Sar­jas­saan kol­man­nen ra­por­tin kir­joi­tus­vas­tuu on siir­ty­nyt sisä­mi­nis­te­ri­öl­tä SPE­Kin alai­suu­teen. Ra­por­tis­sa tar­kas­tel­laan, mil­tä tur­val­li­suus­ky­sy­myk­set näyt­täy­ty­vät har­vaan asut­tu­jen alu­ei­den näkö­kul­mas­ta ja mi­ten vii­me ai­kai­set tren­dit ovat vai­kut­ta­neet alu­ei­den tur­val­li­suus­ti­lan­tee­seen. Ra­por­tin on tar­koi­tus val­mis­tua mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä.

Tomi on val­mis­tu­nut mais­te­rik­si Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta vuon­na 2015 maan­tie­teen pää­ai­nees­ta. Sivu­ai­neis­saan hän on opis­kel­lut geo­in­for­ma­tiik­kaa ja yh­teis­kun­ta­his­to­ri­aa. Tomi on kiin­nos­tu­nut laa­jas­ti ih­mi­sen ja ym­pä­ris­tön vä­li­ses­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ja sii­tä, mi­ten kau­pun­ki­tila ko­e­taan joka­päi­väi­ses­sä ar­jes­sa. Gra­dus­saan Tomi tar­kas­te­li maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten ta­po­ja neu­vo­tel­la kau­pun­ki­ti­lan tur­val­li­suu­des­ta ja tur­vat­to­muu­des­ta. Hän on pu­hu­nut ha­vain­nois­taan muun mu­as­sa so­si­o­lo­gi­päi­vil­lä, kau­pun­ki­tut­ki­muk­sen päi­vil­lä ja nuo­ri­so­tut­ki­mus­päi­vil­lä. Tomi nä­kee työn SPE­Kis­sä en­nen kaik­kea mah­dol­li­suu­te­na sy­ven­tää omaa osaa­mis­taan.

– Oman kou­lu­tus­alan työ­teh­tä­vät ovat jää­neet vä­häi­sik­si. Työ SPE­Kis­sä tar­jo­aa­kin mo­ti­vaa­ti­o­ta oman osaa­mi­sen osoit­ta­mi­seen ja mie­len­kiin­toi­sen pers­pek­tii­vin ai­em­min tut­tuun tee­maan. Työ­paik­ka­na SPEK vai­kut­taa hen­ki­lös­tön­sä puo­les­ta ys­tä­väl­li­sel­tä ja so­pi­van jous­ta­val­ta. Työ­mat­kat Kal­li­os­ta tait­tu­vat mu­ka­van no­pe­as­ti, Tomi ker­too.

Sari Kaste.JPG

Sari Kaste kampanja-assistentiksi

Sari Kas­te on mu­ka­na pää­a­si­as­sa Palo­tur­val­li­suus­vii­kon ja Päi­vä Palo­a­se­mal­la -ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyis­sä. Hän aut­taa myös tar­vit­ta­es­sa vies­tin­nän muis­sa pro­jek­teis­sa.

Sari on vies­tin­nän seka­työ­läi­nen. Hän on viih­ty­nyt eri­lais­ten pien­ten ja suur­ten mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän pro­jek­tien pa­ris­sa vii­mei­set 20 vuot­ta. SPE­Kiin Sari siir­tyi Mo­ti­vas­ta elo­kuun lo­pus­sa.

– Oli mu­ka­va tul­la työ­yh­tei­söön, jos­sa työ­ka­ve­rit ot­ta­vat osaa­mi­sen ilol­la vas­taan. Olen­kin ol­lut heti en­sim­mäi­ses­tä työ­päi­väs­tä läh­tien kä­det kyy­när­päi­tä myö­ten sa­ves­sa, Sari ker­too.

 

Nina Korkeala projektipäälliköksi

Nina Korkeala.jpgNina Kor­ke­a­la aloit­ti tou­ko­kuun lo­pus­sa Osal­lis­ta­va Tur­val­li­suus Eri­tyis­ryh­mil­le (OTE) 2017–2019 -hank­kees­sa pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä. STE­An ra­hoit­ta­ma han­ke on val­ta­kun­nal­li­nen, mut­ta osal­lis­ta­vaa tur­val­li­suus­toi­min­ta­mal­lia pi­lo­toi­daan aluk­si Kai­nuus­sa. Ni­nan työ­pis­te si­jait­see Kai­nuun Pe­las­tus­lai­tok­sel­la Ka­jaa­nis­sa.

OTE-hank­kees­sa pa­ran­ne­taan eri­tyi­ses­ti ko­to­na ja tu­e­tun ko­to­na asu­mi­sen pii­ris­sä ole­vien muis­ti­sai­rai­den, omais­hoi­ta­jien ja hei­dän hoi­det­ta­vien­sa sekä ikä­ih­mis­ten tur­val­li­suut­ta. Pai­no­pis­tee­nä on asuk­kai­den tur­val­li­suu­den tun­teen li­sää­mi­nen osal­li­suut­ta ja oman elä­män hal­lin­taa vah­vis­ta­en. Ni­nan voit­kin bon­ga­ta eri­lai­sis­ta ti­lai­suuk­sis­ta koh­taa­mas­sa ih­mi­siä, he­rät­te­le­mäs­sä kes­kus­te­lua ja ve­tä­mäs­sä tur­val­li­suus­ai­hei­sia osal­lis­ta­via työ­pa­jo­ja.

OTE-hank­kees­sa pa­ran­ne­taan eri­tyi­ses­ti ko­to­na ja tu­e­tun ko­to­na asu­mi­sen pii­ris­sä ole­vien muis­ti­sai­rai­den, omais­hoi­ta­jien ja hei­dän hoi­det­ta­vien­sa sekä ikä­ih­mis­ten tur­val­li­suut­ta. Pai­no­pis­tee­nä on asuk­kai­den tur­val­li­suu­den tun­teen li­sää­mi­nen osal­li­suut­ta ja oman elä­män hal­lin­taa vah­vis­ta­en. Ni­nan voit­kin bon­ga­ta eri­lai­sis­ta ti­lai­suuk­sis­ta koh­taa­mas­sa ih­mi­siä, he­rät­te­le­mäs­sä kes­kus­te­lua ja ve­tä­mäs­sä tur­val­li­suus­ai­hei­sia osal­lis­ta­via työ­pa­jo­ja.

Nina on kou­lu­tuk­sel­taan so­si­o­no­mi. Hä­nel­lä on pit­kä työ­ko­ke­mus jär­jes­tö­maa­il­mas­ta ja ke­hit­tä­mis­työs­tä sekä eri­tyis­ryh­mien kans­sa työs­ken­te­lys­tä. Osaa­mis­taan hän on päi­vit­tä­nyt pit­kin mat­kaa työn ohes­sa opis­kel­len. SPE­Kin työ­pes­tis­tä Nina on in­nois­saan. – On iha­naa olla uu­den ää­rel­lä! Työs­sä pää­see hyö­dyn­tä­mään ai­em­paa ko­ke­mus­ta ja osaa­mis­ta. Sa­mal­la työ tar­jo­aa myös haas­tei­ta ja mah­dol­li­suu­den ke­hit­ty­mi­seen sekä vai­kut­ta­mi­seen. Ilma­pii­ri on in­nos­ta­va ja kan­nus­ta­va!

Ni­nan mot­to­na elä­mäs­sä on, että jos et pys­ty suu­riin te­koi­hin, tee pie­niä te­ko­ja suu­rel­la rak­kau­del­la.

Tiia Krook viestintäpäälliköksi


Tiia Krook.jpgTiia Krook siir­tyi He­le­na Grönst­ran­din si­jai­sek­si vs. vies­tin­tä­pääl­li­kök­si elo­kuun alus­ta al­ka­en vo­dek­si. Hän on työs­ken­nel­lyt SPE­Kis­sä vuo­des­ta 2013 jär­jes­tö­oh­jaa­ja­na sekä vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja­na eri­tyi­ses­ti va­paa­eh­tois­toi­min­nan pa­ris­sa.

Tii­an vas­tuu­a­lu­ee­seen kuu­luu SPE­Kin vies­tin­nän koko­nais­kuva. Vies­tin­näs­sä on ajan­koh­tai­si­na ke­hit­tä­mis­tar­pei­na vies­tin­tä­stra­te­gi­an työs­tä­mi­nen ensi ke­vää­nä val­mis­tu­van stra­te­gi­an mu­kai­ses­ti sekä verk­ko­vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­nen.

Jär­jes­tö­jen vies­tin­tä on tul­lut Tii­al­le tu­tuk­si eri­lai­sis­sa vies­tin­näl­li­sis­sä työ­teh­tä­vis­sä niin SPE­Kis­sä kuin so­si­aa­li- ja ter­veys­puo­len jär­jes­töis­sä vii­mei­sen 13 vuo­den ai­ka­na. Mat­kan var­rel­la ker­ty­neet opit mm. Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton yh­tei­sö­vies­tin­näs­tä sekä Met­ro­po­li­an verk­ko­vies­tin­nän eri­kois­tu­mis­opin­nois­ta an­ta­vat poh­jaa vies­tin­nän koko­nais­val­tai­sel­le oh­jaa­mi­sel­le.

– Vuo­si ku­luu no­pe­as­ti, ja koh­ta He­le­na jo pa­laa­kin. Yri­tän tänä ai­ka­na pi­tää mah­dol­li­sim­man hy­vin lan­gat kä­sis­sä, jot­ta He­le­na voi hy­vil­lä mie­lin viet­tää vuo­rot­te­lu­va­paa­ta. SPE­Kin toi­min­ta on erit­täin moni­puo­lis­ta ja sitä on pal­jon, jo­ten vies­tit­tä­vää riit­tää yl­lin kyl­lin.

Marika Punamäki järjestöohjaajaksi

Marika Punamäki.jpgMa­ri­ka Puna­mäki aloit­ti SPE­Kis­sä jär­jes­tö­oh­jaa­jan si­jai­se­na elo­kuus­sa. Hä­nen työ­teh­tä­viin­sä kuu­luu jär­jes­tö­työ­tä ja va­paa­eh­tois­toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä, nais­työ­tä sekä kou­lu­tus­ten ja mui­den ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä.

Taus­tal­taan Ma­ri­ka on jär­jes­tö- ja nuo­ri­so­alan toi­mi­ja. Ai­em­min hän on työs­ken­nel­lyt esi­mer­kik­si täh­ti­tie­de­yh­dis­tys Ur­sas­sa, Suo­men Par­ti­o­lai­sis­sa sekä kan­sain­vä­li­sen par­ti­o­jär­jes­tön (World As­so­ci­a­ti­on of Girl Gui­des and Girl Scouts) pal­ve­luk­ses­sa. Ma­ri­ka on työs­ken­nel­lyt myös Mik­ke­lin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa nuo­ri­so­alan ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa sekä leh­to­ri­na yh­tei­sö­pe­da­go­gien kou­lu­tuk­ses­sa. Kou­lu­tuk­sel­taan Ma­ri­ka on fi­lo­so­fi­an mais­te­ri ja yh­tei­sö­pe­da­go­gi (yamk). Pe­las­tus­alan si­säl­löis­sä riit­tää op­pi­mis­ta, vaik­ka jär­jes­tö­toi­min­ta on­kin en­nes­tään tut­tua.

– SPE­Kin moni­puo­li­seen työ­sar­kaan ja it­sel­le­ni uu­teen toi­min­ta­kent­tään pe­reh­ty­mi­nen on par­hail­laan käyn­nis­sä. Kiva työ­yh­tei­sö aut­taa täs­sä­kin asi­as­sa! Eri­tyi­nen mie­len­kiin­to­ni suun­tau­tuu va­paa­eh­tois­toi­min­taan ja sen ke­hit­tä­mi­seen.

Viestintäpäällikkö Helena Grönstrand vuorotteluvapaalle


Helena Grönstrand.jpgHe­le­na Grönst­rand jäi elo­kuun alus­sa vuo­rot­te­lu­va­paal­le vies­tin­tä­pääl­li­kön teh­tä­väs­tä. Hän naut­tii täl­lä het­kel­lä va­paa­päi­vis­tään Mi­chi­gan-jär­ven ran­nal­la ja lä­het­tää siel­tä ter­vei­siä yh­teis­työ­kump­pa­neil­leen, SPE­Kin jä­se­nil­le ja muil­le­kin tu­tuil­le.

– Chi­ca­go on kieh­to­va suur­kau­pun­ki, joka ei to­si­aan tun­nu nuk­ku­van kos­kaan. Vir­kis­tä­vä­nä vas­ta­pai­no­na ovat kau­pun­gin kau­nis ran­ta ja lu­kui­sat puis­tot sekä se, että ih­mi­set ovat erit­täin ys­tä­väl­li­siä ja koh­te­li­ai­ta, Win­dy Ci­tyn tun­nel­mia ke­räi­le­vä He­le­na ker­too.

SPE­Kis­sä He­le­na on ol­lut vuo­des­ta 2005 ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö­nä lä­hes yh­dek­sän vuot­ta. Va­paal­la hän on vuo­den 2018 elo­kuun lop­puun saak­ka.

Jäähyväiset

Koulutuspäällikkö Riitta Piironen eläkkeelle

Riitta Piironen2.jpgSa­noim­me nä­ke­miin Riit­ta Pii­ro­sel­le kesä­kuun alus­sa, kun hän jäi suun­ni­tel­lul­le van­huus­e­läk­keel­le. Riit­ta ke­huu, että ke­säl­lä heit­täy­ty­mi­nen va­paal­le ja ”pi­den­ne­tyl­le kesä­lo­mal­le” oli help­poa, kos­ka te­ke­mis­tä ja oh­jel­maa oli yl­lin kyl­lin.

Sa­noim­me nä­ke­miin Riit­ta Pii­ro­sel­le kesä­kuun alus­sa, kun hän jäi suun­ni­tel­lul­le van­huus­e­läk­keel­le. Riit­ta ke­huu, että ke­säl­lä heit­täy­ty­mi­nen va­paal­le ja ”pi­den­ne­tyl­le kesä­lo­mal­le” oli help­poa, kos­ka te­ke­mis­tä ja oh­jel­maa oli yl­lin kyl­lin.

– Ke­sän viet­to ei juu­ri poi­ken­nut edel­li­sis­tä. Sii­hen kuu­lui ve­nei­lyä, mök­kei­lyä, puu­tar­han­hoi­toa, mar­jas­ta­mis­ta ja ri­paus kult­tuu­ri­e­lä­myk­siä Sa­von­lin­nan oop­pe­ra­juh­lil­la. Kesä oli var­sin yh­tei­söl­lis­tä ai­kaa, sil­lä kesä­ko­din päi­väl­lis­pöy­däs­sä oli päi­vit­täi­nen vah­vuus 1+8, jois­ta se yk­kö­nen oli naa­pu­rin Vili-koi­ra ja muut su­kua ja ys­tä­viä. Tämä yh­tei­sö ta­ka­si peh­me­än las­kun eläk­keel­le, kuu­luin lau­maan ja vä­lil­lä tai­sin sitä pai­men­taa.

Riit­ta ker­too aloit­ta­neen­sa val­mis­tau­tu­mi­sen eläk­kee­seen jo hy­vis­sä ajoin. Hän esi­mer­kik­si osal­lis­tui vuo­den alus­sa SPR:n jär­jes­tä­mään muu­ta­man il­lan pi­tui­seen Täyt­tä elä­mää -kou­lu­tuk­seen. Hä­nen ryh­mäs­sään oli kym­men­kun­ta eri aloil­ta elä­köi­ty­vää, ja ryh­mä­kes­kus­te­luis­sa sekä iloit­tiin eläk­keel­le pää­sys­tä että ol­tiin huo­lis­saan tu­le­vis­ta elä­män­muu­tok­sis­ta.

– Mie­lee­ni jäi erään osal­lis­tu­jan mur­he sii­tä, mi­ten hän pär­jää il­man tut­tua työ­yh­tei­söä, jon­ka kans­sa on tot­tu­nut te­ke­mään vuo­sia yh­teis­työ­tä. Tun­nis­tin sil­loin, että myös it­sel­le­ni vai­kein­ta on hy­väs­tä työ­yh­tei­sös­tä luo­pu­mi­nen. Hy­väs­te­lin­kin omia työ­to­ve­rei­ta­ni mo­neen ot­tee­seen lop­pu­ke­vääl­lä las­kies­sa­ni aamu­kam­man piik­ke­jä. Jon­kin­lai­ses­ta luo­pu­mi­ses­ta kai oli kyse.

Nyt Rii­tan sisä­työt ovat vä­hen­ty­neet ja hän viet­tää lä­hes koko päi­vän ulko­hom­mis­sa. – En kai­paa enää työ­pöy­dän ää­reen, mut­ta työ­to­ve­ruut­ta ja hy­viä ys­tä­vi­ä­ni SPE­Kis­sä muis­te­len päi­vit­täin, eten­kin päi­vä­kah­vi­ai­kaan.

Viestintäsuunnittelija Antti Pulkkinen päätoimittajaksi

Antti Pulkkinen.jpgVies­tin­tä­suun­nit­te­li­jam­me Ant­ti Pulk­ki­nen siir­tyi pää­toi­mit­ta­jak­si Luu­mäen Leh­teen ja Jout­se­no-leh­teen. Leh­det il­mes­ty­vät Lap­peen­ran­nan seu­dul­la, jo­ten myös mai­se­mat vaih­tui­vat.

Työn­an­ta­ja ei kui­ten­kaan ole An­til­le uusi. Hän pa­laa juu­ril­leen: Ta­kai­sin sin­ne, mis­tä on läh­te­nyt­kin, eli kaak­koi­sen Suo­men leh­tiä kus­tan­ta­vaan Län­si-Savo-kon­ser­niin. Ant­ti oli leh­dis­sä töis­sä Kou­vo­las­sa, Mik­ke­lis­sä ja Luu­mä­el­lä. Ant­ti aloit­ti syys­kuus­sa pää­toi­mit­ta­ja­na Luu­mäen Leh­des­sä. Se oli en­sim­mäi­nen leh­ti, jos­sa hän työs­ken­te­li kesä­toi­mit­ta­ja­na.

– Lä­hes kol­men ja puo­len vuo­den työ­ru­pe­a­man jäl­keen on aika kiit­tää mu­ka­via työ­ka­ve­rei­ta niin SPE­Kis­sä kuin ta­lon ulko­puo­lel­la­kin ja toi­vot­taa on­nea ja me­nes­tys­tä jo­kai­sel­le.

Palo­tur­val­li­suus- ja va­rau­tu­mis­a­si­oi­ta Ant­ti lu­paa pi­tää esil­lä kum­mas­sa­kin leh­des­sä. Toi­vo­tam­me pal­jon on­nea uu­siin haas­tei­siin!

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja