EtusivuAjankohtaistaPalokuntien hallinnointikanta Haka uudistuu

Palokuntien hallinnointikanta Haka uudistuu

9.11.2017 14:40

Haka on palokuntien rekisteri, johon on re­kis­te­röi­ty yli 37 000 ak­tii­vis­ta hen­ki­löä yh­teys-, osal­lis­tu­mis- ja kou­lu­tus­tie­toi­neen.

Ha­kaa hyö­dyn­ne­tään yli 136 000 ker­taa vuo­des­sa yh­teys­tie­to­jen yllä­pi­tä­mi­seen, ta­pah­tu­mien kir­jaa­mi­seen, kurs­seil­le ja ta­pah­tu­miin il­moit­tau­tu­mi­seen ja toi­min­nan ra­por­toi­mi­seen.

– Käyt­tä­jä­mää­rät kas­va­vat vuo­si vuo­del­ta, to­te­aa SPE­Kin kou­lu­tus­pääl­lik­kö Mark­ku Sa­vo­lai­nen.
Ha­kaa hyö­dyn­tä­vät palo­kun­nat, pe­las­tus­lai­tok­set, pe­las­tus­lii­tot ja kurs­sin­joh­ta­jat.

 

Haka tulee jokaisen taskuun

– Haka ke­hi­tet­tiin in­ter­net-aika­kau­den alus­sa, jol­loin palo­kun­nal­la oli vain yksi tie­to­kone, jos edes si­tä­kään. Tänä päi­vä­nä jo­kai­sel­ta löy­tyy tie­to­kone tas­kus­ta. Suu­rin toi­min­ta­kult­tuu­ri­nen muu­tos on, että uusi Haka mah­dol­lis­taa hen­ki­lö­koh­tais­ten tie­to­jen yllä­pi­tä­mi­sen ja seu­raa­mi­sen Ha­kaan lii­tet­tä­vän oman kän­nyk­käapp­sin kaut­ta, sa­noo palo­kun­ta­joh­ta­ja Pet­ri Jaa­ti­nen.

 

Tietosuojaan on kiinnitetty erityistä huomiota

Uusi Haka täyt­tää EUn tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­ti­muk­set omien tie­to­jen tar­kis­ta­mi­sen ja pois­ta­mi­sen suh­teen. Li­säk­si tie­to­suo­jan var­mis­ta­mi­sek­si uusi Haka ke­rää loki­tie­dot tie­to­jen käy­tös­tä. Sen myö­tä eh­käis­tään mah­dol­li­sia tie­to­suo­jan louk­kauk­sia.

– Käyt­tä­jil­le laa­di­taan eril­li­nen oh­jeis­tus tie­to­suo­ja­käy­tän­tei­siin, lu­paa Jaa­ti­nen.

 

Vanhat tiedot säilyvät

Ny­kyi­seen Ha­kaan tal­len­ne­tut tie­dot siir­re­tään uu­den Ha­kan tie­to­kan­taan.

– Ta­voit­tee­nam­me on saa­da uusi Haka käyt­töön vuo­den 2018 alus­ta. Ke­vät on siir­ty­mä­ai­kaa, jol­loin jär­jes­tel­mät toi­mi­vat rin­ta rin­nan. Kun kaik­ki on val­mis­ta, ote­taan uusi jär­jes­tel­mä käyt­töön, to­te­aa Jaa­ti­nen.

 

Haka, turvallisuuskorttirekisteri ja kursseille ilmoittatuminen yhdistyvät

Uusi jär­jes­tel­mä pal­ve­lee niin palo­kun­tia, tuli­työ- ja mui­ta tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lut­ta­jia, kuin yri­tys- ja va­rau­tu­mis­kou­lu­tuk­siin osal­lis­tu­via hen­ki­löi­tä ja or­ga­ni­saa­ti­oi­ta.

– Ta­voit­tee­nam­me on yh­dis­tää hen­ki­lö­koh­tai­set tie­dot eri jär­jes­tel­mis­tä niin, että hen­ki­lö saa nä­ky­viin­sä kaik­ki SPE­Kin kou­lu­tuk­set omaan pro­fii­liin­sa, to­te­aa Jaa­ti­nen lo­puk­si.

 


Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja