EtusivuAjankohtaistaLähiympäristön turvallisuuden parantamiseen on paljon keinoja

Lähiympäristön turvallisuuden parantamiseen on paljon keinoja

10.5.2019 14:07

Vaikka Suomi on useilla mittareilla maailman turvallisin maa, on turvallisuuden tunne heikentynyt ja turvallisuusympäristö monimutkaistunut. Lähiympäristö 2.0 -hankkeen tavoitteena oli lisätä lähiympäristön turvallisuutta, koettua turvallisuutta ja rikosten ennaltaehkäisyä.

Elävä_katutila_ja_luonnollinen_valtonta_Tapiola_Suvi_Välimäki.jpeg

Toimintojen sekoittaminen: Palveluita ja työpaikkoja asumisen lomaan.

Hankkeessa selvitettiin ja koottiin yhteen suunnittelun keinoja, joilla ilkivaltaa, rikoksia ja tapaturmia voidaan vähentää ja ehkäistä niin asuinalueilla kuin julkisissa tiloissa. Tutkimustiedon avulla on mahdollista suunnitella entistä turvallisempia lähiympäristöjä.

Lähiympäristö 2.0 oli neljän tutkimusorganisaation yhteistyöhanke. Siinä olivat mukana VTT, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto.

Tutkijatiimi laati kirjallisuuskatsauksen pohjalta nykytilan arvioita ja suosituksia turvallisuudesta, joita kehitettiin edelleen verkon kautta toteutetun kyselyn avulla ja asiantuntijoille järjestetyissä työpajoissa. Lisäksi hankkeessa selvitettiin 3D-virtuaaliympäristön keinoja lähiympäristön turvallisuuden arvioinnissa ja suunnittelussa.

Asukkaiden ääni kuuluviin

Lähiympäristön suunnittelussa asukkaiden ääni pyritään saamaan kuuluviin erilaisilla osallistavilla menetelmillä. Niitä ovat perinteisesti olleet alueen asukkaille lähetettävät turvallisuuskyselyt sekä asuinalueella tehtävät turvallisuuskävelyt, joita hankkeessa hyödynnettiin.

Teknologia on apuna osallistavien menetelmien uusien muotojen kehittämisessä. Tästä ovat esimerkkinä pehmoGIS, jonka avulla voidaan kerätä kartalle asukkaiden kokemuksia miellyttävistä tai turvattomista paikoista, sekä tietomallipohjainen osallistaminen, kuten hankkeessa testattu virtuaalikävely kolmiulotteisessa kaupunkimallissa.

Rakennetulla ympäristöllä vaikutusta turvallisuuteen

Lähiympäristön ominaisuuksien vaikutuksista turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen on tutkittu paljon. On havaittu muun muassa, että kulkuteiden ja ympäristön valaistuksen laadulla, läpinäkyvien pintojen käytöllä ja mittakaavan huomioinnilla on merkitystä turvallisuuteen.

Hyvä_näkyvyys_juna-asemalla_Vantaankoski_Suvi_Välimäki.jpeg 

Näkyvyyden parantaminen: Viherkasvien valinta, läpinäkyvät pinnat.

Vaikka turvallisuutta painotetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa, voi turvallisuuden kokonaisvaltainen huomioon ottaminen jäädä puutteelliseksi ja painottua palo-, käyttö- ja rakenteelliseen turvallisuuteen. Lähiympäristö 2.0 suosittelee, että turvallisuusnäkökulma otetaan vahvemmin mukaan lähiympäristön suunnitteluun erityisesti lähiympäristösuunnitelmissa, tontinluovutusehdoissa ja julkisten toimijoiden kiinteistöstrategioissa.

Kerätystä tiedosta laadittava selkeitä ohjeita

Lähiympäristön suunnittelun haasteena on teorian ja käytännön välinen kuilu. Tutkimuksissa ja kehittämistoiminnassa kerättyä tietoa on paljon, mutta pullonkaulana on tiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelutyössä. Tarvitaan ymmärrettäviä ja suunnittelulle relevantteja kiteytyksiä kootusta tiedosta.

Orientoituvuus_kaupallisessa_tilassa_Tapiola_Suvi_Välimäki.jpeg 

Kaupunkitilallinen orientoituvuus, lähestyminen ja luettavuus: Opasteet, symbolit, näkymät.

Olisi tärkeää tuoda turvallisuusnäkökulma selkeästi mukaan jo lähiympäristön suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, arvioida sitä prosessin aikana ja käydä avointa keskustelua eri osapuolien välillä, kuten esimerkiksi kuulla poliisin kommentteja jo varhaisessa vaiheessa prosessia.

Lähiympäristö 2.0 toteutettiin osana valtioneuvoston kanslian koordinoimaa selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Hankeselvitys tukee kansallisessa rikoksentorjuntaohjelmassa (OM 30/2016) ja sisäisen turvallisuuden strategiassa (2017) määriteltyjä linjauksia.

Lisätietoja:

Video

Tiedote

Kuvat: Suvi Välimäki

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja