EtusivuAjankohtaistaKoulutus on tärkeä osa palokuntien elinvoimaisuuden tukemista

Koulutus on tärkeä osa palokuntien elinvoimaisuuden tukemista

3.3.2017 13:38

Palokuntakoulutuksella ja sen nykyaikaistamisella on oleellinen merkitys palokuntien elinvoimaisuudelle. Se lisää palokuntalaisten motivaatiota ja tukee palokuntayhdistysten toimintaa. Mikäli koulutus päädytään järjestämään viranomaisvetoisesti, on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön pelkona, että se edistää palokuntien yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisuuteen pohjaavan toiminnan hiipumista.

Pe­las­tus­toi­men uu­dis­tuk­seen liit­ty­en alan eri toi­mi­jat ovat täl­lä het­kel­lä va­ruil­laan tu­le­vien suur­ten pää­tös­ten te­ke­mi­ses­sä. SPEK on vii­meis­ten vuo­sien ajan työs­tä­nyt palo­kun­ta­kou­lu­tus­uu­dis­tus­ta sekä uu­si­nut kurs­si­ma­te­ri­aa­le­ja. Sa­maan ai­kaan SM on teh­nyt pe­las­tus­toi­men uu­dis­tuk­seen liit­ty­en usei­ta sel­vi­tyk­siä palo­kun­ta­kou­lu­tuk­sen tu­le­vai­suu­den or­ga­ni­soi­nnis­ta (mm. KPMG:n sel­vi­tys, SM:n ni­me­ä­mä Pe­las­tus­o­pis­ton työ­ryh­mä, SM:n oma työ­ryh­mä).

Vuo­den 2016 lo­pul­la jul­kis­te­tus­sa SM:n työ­ryh­män te­ke­mäs­sä muis­ti­os­sa on esi­tet­ty, että tu­le­vai­suu­des­sa Pe­las­tus­o­pis­to ot­tai­si suu­rem­man roo­lin myös kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lin laa­ti­ja­na sekä tuot­ta­ja­na ny­kyi­sen val­vo­van roo­lin si­jaan. Si­ten palo­kun­ta­lais­ten kes­kus­jär­jes­tö­nä toi­mi­va SPEK siir­tyi­si täs­sä asi­as­sa si­vuun en­sim­mäis­tä ker­taa sa­taan vuo­teen.

 

Pelkona on vapaaehtoisuuden hiipuminen

SPEKin pel­ko­na on, että vi­ran­o­mais­ve­toi­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen omal­ta osal­taan li­sää palo­kun­tien yh­dis­tys­toi­min­nan ja va­paa­eh­toi­suu­teen poh­jaa­van toi­min­nan hii­pu­mis­ta. Täs­tä syys­tä keskusjärjestö on huo­lis­saan muis­ti­ossa esitetystä eh­do­tuk­ses­ta ja sen pit­kä­ai­kai­sis­ta ja osin ar­vaa­mat­to­mis­ta­kin seu­rauk­sis­ta palo­kun­ta­toi­min­nan tu­le­vai­suu­teen sekä jär­jes­täy­ty­mi­seen Suo­mes­sa.

SPEK pyr­kii kat­so­maan palo­kun­tia ko­ko­nai­suu­te­na ja yh­dis­tyk­si­nä, jol­loin so­pi­muk­sel­li­suu­den rin­nal­la on myös tär­ke­ä­nä näkö­kul­ma­na yh­dis­tys­toi­min­nan lain­a­lai­suu­det ja va­paa­eh­tois­toi­min­nan pe­rus­teet.

Palomies-zine-pysty-w252h280c0-f9314085.jpg
Palokuntalaisen osaaminen on
tulevaisuuden menestystekijä.

Palo­kun­tien har­ras­tus- ja va­paa­eh­tois­toi­min­ta on tuo­nut jo yli 100 vuo­den ajan tär­ke­ää lisä­ar­voa yh­tei­sön­sä jä­se­nil­le, ja esim. nuo­ri­so­työ on tar­jon­nut en­nal­ta­eh­käi­se­väs­tä näkö­kul­mas­ta mit­taa­mat­to­man ar­vo­kas­ta tur­val­li­suus­kas­va­tus­ta sa­doil­le tu­han­sil­le suo­ma­lai­sil­le vuo­sien saa­tos­sa.

Tämä jär­jes­tö­toi­min­nan yti­meen liit­ty­vä ar­vo­kas si­säl­tö ol­laan vaa­ras­sa me­net­tää, jos palo­kun­nat pit­käl­lä täh­täi­mel­lä siir­ty­vät yhä enem­män palk­kaa saa­vik­si pal­ve­lu­tuot­ta­jik­si ja osak­si vi­ran­o­mais­or­ga­ni­saa­ti­o­ta.

 

SPEK on osaamisen kehittämisen aallonharjalla

Mi­kä­li uu­dis­tus­pro­ses­seis­sa pää­dy­tään jat­ka­maan ny­kyi­sel­lä ta­val­la palo­kun­ta­kou­lu­tusta, jos­sa SPEK vas­taa jat­kos­sa­kin kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä ja uu­dis­ta­mi­ses­ta, tul­laan palo­kun­ta­lais­ten kou­lu­tus­pal­ve­lui­ta pa­ran­ta­maan lu­va­tun mu­kai­ses­ti.

Tässä yhtenä isona apuvälineenä on uudistettu sähköinen oppimisympäristö EduSPEK. Sinne on jo nyt tuotettu lähes 90 oppimista tukevaa videota, joihin sisältyy menetelmätapojen mallisuorituksia. Videoista osa on ehdottomasti nykypäivän huippua eli oppimisympäristössä käytettäviä interaktiivisia videoita, joissa on oppimistehtäviä.

Mah­dol­li­suus etä­o­pis­ke­luun, uu­den­lai­set osal­lis­ta­vat op­pi­mis­kei­not sekä en­tis­tä vah­vem­min myös viik­ko­har­joi­tuk­siin si­dot­tu hen­ki­lö­koh­tai­nen opin­to­pol­ku edis­tävät opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­o­ta ja omal­ta osal­taan kan­nus­tavat palo­kun­ta­lai­sia har­ras­ta­maan ja toi­mi­maan oman yh­tei­sön­sä tur­val­li­suu­den hy­väk­si tu­le­vai­suu­des­sa­kin mie­lek­kääl­lä ta­val­la.

 

Lue li­sää SPE­Kin näkö­kul­mia palo­kun­ta­kou­lu­tuk­sen tu­le­vai­suu­des­ta tästä.

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja