EtusivuAjankohtaistaErityisryhmien turvallisuus kuntoon uudella projektilla
Juuri nyt
29.6.2017


 
 

Erityisryhmien turvallisuus kuntoon uudella projektilla


SPEK on käynnistänyt hiljattain STEA:n rahoittaman kolmivuotisen projektin, jonka tavoitteena on parantaa kotona asuvien erityisryhmien, kuten muistisairaiden ja omaishoidossa olevien henkilöiden turvallisuutta.

Projektin nimenä on Osallistavaa turvallisuutta erityisryhmille – OTE. Tavoitteet ovat tärkeitä ja ajankohtaisia, sillä kotona asuvien ikääntyneiden määrän on arvioitu kasvavan tulevina vuosina (Tilastokeskus: Väestöennuste 2015). Entistä useampi heistä asuu yksin ja monella on sairauksia, joiden katsotaan lisäävän tapaturma-alttiutta (SM: Turvallisia vuosia ikääntyneille 2012). Kyseinen väestörakenteen muutos indikoi kotitapaturmien yleistymistä ja tämän kielteisen kehityksen katkaisemiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja ja yhteistyötä viranomais-, järjestö- ja yrityssektorin kesken. Turvallinen asuminen koostuu lukuisista eri tekijöistä niin teknisistä kuin sosiaalisista ja siksi asumisen turvallisuutta kehitetään ja tulee kehittää monin eri tavoin. OTE-projektin lähtökohtana turvallisempaan elämään on osallisuus ja sen vahvistaminen.

OTE_logo.jpg STMtukee.png

Osallisuudella voidaan viitata riittävään toimeentuloon ja hyvinvointiin, toiminnallisuuteen tai yhteisöihin kuulumiseen. Osallisuutta voidaan edistää lisäämällä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia palvelujen kehittämisessä. OTE-projektissa osallisuudella tarkoitetaan juuri toimintatapaa, jossa kohderyhmän jäsenet itse määrittelevät ongelmia ja etsivät ratkaisuja oman turvallisuuden kehittämiseen. Käyttäytymisessä ja asenteissa saadaan helpommin muutoksia aikaiseksi, jos toimijat itse pääsevät vaikuttamaan lähestymistapoihin. Tapaturmissa, joissa kaatumisen tai tulipalon ennaltaehkäisy on usein juuri yksilön omista toimista kiinni, on oma elämänhallinnan tunteen vahvistaminen erityisen tärkeää.

Pelastusala tuntee useita toimivia ratkaisuja (palovaroittimet, liesiturvallisuus, sammutuslaitteet), joilla asumisen turvallisuutta voidaan parantaa.  Turvallisuusvalistamisessa tiedotettavaa riittää, mutta välillä tulisi pohtia tarkemmin, miten asioista kerrotaan. Turvallisuuskulttuurin parantamisessa suuri haaste onkin saada ihmiset oivaltamaan asioiden tärkeys ja oman toiminnan ja roolin merkitys siinä. Pahimmillaan turvallisuuspedagogiikka on ollut pelottavaa ja saanut ainakin osan kuulijoista lähinnä vieroksumaan asiaa. Totuuksien laukomisen sijaan, tulisikin pohtia, miten vahvistetaan tunnetta, joka motivoi ihmisiä tarttumaan asiaan. Kokemaan omakseen.

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille -projektissa kehitetään osallistavaa turvallisuusoppimista, jossa muistisairaat, omaishoitajat- ja heidän hoidettavansa sekä muut tukea kotona asumisessa tarvitsevat ryhmien edustajat pääsevät luomaan oppimismallia, jonka keskeisiä teemoja ovat osallisuus, liesiturvallisuus ja kotitapaturmien ehkäisy.

Lisätietoa hankkeesta: http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Osallistava-Turvallisuus-Erityisryhmille

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Nina Korkeala.

 

Heikki LaurikainenKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja