Usein kysyttyjä kysymyksiä


Tälle sivulle kerätään yleisimpiä henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Kysymys:
Kaksikerroksinen kesämökki, jonka yläkerrassa vinttikammari. Yläikkunasta pitäisi päästä poistumaan tulipalon syttyessä. Mistä materiaalista tikkaat voi tehdä?

Vastaus:
Rakentamismääräyksissä (E1: 10.3.2) todetaan, että jos pudottautumiskorkeus ikkunalta maanpinnalle on yli 3,5 metriä, pääsy turvaan varmistetaan aina kiinteillä tikkailla. Materiaalin osalta voidaan soveltaa rakennuksen käyttöturvallisuusmääräyksen (F2: 5.2) kattotikkaita koskevia ohjeita, joiden mukaan tikas tehdään joko syöpymistä vastaan suojatusta metallista tai lahosuojatusta puusta.


Kysymys:
Kielletäänkö tai rajoitetaanko kerrostalon asukkaiden varastoissa lähinnä bensan tai myös moottoriöljyjen säilytystä?

Vastaus:
Palavia kaasuja ja palavia nesteitä ei saa säilyttää yhtä useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen.

Palavalla nesteellä tarkoitetaan nestemäistä kemikaalia, jonka leimahduspiste on enintään 100 °C. Bensiiniä kielto siis koskee, mutta moottoriöljyjen leimahduspiste on yleensä niin korkea, että ne eivät ole asetuksen tarkoittamia palavia nesteitä. Mahdolliset hajuhaitat ovatkin sitten asia erikseen.


Kysymys:
Osoitenumerokyltin koko?
Kuinka suuren, kuinka suurilla numeroilla ja kuinka korkealla rakennuksen osoitenumeron pitäisi olla? Kuinka etäällä kyltin pitää tai saa olla yleisen tien reunasta?

Vastaus:
Osoitekyltin sijoittelussa voi pitää lähtökohtana sitä, että paikkoja tuntematonkin henkilö löytää sujuvasti perille. Mitä selkeämmin merkintä on tehty, sitä helpommin esim. ambulanssi pääsee kohteeseen – samoin taksi tai vierailijat. Tarkempia ohjeita kilpien koosta yms. kannattaa kysellä kunnan tekniseltä virastolta tai rakennusvalvonnasta kuten oheinen asetus kertoo.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 84 §: Osoitemerkintä
Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.
 

Yhteystiedot
Johtaja
Matti Orrainen
(09) 4761 1338

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
(09) 4761 1334

Paloinsinööri
Jarmo Majamaa
(09) 4761 1339

Turvallisuusasiantuntija
Kari Koskela
(09) 4761 1342

Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
(09) 4761 1359

etunimi.sukunimi@spek.fi