PelastussuunnitelmaPelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi
sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Muun muassa seuraaviin valtioneuvoston asetuksessa (407/2011) mainittuihin kohteisiin on laadittava suunnitelma edellä mainituista toimenpiteistä: 
- työpaikkatiloissa, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50 
- sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky
on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen) 
- majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille

Pelastussuunnitelmia tehdään vuosien kokemukseen pohjautuvalla asiantuntemuksella.

Perusvaihtoehtoina tarjoamme seuraavia palveluja:
1. Pelastussuunnitelman laadinta toimestamme yhteistoiminnassa kohteen tuntevien yhdyshenkilöiden kanssa.

2. Kohteen henkilöstön laatiessa pelastussuunnitelman tarjoamme heille suunnitelman laadintaan liittyvää perehdyttämiskoulutusta ja neuvontaa sekä avustamme ja ohjaamme suunnitelman laatijoita kaikin tavoin heidän laatiessaan suunnitelmaa.

3. Tarjoamme pelastussuunnitelman laatimista helpottavaa aineistoa, kuten pelastussuunnitelman mallipohjan CD-rom –muodossa ja pelastussuunnitelman laadintaa helpottavia oppaita, joita voi tilata myynnistämme sekä neuvontaa ja opastusta suunnitelman laadinnassa.

4. Olemme valmiit myös vastaamaan saman organisaation useamman kohteen pelastussuunnitelman laadinnan avustamisesta järjestämällä kohteiden edustajille tarvittavaa valmennuskoulutusta, neuvomalla ja avustamalla pelastussuunnitelmien laadintaa sekä osallistumalla kunkin laadittavan suunnitelman valmiiksi saattamiseen.

Lisäksi tarjoamme apuamme turvallisuussuunnitteluun liittyvässä kohteen turvallisuushenkilöstön kouluttamisessa sekä kohteen muun henkilöstön perehdyttämisessä pelastussuunnitelmaan. Koulutuksen sisältö muokataan kohteen tarpeiden mukaisesti.

Järjestämme myös poistumisharjoituksia yhteistoiminnassa kohteen edustajien kanssa.

Lisätietoja turvallisuussuunnittelusta antaa:
Turvallisuusasiantuntija Jari Pouta, puh. (09) 4761 1358

Monipuolista pelastussuunnittelun asiantuntemusta löytyy myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Pohjanmaan, Oulun ja Lapin alueyksiköistä.

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi @ spek.fi
Yhteystiedot
Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
(09) 4761 1359

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
(09) 4761 1334

etunimi.sukunimi@spek.fi