Turvallisuusselvitys


Turvallisuusselvitys on asiakirja, jossa selvitetään toimintakyvyltään alentuneiden tai rajoitettujen henkilöiden edellytykset pelastua tulipalosta. Turvallisuusselvitys laaditaan yhteistyössä kohteen suunnittelijoiden ja käyttäjien, turvallisuudesta vastaavien viranomaisten sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa.

Uudisrakentamista koskevat paloturvallisuusmääräykset ja -ohjeet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011. Korjaus- ja muutostöissä näitä määräyksiä ja ohjeita noudatetaan soveltuvin osin. Käyttäjien turvallisuus ja terveydelliset olot eivät tällöinkään saa heikentyä. Periaatteena on, että henkilöturvallisuuden puutteet korjataan korjaus ja muutostöiden yhteydessä. E1:n kohdassa 11.7 edellytetään henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin, joissa paloturvallisuuden riskit johtuvat tilojen käyttötavasta ja henkilöiden rajoitetusta tai alentuneesta toimintakyvystä, laadittavaksi rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa erityinen turvallisuusselvitys.

Käytössä olevissa kohteissa paloturvallisuustaso selvitetään turvallisuussuunnittelun yhteydessä. Pelastussuunnitelma on pelastuslain mukaan tehtävä lähes kaikkiin rakennuksiin, alle viiden asunnon asuinrakennuksia ja eräitä muita pieniä rakennuksia lukuun ottamatta. Toiminnanharjoittaja ja rakennuksen omistaja ovat vastuussa suunnitelman laatimisesta. Käytössä oleviin kohteisiin, jotka kuuluvat turvallisuusselvityksen laatimisvelvollisuuden piiriin, mutta joihin sitä ei ole rakennuksen suunnittelun yhteydessä laadittu, tehdään turvallisuusselvitys pelastussuunnitelman osaksi jälkikäteen.

Turvallisuusselvityksen laadintaopas

Suomen rakentamismääräyskokoelman rakennusten paloturvallisuutta käsittelevään määräykseen ja ohjeeseen E1 on lisätty vaatimus laatia turvallisuusselvitys henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin uudisrakentamisessa sekä luvanvaraisiin korjausrakentamiskohteisiin.

Opas on tarkoitettu avuksi niille, jotka joutuvat laatimaan turvallisuusselvityksen. Oppaan periaatteilla halutaan päästä uudenlaiseen turvallisuusajatteluun, jolla merkittävästi parannetaan erityisryhmien asukkaiden paloturvallisuutta. Oppaaseen kuuluu lisäaineistona CD, jolta löytyvät video huonepalon kehittymisestä, lomake turvallisuusselvityksen laadintaa varten sekä diaesitys oikean suojaustason valinnasta. Oppaassa on 49 sivua sekä CD.

Kuvaa klikkaamalla pääset verkkokauppaan.
Yhteystiedot
Johtaja
Matti Orrainen
(09) 4761 1338

Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
(09) 4761 1359

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
(09) 4761 1334

etunimi.sukunimi@spek.fi