EtusivuTurvatietoaVäestönsuojelu

Väestönsuojelu


Väestönsuojelulla tarkoitetaan aseellisen selkkauksen aikana tehtäviä humanitaarisia toimia, joiden tehtävänä on auttaa sodan uhreja sekä turvata ihmisten eloonjäämisen kannalta keskeiset toiminnot.  Väestönsuojelu nauttii kansainvälisen oikeuden antamaa suojaa.  Väestönsuojelun asemasta on säädetty Geneven yleissopimusten II lisäpöytäkirjassa vuodelta 1977.

väestönsuoja3.jpg

Väestönsuojelun tunnuksena käytetään sinistä tasasivuista kolmiota oranssilla pohjalla. Merkillä voidaan suojata väestönsuojia sekä muita väestön suojelemiseksi käytettäviä tiloja, kalustoa ja materiaalia sekä suojeluhenkilöstöä.  Väestönsuojelun tunnus rinnastuu merkkinä punaisen ristin tunnukseen eikä sitä saa käyttää tahallisesti harhauttavassa tarkoituksessa. Väestönsuojelutunnuksen rauhanaikaisesta käytöstä säädetään laissa eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790947

Väestönsuojelun kansainvälisoikeudellinen asema edellyttää väestönsuojeluhenkilöstön, materiaalin sekä tilojen kunnioittamista eli sotilaallisista voimatoimista pidättäytymistä. Väestönsuojia tai väestönsuojeluhenkilöstöä ei vastaavasti saa käyttää sotilaallisiin tehtäviin tai sotilaallisen toiminnan tukemiseen.

Väestönsuojelu jakautuu Suomessa useiden viranomaisten vastuulle. Pelastustoimen vastuulla ovat väestön varoittaminen, suojautumisen johtaminen, pelastustoiminta sekä evakuoinnit.

Väestönsuojelusta käytetään Suomessa myös lyhennettä VSS. Lyhenteellä merkitään esimerkiksi väestönsuojelulaitteita sekä –välineitä.

 

Suomen väestönsuojelun kehittäminen

Yhteystiedot
SPEK vaihde
puh. (09) 476 112


Vss_kansainvalinen_tunnus_pieni.jpg

Historiasta
  • Väestönsuojelun keskusjärjestötoimintaa on ollut jo yli 80 vuoden ajan.
  • SPEK jatkaa edeltäjiensä Suomen Kaasupuolustusyhdistyksen, Suomen Kaasusuojelujärjestön ja Suomen Väestönsuojelujärjestön tärkeää työtä.