Tavoitetasot nostavat esille tärkeitä asioita

Ta­voi­te­ta­sot on ja­et­tu nel­jään eri osa-alu­ee­seen, joi­den pää­a­si­al­li­set tar­koi­tuk­set ovat seu­raa­van­lai­set:

  • EDIS­TY­NYT – toi­min­ta ylit­tää val­ta­kun­nal­li­sen ta­voi­te­ta­son, vah­vuus­alue
  • KUN­NOS­SA – toi­min­ta täyt­tää val­ta­kun­nal­li­sen ta­voi­te­ta­son
  • KE­HI­TET­TÄ­VÄÄ – toi­min­ta täyt­tyy osit­tain, ke­hi­tys­eh­do­tus
  • EI KUN­NOS­SA – toi­min­ta ei täy­ty, tär­keä ke­hi­tys­koh­de

Val­ta­kun­nal­li­nen nuo­ri­so­työ­toi­mi­kun­ta on ot­ta­nut ta­voit­teek­si, että jo­kai­sen nuo­ri­so-osas­ton oli­si suo­si­tel­ta­vaa pyr­kiä KUN­NOS­SA-ta­sol­le. Täl­lä ta­voin toi­mi­kun­ta pyr­kii vai­kut­ta­maan ja oh­jaa­maan nuo­ri­so-osas­to­ja val­ta­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la sa­maan suun­taan.