EtusivuPalokuntatoimintaPalokuntanuoretKipinä-työkalu Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Monipuoliset käyttömahdollisuudet 

Työ­ka­lun käyt­tö on va­paa­eh­tois­ta. Kaik­kea ei kui­ten­kaan kan­na­ta yrit­tää lait­taa kun­toon yh­den vuo­den ai­ka­na. Tär­kein­tä on, että osas­tol­la on oma halu ja pa­la­va ki­pi­nä ar­vi­oi­da ja tä­män kaut­ta ke­hit­tää omaa toi­min­taan­sa. Työ­ka­lun käyt­tö­mah­dol­li­suu­det ovat moni­puo­li­set.

1) Nuo­ri­so-osas­ton joh­ta­ja voi teh­dä työ­ka­lun avul­la ar­vi­oin­nin it­se­näi­ses­ti.

2) Vaih­to­eh­toi­ses­ti ar­vi­oin­tia voi­daan teh­dä laa­jem­min eli ar­vi­oin­tiin voi­daan ot­taa palo­kun­nas­ta mu­kaan esi­mer­kik­si nuor­ten van­hem­pia, nuo­ria, palo­kun­nan pääl­lik­kö, kou­lu­tus­pääl­lik­kö tai hal­lin­non jä­se­niä (esim. pu­heen­joh­ta­ja). Täl­löin pu­hu­taan si­säi­ses­tä au­di­toin­nis­ta.

3) Ha­lu­tes­saan palo­kun­ta voi pyy­tää ar­vi­oin­tiin mu­kaan myös naa­pu­ri­palo­kun­nas­ta kou­lut­ta­jan/nuo­ri­so-osas­ton joh­ta­jan tai lii­ton/val­ta­kun­nan ta­sol­ta ko­ke­nei­ta palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä, jol­loin voi­daan pu­hua ul­koi­ses­ta au­di­toin­nis­ta.

4) Työ­ka­lua voi käyt­tää myös osit­tain, jol­loin osas­to va­lit­see ar­vi­oin­ti­kri­tee­ris­tös­tä ha­lu­a­man­sa pai­no­pis­te­a­lu­eet, joi­hin työ­ka­lun avul­la ha­lu­taan kes­kit­tyä.

5) Ki­pi­nä-työ­ka­lua voi­daan käyt­tää myös esi­mer­kik­si osas­ton­joh­ta­jan vaih­ta­mi­sen yh­tey­des­sä. Työ­kalu on kor­vaa­ma­ton apu myös sel­lai­ses­sa palo­kun­nas­sa, jos­sa ol­laan pe­rus­ta­mas­sa nuo­ri­so-osas­toa.