EtusivuPalokuntatoimintaPalokuntanuoretKipinä-työkalu Keskustelupalsta ja palaute

Nyt on tär­ke­ää saa­da pa­lau­tet­ta Kipinän toimivuudesta!

Palautetta sekä kehitys- ja korjausideoita voi antaa suoraan valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan jäsenille ja/tai SPEKin nuorisotyön asiantuntijalle. Kipinä-työkalusta voi käydä myös keskustelua oheisen linkin kautta. Valtakunnallinen nuorisotyötoimikunta seuraa keskustelupalstaa, kommentoi tarvittaessa ja ottaa kehitysehdotukset huomioon.

Val­ta­kun­nal­li­nen nuo­ri­so­työ­toi­mi­kun­ta omis­taa Ki­pi­nä-työ­ka­lun ja on si­tou­tu­nut ke­hit­tä­mään sitä. Tar­vit­ta­es­sa lisä­ma­te­ri­aa­lia tuo­te­taan ja työ­ka­lua laa­jen­ne­taan. Tämä on en­sim­mäi­nen ver­sio työ­ka­lus­ta ja ke­hi­tys­työ jat­kuu. Kri­tee­rei­tä tar­vit­ta­es­sa poh­di­taan uu­des­taan tai tar­ken­ne­taan. Uu­si­a­kin kri­tee­rei­tä luo­daan, jos jo­tain oleel­lis­ta on jää­nyt uu­pu­maan. 

Keskustelupalsta ja palautelinkki