Arvioinnissa oltava oikea ilmapiiri

On muis­tet­ta­va, että työ­ka­lun avul­la ar­vi­oi­daan toi­min­taa, ei ih­mi­siä. Luon­teel­taan ar­vi­oin­ti­ti­lai­suu­den tu­lee olla kes­kus­te­le­va ja rat­kai­su­läh­töi­nen, ei kuu­lus­te­le­va. Mi­kä­li kes­kus­te­lui­den ai­ka­na nou­see esiin jo­tain arka­luon­toi­sia asi­oi­ta, jo­kai­sen on voitava luo­ttaa toi­siin­sa.

Ar­vi­oin­ti­ti­lai­suus kan­nat­taa­kin aloit­taa so­pi­mal­la ja kir­jaa­mal­la nä­ky­väl­le pai­kal­le yh­tei­set peli­sään­nöt, joi­ta voi­vat olla muun mu­as­sa:

  • jo­kai­sel­la on oi­keus sa­noa oma mie­li­pi­teen­sä
  • jo­kai­sen mie­li­pi­det­tä ar­vos­te­taan, ei ar­vi­oi­da
  • toi­sia kuun­nel­laan, ei kes­key­te­tä
  • luot­ta­mus säi­lyy arka­luon­tois­ten asi­oi­den nous­tes­sa esiin