EtusivuPalokuntatoimintaPalokuntanuoretKipinä-työkalu

Tietoa Kipinä-työkalusta

 

Val­ta­kun­nal­li­nen nuo­ri­so­työ­toi­mi­kun­ta on ke­hit­tä­nyt nuo­ri­so-osas­to­jen toi­min­nan ja ke­hit­tä­mi­sen avuk­si Ki­pi­nä-työ­ka­lun. Ki­pi­nä-työ­ka­lun ta­voit­tee­na on kan­nus­taa, haas­taa, oh­ja­ta ja tu­kea osas­to­ja ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa pit­käl­lä aika­jän­teel­lä ta­voit­teel­li­ses­ti.

 

Työ­ka­lun en­sim­mäi­nen ver­sio si­säl­tää 28 eri­lais­ta ar­vi­oi­ta­vaa koh­det­ta, joil­le kul­le­kin on ase­tet­tu nel­jä ta­voi­te­ta­soa ja esi­merk­ki­ky­sy­myk­siä. Li­säk­si työ­ka­lus­ta löy­tyy koon­ti­lo­ma­ke (Ki­pi­nä-ba­ro­met­ri). Työ­ka­lun avul­la toi­min­taa voi­daan ar­vi­oi­da, tu­lok­set do­ku­men­toi­da ja nii­den poh­jal­ta laa­tia ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma.

 

Työ­ka­lun avul­la palo­kun­ta:

 

·         saa tär­ke­ää pa­lau­tet­ta omas­ta toi­min­nas­taan

·         löy­tää omia vah­vuuk­si­aan ja heik­kouk­si­aan

·         tun­nis­taa nyky­ti­lan­teen­sa ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta

·         ke­hit­tyy ta­voit­teel­li­sen toi­min­nan kaut­ta

 

Palo­kun­ta ja osas­to voi­vat hyö­dyn­tää Ki­pi­nä-työ­ka­lun tu­lok­sia mm. toi­min­ta­ker­to­muk­sen tai toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja ta­lous­ar­vi­on laa­ti­mi­ses­sa.