EtusivuPalokuntatoimintaPalokuntalaisetPalokuntien toimintaohjelma

Palokuntien toimintaohjelma

Palokuntien toimintaohjelma on tehty juuri Sinun palokuntaasi varten, avuksi ja tueksi toiminnan kehittämisessä. Mistä oikein on kyse?

 

Palokuntien_toimintaohjelma2017_kansi_pienempi.jpg

Palokuntien toimintaohjelma tähtää elinvoimaisen, houkuttelevan ja laadukkaan palokuntatoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Toimintaohjelma sisältää kuusi kehittämisen osa-aluetta (katso kuvio alla).

Toimintaohjelman-painopistealueet-pieni.jpg

Ohjelmassa on kuvattu kun­kin osa-alueen tä­män het­ki­nen ti­lan­ne asi­aan liit­ty­vi­ne haas­tei­neen. Lisäksi ohjelma sisältää toi­men­pide­suo­si­tuksia eli keinoja ja konsteja, joilla osa-alueiden tavoitteisiin voidaan pyrkiä ja päästä.

Palo­kun­tien toi­min­ta­oh­jel­man laa­ti­mi­nen aloi­tet­tiin XXVII Ylei­sen Palo­kun­ta­lais­ko­kouk­sen (2014) pää­tök­sen poh­jal­ta. Sen tekemiseen ovat osallistuneet monet tahot: palokuntalaiset, pelastusliitot ja muut pelastusalan järjestöt. Kir­joi­tus­työ to­teu­tet­tiin Suo­men Pe­las­tus­alan Kes­kus­jär­jes­tön toi­mes­ta ja vii­meis­tel­tiin vuon­na 2017 yh­teis­työs­sä Suo­men Palo­pääl­lys­tö­lii­ton va­paa­eh­tois­ja­os­ton ja Suo­men So­pi­mus­palo­kun­tien Lii­ton kans­sa.

Tiivistelmä kiteyttää toimenpidesuositukset

Palokuntien ja palokuntalaisten käyttöön toimintaohjelmasta on laadittu myös tiivistelmä, joka sisältää toimintaohjelman konkreettiset toimenpidesuositukset. Ne kuvataan esimerkkeinä, joita Sinä ja palokuntasi voitte tehdä palokuntanne elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja entistäkin paremman palokuntatoiminnan eteen.

Tulevaa

SPEK ja neljä alueellista pelastusliittoa valmistelevat parhaillaan hanketta toimintaohjelman toimenpiteiden toteutuksen tueksi. Lue lisää hankkeesta ja siihen liittyvästä ohjelmamestarin pestistä tästä.

Palokunnat ovat erilaisia, tilanteet ja toimintaympäristöt muuttuvia. Siksi kehittämisen kohteet ja keinot on valittava juuri oman palokunnan tarpeita ja tilanteita ajatellen. Toimenpidesuositukset kannattaa ottaa huomioon palokuntatoiminnan kehittämisessä kaikissa organisaatioissa ja useilla eri tahoilla. Näin pyrimme yhdessä kohti elinvoimaista, houkuttelevaa ja laadukasta toimintaa - siis entistäkin parempaa palokuntatoimintaa!

 

Yhteystiedot

Palokuntajohtaja
Petri Jaatinen
p. 0400 535 441

Asiantuntija
Aikku Eskelinen
p. 040 834 4545