Vuosi alkoi palokuolemien määrän kasvulla

Tulipaloissa menehtyi helmikuun loppuun mennessä 24 ihmistä. Se on yksi enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2006, jolloin koko vuonna kuoli tulipaloissa peräti 118 ihmistä, ja kaksi enemmän kuin viime vuonna. Suurin osa tänäkin vuonna henkensä menettäneistä oli miehiä. Heitä oli 18, kun naisia oli 5. Yhden sukupuoli ei ilmennyt lehtitiedoista. Tilastointi perustuu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin mediaseurantaan.

Palokuolematilasto tästä: Palokuolemat2008.xls

Tulipaloissa kuolleista suurin osa oli ikäihmisiä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö haluaakin kannustaa kansalaisia huolehtimaan kotien paloturvallisuudesta sellaisten ihmisten osalta, joiden toimintakyky on rajoittunut. Riski palokuolemaan on suuri, jos ihminen ei havaitse palovaroittimen ääntä tai jos hän ei pysty tai ymmärrä poistua palavasta asunnosta.

Selvitysten mukaan vaikuttavin keino palokuolemien vähentämiseksi on erityisten riskiryhmien tilojen ja asuntojen varustaminen automaattisella sammutuslaitteistolla. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK pyrkii yhä voimakkaammin vaikuttamaan siihen, että Suomessa tehdään päätöksiä automaattisten sammutuslaitteistojen käyttöön ottamiseksi erityisesti koska vanhusten määrä lisääntyy merkittävästi tulevaisuudessa.

Omakotitaloissa eniten palokuolemia

Palokuolemista 13 tapahtui omakotitaloissa, 4 muissa pientaloissa ja 4 kerrostaloissa. Usein ikääntynyt henkilö on menettänyt henkensä omakotitalon tulipalossa. Maantieteellisesti palokuolemia on alkuvuonna kertynyt Savoon erityisen paljon: Etelä-Savossa 3 miestä, Pohjois-Savossa 3 miestä ja 2 naista.

Tämän vuoden kahden ensimmäisen kuukauden palokuolemamäärä enteilee sitä, että palokuolemia kertyy tänäkin vuonna huomattavasti enemmän kuin valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan on siedettävä määrä Suomessa. Vaikka vuonna 2007 palokuolemia oli huomattavasti vähemmän kuin vuotta aiemmin, pitkäaikainen keskiarvo pysyttelee sadassa vuosittaisessa kuolemantapauksessa.

Året började med en ökning i antalet branddöda

24 människor har omkommit i bränder före slutet av februari. Detta är en mer än under motsvarande period år 2006 då 118 människor omkom i bränder under hela året, och två mer än förra året. Också i år var de flesta av de omkomna män. 18 av de branddöda var män och 5 kvinnor. Könet för en av de omkomna framgick inte av tidningsuppgifterna. Statistikföringen baserar sig på den mediauppföljning som utförs av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Största delen av dem som omkom i bränder var åldringar. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland vill uppmuntra medborgarna att sköta brandsäkerheten hos människor med begränsad funktionsförmåga. Risken för att omkomma i en brand är stor om en människa inte hör brandvarnarens ljud eller inte är i stånd eller förstår att lämna en brinnande bostad.

Enligt utredningar är det mest effektiva sättet att minska antalet branddöda att utrusta riskgruppernas utrymmen och bostäder med automatisk släckanläggning. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK försöker allt starkare bidra till att man fattar beslut om ibruktagande av automatiska släckanläggningar i Finland speciellt när antalet åldringar kommer att öka betydligt i framtiden.

De flesta dödsbränder sker i enfamiljshus

13 av de omkomna dog i bränder i enfamiljshus, 4 i andra småhus och 4 i höghus. När en åldring har omkommit i en brand har detta ofta skett i ett småhus. I början av året har det varit speciellt många dödsbränder i Savolax: i Södra Savolax har 3 män omkommit, i Norra Savolax 3 män och 2 kvinnor.

Antalet branddöda under de två första månaderna av detta år förebådar att detta antal också i år kommer att vara betydligt större än det antal som skulle vara tolerabelt enligt statsrådets program för inre säkerhet. Trots att antalet branddöda var betydligt mindre år 2007 än föregående år, håller sig det långvariga medeltalet kring hundra årliga dödsfall.

Lisätietoja

Johtaja
Matti Orrainen
puh. (09) 4761 1338
040 5038 338

Tiedotuspäällikkö
Juha Hassila
puh. 040 758 7846

Tiedottaja
Helena Grönstrand
puh. (09) 4761 1336