Tiedote 3.4.2008
Myös pientalon tulipalossa on osattava toimia oikein

Pelastussuunnitelma voi ratkaista kohtalosi

Tulipalon ensi hetkestä alkaen huonetilaan syntyy tappavan myrkyllistä palokaasua, joka on tultakin vaarallisempaa. Palon alkamisesta on vain pari, kolme minuuttia aikaa pelastautua. Etukäteen laadittu ja harjoiteltu pelastussuunnitelma auttaa välttämään henkilövahinkoja ja helpottaa sammutustöiden käynnistymistä – myös omakotitalossa. Tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 35 ihmistä maaliskuun loppuun mennessä. Heistä 20 kuoli pientalopaloissa.

Palokuolemat2008.xls

Pelastussuunnitelman tekeminen omakotitaloissa on asukkaiden omalla vastuulla, mutta niin on useimmiten myös pelastautuminen, johon on palon alkamisesta aikaa vain pari, kolme minuuttia. Pelastuslaitos ei ehdi paikalle tässä ajassa. Pelastussuunnitelman laatiminen ja erityisesti harjoitteleminen on siis perusteltua ja suorastaan välttämätöntä, jos haluaa varmistaa pelastumisensa tulipalosta.

Paloriskien kartoittaminen ja niiden poistaminen on osa pelastussuunnitelmaa

Etukäteen suunniteltu ja harjoiteltu pelastautuminen alkaa siitä, että istutaan perheenjäsenten kanssa alas, arvioidaan kodin paloturvallisuusriskit sekä pohditaan, miten niitä voidaan vähentää. Siltä varalta, että tulipalo kuitenkin pääsee syttymään, mietitään, miten silloin toimitaan ja harjoitellaan kaikkia vaiheita käytännössä:

1. poistumisreitteihin tutustuminen ja poistuminen niiden kautta (myös varatiet)
2. kokoontumispaikan sopiminen ja muistaminen
3. sammutusvälineiden kunnossapito ja taito käyttää niitä
4. avun hälyttäminen ja oikean osoitteen muistaminen
5. työnjaosta sopiminen; kuka hälyttää apua, kuka huolehtii apua tarvitsevista

Pientalon pelastussuunnitelman ei tarvitse olla kirjallinen. Tärkeintä on, että kaikki perheenjäsenet tietävät, miten toimitaan, ja että suunnitelmaa harjoitellaan riittävän usein käytännössä. Kaikki poistumistiet, myös varareitit, on syytä aina pitää käyttövalmiina ja esteistä vapaina. Kannattaa myös säännöllisesti varmistaa, että talon osoitenumero näkyy selvästi niin päivänvalossa kuin pimeälläkin, jotta hälytysajoneuvot löytävät tiensä perille. Lisäksi on hyvä huolehtia siitä, että pelastusajoneuvot pääsevät tarvittaessa ajamaan mahdollisimman lähelle taloa.

Omakotitalojen tulipaloissa on tänä vuonna kuollut jo 20 ihmistä. Kaikkiaan tulipaloissa kuoli maaliskuun loppuun mennessä 35 ihmistä, joista 26 oli miehiä ja 8 naisia. Yhden sukupuolesta ei ole tietoa. Tilastotiedot perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön lehdistöseurantaan.


Meddelande 3.4.2008
Man måste kunna agera rätt också i en småhusbrand

En räddningsplanen kan avgöra ditt öde

Från och med brandens första stund börjar rummet fyllas av dödligt giftig brandgas som är farligare än elden. Det finns 2–3 minuter tid att rädda sig när en brand har börjat. En räddningsplan som har utarbetats och övats på förhand hjälper till att undvika personskador och gör det lättare att starta släckningen – också när det gäller ett småhus. I år har 35 människor omkommit i bränder före slutet av mars. 20 av offren omkom i småhusbränder.

I småhus är det invånarna själva som ansvarar för räddningsplanen, men oftast måste de också sköta räddningen som måste ske inom två, tre minuter efter brandens början. Räddningsverket kommer inte fram så snabbt. Det är alltså motiverat och rentav nödvändigt att utarbeta en räddningsplan och speciellt att öva den, om man vill vara säker på att man kan rädda sig undan en brand.

Kartläggningen av brandrisker och avskaffandet av dem är en del av räddningsplanen

En räddning som planeras och övas på förhand börjar från att man sitter ner med familjemedlemmarna och bedömer hemmets brandsäkerhetsrisker och funderar på hur de kan minskas. Man funderar över hur man skall gå till väga om det ändå skulle uppstå en brand och övar alla skeden i praktiken:

1. man bekantar sig med utrymningsvägarna, också reservutgångarna, och lär sig hur man lämnar huset via dem
2. kommer överens om återsamlingsplatsen och kommer ihåg den
3. underhåller släckningsredskapen och har färdigheter att använda dem
4. vet hur man tillkallar hjälp och kommer ihåg rätt adress
5. kommer överens om arbetsfördelningen; vem tillkallar hjälp, vem tar hand om dem som behöver hjälp

En räddningsplan för ett småhus behöver inte vara skriftlig. Det viktigaste är att alla familjemedlemmar vet hur man skall gå till väga, och att planen övas tillräckligt ofta i praktiken. Man skall alltid hålla alla utrymningsvägarna, också reservrutterna, användningsklara och hinderslösa. Det finns också skäl att regelbundet försäkra sig om att adressnumret syns tydligt också i dagsljuset, så att utryckningsfordonen hittar fram. Det är också bra att se till att räddningsfordonen vid behov kan köra så nära huset som möjligt.

I år har redan 20 människor omkommit i småhusbränder. Sammanlagt omkom 35 människor i bränder före slutet av mars. 26 av de omkomna var män och 8 kvinnor. Det finns inga uppgifter om könet på ett av offren. Statistiken baserar sig på den pressuppföljning som utförs av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.


Lisätietoja
Tiedotuspäällikkö
Juha Hassila
gsm 040 758 7846

Tiedottaja
Helena Grönstrand
puh. (09) 4761 1336

SPEKin osasto 2 C 39
Oma Koti 08 -messuilla