Tiedote 14.4.2008

Matkailualan turvallisuutta lisätään koulutuksella

Matkailualalle on suunniteltu oma turvallisuuspassikoulutus Matupa, jonka päätavoitteena on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja matkailutuotteen laadun parantaminen. Turvallisuuspassikoulutus antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen. Koulutettuja on jo yli 900, joista suurin osa on Lapista. Koulutus laajenee vähitellen koko Suomeen.

Matkailualan turvallisuuspassikoulutus Matupa on majoitus- ja ravitsemisalan, ohjelmapalvelualan ja rinnekeskusten työntekijöille räätälöity päivän kestävä vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus. Kou-lutuspäivän aikana käsitellään matkailun turvallisuuden erityispiirteitä ja eri toimialojen riskejä, omatoimista riskienhallintaa ja toimintaa hätätilanteessa sekä lakeja ja sääntöjä.

Koulutuksen päätteeksi oppilaat osallistuvat kokeeseen. Kokeen läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kun kortin aika on kulunut umpeen, sen voi uusia käymällä koulutuksen uu-delleen ja osallistumalla jälleen kokeeseen.

Yli 900 matkailualan ammattilaista on jo koulutettu

Tähän mennessä on yli 900 matkailualan toimijaa suorittanut matkailualan turvallisuuspassikoulu-tuksen, joka alkoi vuosina 2005–2007 Lapissa pilottihankkeena. Passikoulutusta pidettiin alueella hyvin tarpeellisena ja ajankohtaisena, ja Lapin matkailustrategiaan on merkitty turvallisuuspassi-koulutus keinona matkailun turvallisuuden edistämiseksi. Matupa-koulutukseen uskottiin pilotti-hankkeen myötä myös laajemmalti; valtakunnallisessa Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa kirjattiin tavoitteeksi edistää turvallisuuspassihanketta siten, että se otetaan käyttöön koko maassa.

Turvallisuuspassikoulutus on laajenemassa koko maahan

Turvallisuuspassikoulutus on vähitellen matkailualan ammattilaisten saatavilla koko maassa, kun kurssinjohtajakoulutuksien myötä saadaan riittävästi kouluttajia. Matkailualan turvallisuuspassikou-lutuksen on suunnitellut Lapin Urheiluopisto. Pilottihankkeen rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto ja Lapin lääninhallitus. Matupan toimintaa ohjaa Matkailualan turvallisuuspassitoimikunta, jossa ovat edustettuina Lapin Urheiluopiston ja lääninhallituksen lisäksi alan työmarkkinajärjestöt, Kulut-tajavirasto ja vakuutusyhtiöt.

Turvallisuuspassitoimikunnan puheenjohtajana toimii Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRA ry, joka on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRassa on 2400 jäsentä, joilla on yli 5 500 toimipaikkaa. MaRa markkinoi Matupaa jäsenilleen ja suosittelee koulutukseen osallistu-mista.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö hallinnoi Matkailualan turvallisuuspassikoulutusta sekä pitää yllä siihen liittyvää korttirekisteriä.

Lisätietoja:
Lapin Urheiluopisto
Koulutussuunnittelija
Hannu Väärälä
p. 020 798 4257

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Asiantuntija
Hannu Hakala
p. 050 606 73

SPEK
Koulutuspäällikkö
Riitta Piironen
p. 040 5040 905