Tiedote 1.4.2008
Espoon kohtalokas tulipalo on esimerkki paloturvallisuuden laiminlyönnistä

Asukkaiden pelastautumiskyky on selvitettävä

Suomessa asuu paljon toimintarajoitteisia ihmisiä kohteissa, joiden paloturvallisuusasioista ei ole huolehdittu heidän pelastautumiskykyynsä nähden riittävällä tasolla. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on hyvin huolissaan näistä laiminlyönneistä. Kuten pelastuslaki edellyttää, näissä kohteissa on aina tehtävä riskien arviointi asukkaiden omatoimisen pelastautumiskyvyn perusteella. Tarvittaessa asunto on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.

– Toiminnanharjoittajien ja esimerkiksi asuttamispäätösten tekijöiden tulee ymmärtää oma vastuunsa ja huolehtia kaikkien niiden henkilöiden turvallisuudesta, jotka eivät itse kykene pelastautumaan hätätilanteessa, painottaa SPEKin hallituksen tuore puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Hakola.

Espoon kohtalokas tulipalo on ikävä esimerkki paloturvallisuuden laiminlyönnistä. Useissa vastaavissa tapauksissa on käynyt ilmi, että perinteiset paloturvallisuuden parantamiskeinot, kuten palovaroittimet, eivät ole olleet riittäviä pelastamaan ihmishenkiä.

SPEK haluaakin korostaa, että entisillä konsteilla ei päästä Sisäisen turvallisuuden ohjelman asettamiin palokuolemien vähentämistavoitteisiin. Käyttöön on otettava toisenlaisia keinoja. Siksi yhteiskunnassa on painokkaasti keskusteltava automaattisten sammutusjärjestelmien hyödyistä ja laajamittaisesta käyttöönotosta. Vertailutietoina ovat ulkomailta saadut hyvät tulokset sprinklerjärjestelmien kiistattomista eduista.

Tulipalo on aina vaarallinen – myös kivitalossa

Espoon tulipalouutisoinnin ohessa syntyi tiedotusvälineissä keskustelua puutalojen vaarallisuudesta. Kivitalo voi kuitenkin olla asukkaalle yhtä vaarallinen kuin puutalo, sillä sisustuksen palaminen riittää synnyttämään tappavan määrän myrkyllisiä palokaasuja. Tulipalossa tappavat palokaasut pääsevät vapaasti leviämään yhden asunnon sisällä. Rakenteiden materiaali ei siis ole syypää palokuolemiin vaan se, että asukkaat eivät kykene poistumaan tulipalosta.


Meddelande 1.4.2008
Den ödesdigra branden i Esbo är ett exempel på otillräckliga brandsäkerhetsåtgärder

De boendes förmåga att rädda sig måste utredas

I Finland bor många funktionshindrade människor i utrymmen där brandsäkerheten inte har skötts tillräckligt bra med tanke på de boendes förmåga att rädda sig. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK är mycket oroad över dessa försummelser. När det gäller sådana bostäder förutsätter räddningslagen att man alltid gör en riskbedömning utgående från de boendes förmåga att rädda sig på egen hand. Vid behov måste bostaden utrustas med en automatisk släckanläggning.

– Verksamhetsutövarna och de som fattar beslut om anskaffning av bostäder måste förstå sitt ansvar och ta hand om alla de människors säkerhet som inte själva kan rädda sig i en nödsituation, betonar SPEKs nya styrelseordförande, riksdagsledamot Juha Hakola.

Den ödesdigra branden i Esbo är ett tragiskt exempel på otillräckliga brandsäkerhetsåtgärder. I flera motsvarande fall har det kommit fram att traditionella sätt att förbättra brandsäkerheten, t.ex. brandvarnare, inte har varit tillräckliga för att rädda människoliv.

SPEK vill alltså betona att gamla konster inte är tillräckliga för att uppnå de mål för minskning i antalet branddöda som programmet för inre säkerhet ställer. Andra slags metoder måste införas. I samhället måste man därför diskutera nyttan med automatiska släckningssystem och deras införande i stor skala. Som jämförelse kan användas de goda resultaten från sprinklersystem utomlands och deras obestridliga förmåner.

En brand är alltid farlig – också i ett stenhus

I samband med nyheterna om branden i Esbo började man debattera trähusens farlighet i medierna. Ett stenhus kan ändå vara lika farligt för en boende som ett trähus, eftersom en brinnande inredning producerar en dödlig mängd giftiga gaser. I en brand kan giftiga brandgaser sprida sig fritt i en bostad. Dödsbränder beror alltså inte på konstruktionernas material utan att boende inte kan rädda sig från en brinnande byggnad.


Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja
Juha Hakola
p. 050 512 1998

Johtaja
Matti Orrainen
p. 040 5038 338