Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajien koulutus ja liikenteenohjaajien oikeuksien myöntäminen on siirtynyt Liikennevirastolta (aiemmin Tiehallinto) 1.7.2010 alkaen Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi). Tiehallinnon ja Liikenneviraston myöntämät liikenteenohjaajien oikeudet ovat voimassa EKL- korttiin merkittyyn voimassaoloaikaan saakka.

Liikenteen turvallisuusvirasto edellyttää voimassa olevaa erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeutta (EKL -lupaa) kaikilta, jotka osallistuvat varsinaisesti erikoiskuljetusten liikenteen ohjaukseen.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajilla on suuri vastuu huolehtia siitä, ettei kuljetus aiheuta vaaraa muille tiellä liikkujille tai tarpeettomasti häiritse muun liikenteen sujuvuutta. Liikenteenohjaaja parantaa ammattitaitoisella toiminnallaan erikoiskuljetusta suorittavien ja muiden tiellä työskentelevien työturvallisuutta sekä varmistaa kuljetettavan esineen, kuljetusajoneuvon, tien ja tien laitteiden ehyenä säilymistä.

Tieliikennelaissa (49§) Liikenteen turvallisuusvirastolle on annettu toimivalta määrätä henkilö erikoiskuljetuksen liikenteenohjaajaksi. EKL -oikeus on voimassa kerrallaan enintään viisi (5) vuotta päätöksestä. Liikenteenohjaajan oikeuden uusiminen edellyttää täydennyskoulutusta ennen edellisen oikeuden päättymistä

Liikenteenohjaajien pätevyyttä koskevat uudet vaatimukset ja oikeuden määräaikaisuus on ulotettu koskemaan myös ennen tieliikennelain 49 §:n muutosta (1.9.2009) myönnettyjä, toistaiseksi voimassa olevia liikenteenohjaajaoikeuksia. Määräajat vanhojen oikeuksien uusimisille on porrastettu vuosille 2010 -2013. Tiehallinto (1.1.2010 alkaen Liikennevirasto) on lähettänyt asiasta kirjeen jokaiselle EKL -oikeuden saaneelle. Kirjeen liitteenä oli uusi muovinen EKL-kortti, jossa on kerrottu kortin uusi voimassaoloaika.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan pätevyysvaatimukset

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä EKL -oikeuden henkilölle, jolla on Suomessa voimassa oleva vähintään C1 -ajo-oikeus, voimassa oleva Tieturva 1 -kortti sekä on osallistunut Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän kurssisuunnitelman mukaiselle EKL -peruskurssille ja läpäissyt siihen liittyneen kokeen sekä suorittanut vaaditut erikoiskuljetusten seurannat. Liikenteenohjausoikeus osoitetaan EKL -kortilla.

EKL -oikeuden voi uusia käymällä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajille suunnatun täydennyskurssin ennen EKL -oikeuden päättymistä. EKL -oikeus päättyy viimeistään kun henkilö täyttää 70 vuotta.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajien koulutus

EKL -peruskurssi kestää 4 päivää ja siihen liittyy pakollista harjoittelua sekä koe. Täydennyskurssi on yksipäiväinen. Koulutukset suoritetaan Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymien kurssisuunnitelmien mukaisesti. Koulutuksesta vastaa Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä kurssijohtaja, joka on saanut EKL -kouluttajaoikeuden.

EKL -oikeuksia haetaan kurssinjohtajan kautta. Suoritettuaan kurssin ja siihen liittyvän kokeen hyväksytysti kurssilaisen tulee toimittaa kurssinjohtajalle kopiot vaadituista asiakirjoista sekä harjoittelutodistukset yhdeksän kuukauden sisällä viimeisestä kurssipäivästä lukien. Kurssijohtajan esityksestä Liikenteen turvallisuusvirasto päättää EKL -oikeuksista ja kurssijohtaja toimittaa oikeuden saaneille EKL -kortin. Hyväksytysti suoritetun täydennyskurssin jälkeen haetaan EKL -oikeuden jatkamista vastaavalla tavalla kurssijohtajan kautta.

EKL-kortti

EKL-oikeudet on rekisteröity Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin rekisteriin 2/2014 saakka. Jos EKL-korttisi tuhoutuu tai häviää, ota yhteyttä Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin Ammattiliikenneyksikköön.  

 Rekisteriseloste2010.pdf

trafi_ekl_kortti_a.jpg

EKL-koulutus

Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ylläpitää tietoja avoimista koulutuksista.

Kadotetut kortit

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Ammattiliikenneyksikkö
PL 320
00101 Helsinki

Puhelin: 029 534 5000
Sähköposti:
ammattiliikenne(at)trafi.fi