SPEK tutkii

SPEK tutkii -sarjassa julkaistaan pelastusalaan liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia.

Turvassa 2019

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten käsityksiä turvallisuudesta, turvallisuuden tunteesta ja siihen liittyviä keskeisiä ilmiöitä kuten luottamus- ja oikeudenmukaisuuskäsityksiä. 

Tutkimus pohjautuu kolmen tuhannen hengen puhelinhaastatteluaineistoon, jota analysoimalla on muodostettu ajankuva turvallisuuskäsityksistä, jota kutsumme 
kansalaisturvallisuudeksi.  Tutkimus on jatkoa vuosina 2015 ja 2017 tehdyille kansalaisturvallisuutta käsitelleille tutkimuksille.  

Turvassa 2019 -tutkimuksessa käsitellään seuraavia teemoja
käsitykset henkilökohtaisesta ja lähiympäristön turvallisuudesta
eri turvallisuusuhkiin liittyvät kokemukset, pelot ja huolet
yhteiskunnan turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät käsitykset
luottamus mediaan
käsityksiä ja kokemuksia yhteiskunnan tuottamista turvallisuuspalveluista

SPEK tutkii 20.pdf

SPEK tutkii 20 (isompi tiedosto).pdf

Varautuminen ja kansalaisten kriisinkestävyys

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toteutti kesällä 2018 puhelinhaastattelututkimuksen, jossa tuhannelta kansalaiselta kysyttiin häiriötilanteisiin varautumisesta, pärjäämisestä, turvallisuustaidoista, auttamishalusta, luottamuksesta ja varautumisuskomuksista. Tulosten perusteella yli puolet vastaajista kokee osaavansa vähintään hyvin alkusammuttaa, tehdä hätäilmoituksen ja toimia yleisen vaaramerkin kuuluttua. Heikoimmaksi osaaminen arvioidaan hätäensiavun kohdalla.

SPEK tutkii 19.pdf

Iäkkäiden ja muistisairaiden arjen turvallisuus

Tutkimus on tehty osana Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille – OTE -hanketta. Tutkimuksessa kuvataan muistisairaiden arjen ja kotona asumisen turvallisuuteen liittyvää ongelmakenttää, turvallisuutta, turvallisuudentunnetta, riskejä sekä turvallisuuden parantamiseksi käytettävissä olevia työkaluja. Lisäksi arvioidaan koulutusta, teknisten ratkaisujen ja digitekniikan mahdollisuuksia sekä teknisten ratkaisujen rahoitusmahdollisuuksia.

SPEK tutkii 18.pdf

Turvassa 2017. Kansalaisturvallisuus Suomessa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten turvallisuutta vahvistavia ja horjuttavia tekijöitä, kansalaisten selviytymistä häiriötilanteista, näkemyksiä erilaisten riskitilanteiden todennäköisyydestä sekä poliittisen päätöksenteon hyväksyttävyyttä. Kysely toistettiin nyt toista kertaa. Ensimmäisen kerran se toteutettiin vuonna 2015. Tässä raportissa esitetään uudet tulokset sekä verrataan eri vuosina saatuja tuloksia keskenään. 

SPEK tutkii 17.pdf

 

Selvitys asuinrakennusten pelastussuunnittelusta

Selvitys asuinrakennusten pelastussuunnittelusta kuvaa nykyistä pelastussuunnittelua ja sen toimijakenttää. Koostamalla käyttäjien ja asiantuntijoiden kokemuksia, selvitys nostaa esiin havaittuja ongelmia ja jäsentää nykyiseen järjestelmään kohdistuvia uudistuspaineita. Selvitys on tarkoitettu pelastussuunnittelun kehittämisen tueksi kaikille sen parissa toimiville tahoille, kuten taloyhtiöiden hallituslaisille, isännöitsijöille, palotarkastajille sekä alan yrittäjille.

SPEK tutkii 16.pdf

Miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?

Tutkimus selvittää pelastustoimen kannalta keskeisen kolmannen sektorin eli vapaaehtoisten palokuntien ja sopimuspalokuntien
toiminnan elinvoimaisuuden edellytyksiä. Tutkimuksessa haettiin vastauksia siihen, miksi palokuntayhdistys lopettaa tai aloittaa toimintansa, sekä mitkä ovat yksilöiden syyt olla mukana palokuntatoiminnassa.

SPEK tutkii 15.pdf

Paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuuden arviointi

Tutkimuksen tavoitteena on pohtia paloturvallisuuteen liittyvien turvallisuuskampanjoiden vaikuttavuuden mittaamista sekä kehittää arviointiväline vaikuttavuuden arvioimiseksi. Paloturvallisuuteen liittyvät kampanjat ymmärretään yhteiskunnalliseksi viestinnäksi, millä tarkoitetaan sitä, että kampanjan tavoitteena on turvallisempi yhteiskunta ja paloturvallisuuden lisääntyminen. 

SPEK_tutkii_14.pdf

Kotitalouksien varautuminen Suomessa

Minkälainen on kotitalouksien riskikäsitys eri uhkista? Miten kotitalouksissa on varauduttu arjen pysäyttäviin häiriöihin, kuten vesi- ja sähkökatkoihin? Entä mikä on kodeissa naapuriavun ja luottamuksen tila?

Yhteiskunnan kriisinkestävyyden perusyksikkö on kotitalous. Kotitalouksien varautuminen, vaste ja kyky toipua häiriötilanteista ovat keskeisiä tekijöitä, jotka määrittelevät koko yhteiskunnan selviytymistä. Kotitalouksien varautuminen ja kriisinkestävyys muodostuvat niin materiaalisista kuin sosiaalisista tekijöistä. Tämä puhelinhaastattelututkimus osaltaan täydentää kuvaa kotitalouksien ominaisuuksista ja valmiuksista kohdata häiriötilanteita.

Tutkimus on toteutettu Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunnan (KOVA) ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) yhteistyönä. Tutkimuksen ovat rahoittaneet Huoltovarmuuskeskus ja Raha-automaattiyhdistys.

SPEK tutkii_13.pdf

Arjen ja asumisen turvallisuus - Puhelinhaastattelututkimus kansalaisten omatoimisesta varautumisesta

Mistä kansalaiset hankkivat turvallisuustietoa? Mitä eroa on omakoti- ja kerrostaloasujien turvallisuudessa? Entä mitä mieltä suomalaiset ovat väestönsuojien tarpeellisuudesta? Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on tutkinut kansalaisten arjen ja asumisen turvallisuutta puhelinhaastattelututkimuksen avulla vuosina 2008, 2010, 2013, 2015. Tässä raportissa esitellään vuoden 2015 kyselyn tuloksia suhteessa aikaisempiin.

SPEK_tutkii_12.pdf

EU pelastus- ja turvallisuusalan toimijana

 Yhä useampi Suomeen vaikuttava asia on luonteeltaan kansainvälinen, ja EU:n rooli myös pelastus- ja turvallisuusalalla on merkittävä. Tämän julkaisun tarkoituksena on tarjota tiiviissä paketissa perustietoa Euroopan unionista pelastusalan toimijana. Julkaisu on tarkoitettu erityisesti sellaisille tahoille, jotka toimivan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Julkaisussa esitellään EU:n päätöksentekojärjestelmä, eri toimielimet ja niiden suhteet toisiinsa sekä politiikan eri alat, jotka ovat merkittävimpiä pelastus- ja turvallisuusalalle. Lisäksi julkaisussa on listattu EU:n rahoitusinstrumentteja, jotka ovat pelastusalalla toimivien käytössä.

SPEK Tutkii 11_EU pelastus- ja turvallisuusalan toimijana.pdf

Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin

Vapaaehtoisten saatavuus turvallisuutta tukeviin tehtäviin on sisäisen turvallisuuden elinehto. Erityisen merkittävä vapaaehtoisten rooli on pelastustoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa.

Tutkimushankkeessa on selvitetty vapaaehtoisten saatavuutta ja käytettävyyttä. Hankkeen tavoitteena on ollut:

• selvittää vapaaehtoisten osallistumista ja käytettävyyttä hälytystehtäviin sekä valmiustoimintaan liittyviä motivaatiotekijöitä
• tarkastella vapaaehtoisten roolia ja suunniteltuja tehtäviä viranomaisten varautumisessa sekä tehtyjä yhteistoiminnan järjestelyjä
• koota kokonaiskuva vapaaehtoisten viranomaisten tukena suorittamista tehtävistä.

Tutkimuksessa tuotettiin nykytilan kuvaus sekä tunnistettiin viranomaisten ja järjestöjen yhteistoimintaan liittyvät kehittämistarpeet ja ratkaisuvaihtoehdot. Tutkimusraportin lisäksi hankkeessa valmisteltiin suositukset keskeisistä kehittämiskohteista.

SPEK_tutkii_10.pdf

Esiselvitys harvaan asutun maaseudun turvallisuushankkeista 

 Viime vuosina harvaan asutulla maaseudulla on ollut useita erityisesti järjestöjen koordinoimia turvallisuushankkeita, joiden tapahtumissa kyläläiset ovat harjoitelleet omatoimista varautumista muun muassa myrskyjen aiheuttamien sähkökatkosten varalle. Käytännön alkusammutus- ja ensiaputaitojen opettelun lisäksi on kerrattu kotivaraa ja tehty riskikartoituksia. Järjestöjen tarjoamien palveluiden merkitys on suuri, mutta kokonaiskuva niiden käytännöistä ja tapahtumista on ollut puutteellinen. Tämän esiselvityksen tehtävänä on koota yhteen vuosien 2007-2013 välisellä ajalla toteutetut omatoimiseen varautumiseen ja kyläturvallisuuteen liittyvät hankkeet, jotka ovat kohdistuneet pääasiassa harvaan asutulle maaseudulle. Selvitys vertailee ja nivoo yhteen kyseisten hankkeiden toimintatavat, opetussisällöt ja menetelmät sekä samalla luo kokonaiskuvan viime vuosina toteutetuista maaseudun turvallisuushankkeista. 

SPEK tutkii 9.pdf


Rauniorataselvitys 2013

Vuonna 2012 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) julkaisi Valmius pelastuskoiratoimintaan? –selvityksen, jossa tarkastellaan väestönsuojeluun liittyvää pelastuskoiratoimintaa pelastuslaitosten näkökulmasta. Tulokset osoittavat, että pelastuskoiratoiminnan kokonaiskuvan rakentamiseksi tarvitaan jatkotutkimusta,
joka tulisi kohdistaa palvelus- ja pelastuskoirayhdistyksiin. Tämän
selvityksen tavoitteena on vastata tähän tiedontarpeeseen ja luoda kokonaiskuvaa palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten käyttämistä raunioradoista, raunioradoilla tapahtuvasta harjoittelusta ja yhteistyöntavoista pelastuslaitosten kanssa.

SPEK tutkii 8.pdf


Kotitalouksien omatoimisen varautumisen tukeminen järjestöissä

Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta) on perustettu järjestöyhteistyön ja kotitalouksien omatoimisen varautumisen kehittämiseksi. Kotitaloudet ovat keskeinen osa yhteiskuntaa ja sen toimintakykyä ja kolmas sektori aktiivisine järjestötoimijoineen tärkeä kotitalouksien tukija. Häiriötilanteiden historia kertoo, että järjestöillä on tahtoa ja kykyä toimia kansalaisten neuvojina, auttajina ja aktivoijina niin ruokahuollossa kuin muussakin
taloudenhoidossa.

Kotitalouksien omatoimisen varautumisen mahdollisuuksien tukeminen
on kaikille kuuluva asia. Tälläkin hetkellä lukuisissa yksittäisissä kotitalouksissa arki ei ole hallinnassa, mikä tarkoittaa häiriötilanteen tullen yhä suurempaa neuvottomuutta. Näissä tilanteissa kaivataan jatkuvaa, pitkäkestoista välittämistä naapuriavun, järjestöjen työn ja/tai yhteiskunnan tuen muodossa.

Raportin tarkoituksena on ryhmitellä tietoa Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunnan (Kova) jäsenjärjestöjen tekemästä työstä kotitalouksien omatoimisen varautumisen eteen sekä koota toimikuntatyöskentelyssä esiin nousseita asioita, ideoita ja kehittämisehdotuksia. Se toimii tilannekatsauksena ja pohjana jatkotyöskentelylle. Raportin sisältö ei vastaa lopulliselta sanamuodoltaan tai sisällöltään yksittäisen toimikunnan jäsenjärjestön tai sen asiantuntijajäsenen mielipidettä, vaan on koonti jo tehdystä työstä ja tulevaisuusnäkymistä.

SPEK tutkii 7.pdf

Kohti varautumisen ja selviytymisen kulttuuria? - Kriittisiä näkökulmia resilienssiin

Resilienssi on noussut viimeisten vuosien aikana vauhdilla kansainvälisen turvallisuuskeskustelun muotikäsitteeksi. Ekologian ja psykologian kaltaisilta tieteenaloilta turvallisuuskeskusteluun siirtynyt resilienssi korostaa yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden kriisinsieto- ja palautumiskyvyn merkitystä ennakoimattomien kriisien äärellä ja epävarmuuden keskellä. Näin ollen resilienssin varaan rakentuva turvallisuusajattelu nostaa varautumis- ja selviytymiskyvyn kehittämsen turvallisuuspolitiikan keskeisimmäksi tavoitteeksi. Taustaoletuksineen resilienssi on vaikuttamassa syvällisellä tavalla siihen, miten yteiskunnallisessa keskustelussa ymmärretään turvallisuuden merkitys sekä käytännöt, joiden varassa uuden turvallisuuskäsityksen mukaista hallintaa voidaan harjoittaa.

YTM Tapio Juntunen pureutuu puuheenvuorollaan resilienssin taustoihin sekä käsitteen poliittiseen merkistyssisältöön kansainvälistä keskustelua ja käytännön esimerkkejä hyödyntämällä. Puheenvuoron tarkoituksena on täten tarjota kriittisiä aj analyyttisiä näkökulmia myös Suomessa parhaillaan orastavan resilienssikeskustelun tueksi.

SPEK puheenvuoroja 2.pdf


Julkiset turvallisuuspalvelut ja tuloverotus - Veronmaksajan näkökulma

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan sisäisen turvallisuuden ylläpitämisen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua Suomeen ja sen väestöön kohdistuvia rikoksia, onnettomuuksia sekä ympäristöuhkia tai muita vastaavia häiriöitä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää julkisten turvallisuusviranomaisten sekä muiden tahojen tiivistä yhteistyötä.

Julkisen sektorin perimillä verotuloilla sekä veroluonteisilla maksuilla järjestetään suomalaisille erinäisiä palveluita. Tässä raportissa tarkastellaan sekä keskimääräisen palkansaajan että keskimääräisen tulonsaajan maksamien tuloverojen kohdentumista julkisiin turvallisuuspalveluihin Suomessa. Selvityksen lähtökohtanan on veronmaksajan näkökulma vuosina 2011 ja 2010.

Julkisia turvallisuuspalveluita tuottavina viranomaisina tässä raportissa tarkastellaan pelastustoimea, puolustusvoimia, poliisitoimea, tullia, liikennetoimintaa sekä rajavartiolaitosta. Tämä raportti on tarkoitettu kaikille julkisten turvallisuuspalveluiden kehittämisestä ja nykytilasta kiinnostuneille.

SPEK tutkii 6.pdf

SPEK Tutkii 6 Tietosivu.pdf


Suomen väestönsuojelun kehittäminen

Turvallisuudesta on käyty viime vuosina vilkasta yhteiskunnallista keskustelua. On myös toteutettu turvallisuuteen liittyviä ohjelmia ja käytäntöjä ja luotu uusia käsitteitä. Väestönsuojelulla ei näissä keskusteluissa juurikaan ole ollut roolia. Julkisessa keskustelussa näkyvyyttä on saanut lähinnä väestönsuojien rakentaminen tai siitä luopuminen. Väestön suojaaminen ja väestönsuojelu toiminnallisina kokonaisuuksina ovat sitä vastoin jääneet käsittelemättä. Havainto on mielenkiintoinen sikäli, että sodan mahdollisuus on yhä yksi Suomen turvallisuuspolitiikan lähtökohtia.

Puheenvuorossaan VTT Pekka Visuri paikkaa osaltaan tätä aukkoa ja tuo näkökulmia väestönsuojelun kehittämiseen Suomessa. Visuri liittää väestönsuojelukeskustelun osaksi yhteiskuntakehitystä, pohtii väestönsuojelun tilaa Suomessa ja Euroopassa sekä analysoi väestönsuojelun kehittämistarpeita.

SPEK puheenvuoroja 1.pdf


Puhelinhaastattelututkimus ihmisten suhteesta omatoimiseen varautumiseen ja lähiympäristön turvallisuuteen

Mitä mieltä suomalaiset ovat omatoimisesta varautumisesta ja lähiympäristön turvallisuudesta? Miten kotitaloudet ovat varautuneet erilaisiin uhkiin? Mistä kansalaiset hankkivat turvallisuustietoa? Entä mitä mieltä ollaan väestönsuojien tarpeellisuudesta?

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on selvittänyt kansalaisten asenteita ja mielipiteitä omatoimisesta varautumisesta ja lähiympäristön turvallisuudesta vuosina 2008, 2010 ja 2013. Tässä raportissa esitellään vuoden 2013 kyselyn tuloksia suhteessa aikaisempiin.

SPEK tutkii 5.pdf


Rajuilman vaikutukset paikallisten yritysten liiketoimintaan. Selvitys eteläsavolaisten pienyritysten kokemuksista vuoden 2010 Asta-rajuilmasta

Vuosien 2010–2011 rajuilmat ja talvimyrskyt ovat osoittaneet suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuuden. Rajuilmojen vaikutuksia elinkeinoelämän toimintaan ei kuitenkaan ole tutkittu paljon. SPEK tutkii -sarjan neljäs selvitys käsittelee Asta-rajuilmaa, varautumista ja eteläsavolaisia pienyrityksiä. Selvityksessä kartoitettiin haastattelujen kautta kesän 2010 rajuilmojen vaikutuksia paikallistason yritystoiminnalle. Selvityksessä tutkimuskysymyksissä käsittelivät, miten yritykset olivat varautuneet luonnononnettomuuksiin, miten rajuilmat vaikuttivat yritysten toimintaan ja yritysverkostoihin sekä, mitä rajuilmoista opittiin yritystoiminnan näkökulmasta. Selvityksen laativat varautumiskoordinaattori Ilona Hatakka Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä ja turvallisuusasiantuntija Ira Pasi Kaakkois-Suomen pelastusliitosta. Tutkimuksen valmistelussa olivat mukana Huoltovarmuuskeskus, Keskuskauppakamari sekä Elinkeinoelämän keskusliitto. Selvitys on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksesta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle.

SPEK_tutkii_4_Rajuilman_vaikutukset_paikallisten_yritysten_liiketoimintaan.pdf


Valmius pelastuskoiratoimintaan?

SPEK tutkii sarjan kolmas osa käsittelee käsittelee pelastuskoiratoimintaa pelastuslaitoksien näkökulmasta osana yhteiskunnan varautumista ja valmiutta. Kyselyn tavoitteena oli tarkastella pelastuskoiratoimintaa pelastustoimen näkökulmasta normaaliolojen eli päivittäisen valmiuden sekä poikkeusoloihin varautumisen osalta. Selvityksessä koottiin yhteen valtakunnallisesti kattavaa tietoa siitä, miten pelastuslaitoksien ja koirayhdistysten välinen yhteistyö toimii osana väestönsuojelujärjestelmää ja poikkeusoloihin varautumista. Selvityksen
tavoitteena oli myös saada määrällistä tietoa väestönsuojeluun sijoitettujen ja vaadittavat testitv suorittaneiden koirien sekä Pelastusopistolla koulutetuista koiranohjaajista.

Selvityksen ovat laatineet varautumiskoordinaattori Ilona Hatakka ja tutkija Jukka-Pekka
Salli Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä. Selvityksen kommentointiryhmässä toimivat puheenjohtaja Minna Löfman Suomen Pelastuskoiraliitosta, puheenjohtaja Tapio Toivola Suomen Palveluskoiraliitosta, varautumisjohtaja Karim Peltonen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä sekä opettaja Olavi Savolainen Pelastusopistolta. Selvitystä esiteltiin syksyllä 2011 Pelastusopiston järjestämässä Viranomaisyhteistyö pelastuskoiratoiminnassa - työseminaarissa. Selvitys on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksesta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle.

SPEK_tutkii_3_valmius_pelastuskoiratoimintaan.pdf


Kokemuksia kesän 2010 Asta-rajuilmasta – näkökulmia varautumisen kehittämiseen

SPEK -tutkii -sarjan toinen osa käsittelee heinä-elokuun 2010 rajuilmoja. Selvitykseen koottiin taustaltaan hyvin erilaisia toimijoita, joiden yhteinen nimittäjä on omakohtainen kokemus rajuilmoista tai niihin varautumisesta. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa toimijoiden rooleja ja tehtävien jakoa rajuilmojen aikana ja niiden jälkeen. Lisäksi selvityksessä on käsitelty häiriötilanteen aikaista tiedonjakamista sekä häiriötilanteen hahmottumista kriisivaiheistuksen kautta. Selvityksessä on tarkasteltu myös osaamistarpeita ja kehittämiskohteita erityisesti omatoimiseen varautumiseen liittyen.

Selvityksen laativat ST Vesa Valtonen ja FM Ilona Hatakka. Työtä ovat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä ohjanneet tutkimus- ja kehittämispäällikkö YTT Teija Mankkinen ja varautumisjohtaja FM Karim Peltonen. Selvitys on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksesta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle.

SPEK_tutkii_2_kokemuksia_2010_rajuilmasta.pdf

Pelastusalaa koskevat sisäisen turvallisuuden kansalaiskyselyt vuosina 2006–2011

SPEK tutkii -sarjan ensimmäinen osa käsittelee sisäisen turvallisuuden kentällä tehtyjä kansalaiskyselytutkimuksia. Selvityksen päämääränä oli koota yhteen tietoa siitä, kuinka pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä ja varautumista on Suomessa kyselytutkimuksilla tarkasteltu viime vuosina. Pelastustoimen sisällä on suunnattu useita kyselyjä eri organisaation edustajille ja asiantuntijoille. Lisäksi pelastusalan työntekijöiden näkemyksiä on kerätty kyselyillä erityisesti työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Selvityksessä ei kuitenkaan käsitellä edellä mainittuja kyselytutkimuksia, vaan keskitytään nimenomaan yksityisihmisiltä kerättyyn tietoon.

Selvityksen on laatinut YTM Kauri Lindström, Tampereen yliopistolta.

SPEK_tutkii_1_sisaisen_turvallisuuden_kansalaiskyselyt.pdf

Yhteystiedot

Tutkimuspäällikkö
Tuula Kekki
p. 040 157 7706

etunimi.sukunimi@spek.fi

Tutkija
Heikki Laurikainen
p. 040 147 7977


etunimi.sukunimi@spek.fi