EtusivuKehittäminenPelastuspalvelujärjestöt

Pelastusalan vapaaehtoiset

 SPEKL_Jari_Miettinen.jpg

Kuva: Jari Miettinen/SPEKL

Pelastusalla toimii palokuntien lisäksi laaja joukko muita järjestöjä. Pelastuspalvelujärjestöjen perustehtävänä on onnettomuuden uhrien ja muiden hädänalaisten etsintä, pelastaminen, suojaaminen ja muu auttaminen tai tällaisen toiminnan kehittäminen ja tukeminen. Valmiusjärjestöiksi kutsutaan niitä pelastuspalvelujärjestöjä, jotka ylläpitävät hälytystehtäviin käytettävissä olevia henkilö- tai materiaaliresursseja.

Pelastuspalvelujärjestöjä ovat muun muassa Suomen Punainen Risti ja Suomen Meripelastusseura, joiden hälytysosastot ja -ryhmät toimivat erityyppisissä pelastus- ja auttamistehtävissä. Järjestöjen tuottamat voimavarat ovat hälytettävissä viranomaisten tai Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta.

Vapaaehtoisen päivä from SPEK on Vimeo.

Suuri yhteiskunnallinen merkitys

Vapaaehtoisella pelastuspalvelutoiminnalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Palokuntien, pelastuspalvelujärjestöjen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa on yli 90 000 vapaaehtoista, joista noin 30 000 on viranomaisten hälytettävissä. Vuonna 2013 kaikkiaan yli 27 000 henkilöä sai apua vapaaehtoiselta yksiköltä tai ryhmältä.

Järjestöjen toimintatilastoista selviää, että tehtävien määrissä ja niiden kehityksessä on eroja. Siinä missä meripelastus- ja lentopelastusyhdistysten tehtävien määrä on viime vuosina kasvanut, esimerkiksi Vapepan tekemien kadonneen henkilön etsintätehtävien määrä on valtakunnallisesti pysynyt vuosittain noin parissa sadassa. 

Etsintä- ja pelastustehtävät

Meripelastusseuran jäsenyhdistykset olivat vuonna 2013 mukana lähes 1500 hälytys- ja avustustehtävässä. Tehtävistä 199 oli meripelastustoimen ja 408 pelastus-, ensihoito- ja poliisitoimen alaan kuuluvia. Noin kolmannes tehtävistä oli viranomaisten johtamia, jolloin kahta kolmasosaa (66 %) tehtävistä johti aluksen päällikkö.

Meripelastus.jpg


 

 

Lentopelastusseuran tehtävät jakautuvat poliisi- ja pelastustoimen johtamiin tehtäviin. Vuonna 2013 lentopelastusyhdistykset olivat mukana 52 poliisijohtoisessa etsintätehtävässä ja 59 palotähystyslentojen ulkopuolisessa pelastustoimen tehtävässä. Näitä tehtäviä ovat savuhavainnon tarkistuslennot ja johtolennot sekä esimerkiksi tulvatilanteessa tilannekuvan kokoamiseen liittyvät tähystyslennot.

Vapepan johtosäännön ja toimintaperiaatteen mukaisesti vapaaehtoiset saadaan koordinoidusti kaikkien viranomaisten tueksi tehtäviin. Etsintätehtävien määrä on pysynyt vuosittain noin parissa sadassa tehtävässä. Vuonna 2013 vapaaehtoiset hälytettiin 189 kertaa kadonneen henkilön etsintätehtävään. Vapaaehtoinen pelastuskoiraryhmä on mukana suuressa osassa Vapepan tekemistä etsintätehtävistä.

Vapepa oli vuonna 2013 mukana etsintä- ja ensihuoltotehtävien lisäksi 18 muussa tehtävässä, joita olivat muun muassa liikenne- ja ympäristöonnettomuudet sekä yksi suuronnettomuus.

Ensiauttaja- ja ensihuoltotehtävät

Pelastuspalvelujärjestöistä Suomen Punainen Risti toimii selkeimmin terveyden ja hyvinvoinnin alueilla. Vapaaehtoiset ryhmät ja yksiköt osallistuvat ensiapu- ja ensivastetehtävien lisäksi ensihuoltotoimintaan. Suomen Punaisen Ristin yleisötilaisuuksiin liittyvissä ensiapupäivystyksissä on mukana ensivastekoulutettuja vapaaehtoisia päivystäjiä. Lisäksi osa Suomen Punaisen Ristin osastoista on tehnyt sairaanhoitopiirien kanssa sopimuksen ensiapupäivystyksien ulkopuolisista ensivastetehtävistä.

Suomen Punaisen Ristin lisäksi meripelastusyhdistykset osallistuvat ensivastetoimintaan. Ensivastesopimuksellisia meripelastusyhdistyksiä oli vuonna 2013 kahdeksan, ja meripelastusyksikkö oli mukana 41 sairaankuljetus- tai ensivastetehtävässä. Pelastuspalvelujärjestöjen lisäksi sopimuspalokuntien vuosittaisesta 60 000 tehtävästä 15 % oli ensivastetehtäviä.

Ensihuoltotoiminta on edelleen tehtävämäärältään hyvin pienimuotoista muihin vapaaehtoisten tehtäväkenttiin verrattuna. Vapepan kautta hälytettyjen ensihuoltotehtävien määrä on vuosittain ollut 30–70 tehtävää.

Kiireettömät ja muut avustustehtävät

Järjestöjen ja vapaaehtoisten toiminta tehtävissä tapahtuu pääosin viranomaisjohtoisesti. Kiireelliset hälytystehtävät ovat kuitenkin vain osa vapaaehtoisten suorittamista tehtävistä ja valmiustoiminnasta. Järjestöt tuottavat, koordinoivat ja ohjaavat itsenäisesti osan avuntarvitsijoita ja viranomaisia tukevista tehtävistä.

Hälytystehtävien ulkopuoliset ja ennalta sovitut sekä päivystykselliset, muut kiireettömät avunantotehtävät, tai esimerkiksi jonkin teeman tai tapahtuman yhteydessä tapahtuvat operaatiot hoidetaan usein suoraan järjestöjen ja yhdistysten toimesta yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Kiireellisten etsintä- ja pelastustehtävien lisäksi pelastuspalvelujärjestöt ja Vapepa suorittivat vuonna 2013 yhteensä yli 5000 kappaletta erilaisia päivystyksellisiä, ennalta sovittuja tai kiireettömiä tehtäviä, joissa autettiin jollakin tapaa apua tarvitsevia tahoja. Kyse on esimerkiksi avustustoiminnasta vesialueilla tai ensiapupäivystysten tai palolentotoiminnan kaltaisesta sopimusperusteisesta palveluntuotannosta, joka on samalla paikallistasolla tehtävää varainhankintaa. Kiireettömien tehtävien hoito on osa järjestöjen jokapäiväistä toimintaa.

Toiminnassa mukana olevien määrä

Pelastuspalvelu- ja palokuntatoiminnassa on mukana suuri joukko erilaisia toimijoita ja toimijatahoja. Yli 90 000 henkilöä on mukana jollakin tapaa palokuntien, pelastuspalvelujärjestöjen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toiminnassa. Hälytystoiminnassa on tästä mukana kolmannes eli noin 30 000 vapaaehtoista.

Palokuntatoiminnassa on mukana noin 33 000 henkilöä, joista noin 3 000 on palokuntanaisia ja noin 7 000 palokuntanuoria. Kokonaisluvussa ovat mukana myös veteraanit ja soittokuntalaiset. Palokuntien osalta hälytystoiminnassa mukana olevien määrä on selvitetty pelastustoimen tilinpäätöshankkeessa sekä sopimuspalokuntien lähtövarmuusselvityksessä. Vuonna 2013 hälytysosastoissa oli mukana 13 400 palokuntalaista.

Toimijamäärä2.png 

 

 

 

Taulukko: Järjestöjen ja palokuntien toiminnassa mukana olevien ja hälytettävissä olevien henkilöiden määrät.

Avun kohteena olleiden henkilöiden määrä

Vapaaehtoisten merkitystä osana yhteiskunnan turvallisuutta voidaan tarkastella toimijamäärän ja hälytystehtävien lisäksi myös avun kohteena olleiden henkilöiden määrällä. Vuonna 2013 kaikkiaan yli 27 000 henkilöä sai apua vapaaehtoiselta yksiköltä tai ryhmältä.

Toimintaan käytetyt henkilötyötunnit

Vapepan toiminnassa mukana olleet vapaaehtoiset henkilöt, meripelastajat ja lentopelastajat suorittivat vuonna 2013 kiireellisillä ja kiireettömillä tehtävillä yhteensä 34 973 henkilötyötuntia. Tämän lisäksi valmiuden ylläpitämiseksi vapaaehtoiset osallistuvat varallaoloon, koulutuksiin ja harjoituksiin sekä muuhun yhdistystoimintaan.

olemme_vapepa_400px.jpg
Yhteystiedot
Johtaja
Karim Peltonen
p. 040 169 0996 
SPEK tutkii 10
SPEKin tutkimus antaa kuvauksen vapaaehtoisten saatavuudesta ja käytettävyydestä:
SPEK_tutkii_10.pdf (2,46 MB)
Lue lisää
Vapaaehtoiset.pdf (883,4 kB)