EtusivuKehittäminenOsallistava Turvallisuus Erityisryhmille

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE)

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -projektissa parannetaan kotona ja tuetun kotona asumisen piirissä olevien muistisairaiden, omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa sekä ikäihmisten turvallisuutta. Painopisteinä ovat arjen ja asumisen  turvallisuuden sekä asukkaiden turvallisuudentunteen lisääminen osallisuutta ja oman elämän hallintaa vahvistaen. Projekti toteutetaan vuosina 2017-2019. Projektia rahoittaa STEA.

 

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on luoda erityisryhmien tueksi uusi turvallisuuskoulutusmalli ja lisätä kotona-asuvien ikäihmisten tietoutta kotitapaturmien ehkäisystä.

Projektin aikana luodaan uusi koulutuskonsepti, joka hyödyntää osallistavaa työpajamenetelmää. Uudenlaisen oppimisen avulla erityisryhmien jäsenistä tulee turvallisuustoimijoita, ei vain turvallisuusviestinnän kohteita. Osallistamalla kohderyhmän henkilöitä vähennetään pelkoja, joita turvallisuuskoulutuksen ja -viestinnän aiheet saattavat herättää.

Tuloksena syntyy uusi turvallisuusoppimisen tapa, jota ei tähän asti ole juurikaan Suomessa hyödynnetty. Uusi koulutusmalli voidaan juurruttaa osaksi tulevaisuuden turvallisuusoppimismenetelmiä, millä olisi merkittävä vaikutus erityisryhmien tuleviin turvallisuuskoulutuksiin ja myös pelastusalan koulutuskäytäntöihin. Osallisuutta painottaen erityisryhmien turvallisuuskoulutuksista saadaan aikaisempaa vaikuttavampia ja turvallisuuden tunnetta lisääviä. Vaikuttavampien koulutusten tavoitteena on estää erityisryhmille sattuvia kotitapaturmia.

Lisäksi projektin tavoitteena on välittää tapaturmien ehkäisyyn liittyvää tietoa ja edistää turvalaitteiden, kuten liesivahtien tunnettavuutta käyttäjien, mutta myös sosiaalitoimen piirissä. Tällä hetkellä käytön leviämistä estää muun muassa tiedon puute ja siksi projektissa kampanjoidaan asian puolesta.

Turvalaitteiden, kuten liesivahtien käytön yleistyminen vähentäisi merkittävästi asuntopaloja, joista kolmasosa liittyy tällä hetkellä lieden käyttöön. Lisäksi turvalaitteiden avulla voidaan vähentää omaisten ja asukkaiden pelkoja tulipaloihin liittyen. Muistisairaat, omaishoidon piirissä olevat ja liikuntarajoitteiset eivät pysty tai toisinaan ymmärrä poistua palavasta asunnosta riittävän nopeasti, siksi näissä erityisryhmissä turvalaitteiden käyttö on tehokas tapa ehkäistä vakavia onnettomuuksia.

Kohderyhmät

Toiminnan kohderyhmänä ovat kotona tai tuetun kotona-asumisen piirissä olevat henkilöt, joilla on jokin sairaus tai muu tapaturmariskiä kohottava ominaisuus.

Projektin kohderyhminä ovat:

  • muistisairaat ja heidän omaisensa
  • omaishoitajat ja -hoidettavat
  • iäkkäät, omassa kodissaan tukea tarvitsevat

Projekti kohdistuu ensisijaisesti Muistiliiton ja Omaishoitajat ja -läheiset liiton ja niiden paikallisyhdistysten kautta tavoitettaviin erityisryhmiin.

Hankkeen kesto

Hanke on kolmivuotinen ja se toteutetaan vuosina 2017-2019.

Missä?

Projekti on valtakunnallinen. Koulutuskonseptin pilotti toteutettiin Kainuun alueella vuonna 2017. Vuosina 2018-2019 malli laajennetaan valtakunnalliseksi. Samaan aikaan toimintamallia jalkautetaan osaksi yhteistyöyhdistysten omaa toimintaa. Tässäkin pilottina Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry sekä Kainuun Muistiyhdistys ry.  

Pääyhteistyökumppanit: 

Valtakunnalliset toimijat – Viestintä- ja asiantuntijayhteistyö
Muistiliitto ry
Omaishoitajat- ja läheiset -liitto ry
Kuntaliitto
TUKES

sekä vuodesta 2018
Vanhustyön keskusliitto ry
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Kirkkohallitus diakonia- ja sielunhoito 

Paikallinen koulutusyhteistyö – Kainuun pilottivaihe
Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Kainuun Muistiyhdistys ry
Kainuun Pelastuslaitos

Yritykset – Liesivahteihin liittyvä viestintä ja asiantuntijayhteistyö
Safera Oy
Innohome Oy
Finncabinova Oy

 

Osallistavat turvallisuuskoulutukset kartalla

 

 

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGB_.jpg
Yhteystiedot

Projektipäällikkö        Tarja Ojala                  p. 044 761 0376 etunimi.sukunimi@spek.fi

 

Turvaverkko -työkalu
turvaverkko.pdf (1,53 MB)