EtusivuKehittäminenLausunnot

SPEKin antamia lausuntoja

9.10.2019 Lausunto työryhmän ehdotuksesta valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi - viestintä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

12.2.2019 Lausunto vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistuksesta

20.12.2018 Lausunto ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin luonnoksesta

14.12.2018 Lausunto pelastustoimen hallitusohjelmatavoitteista

25.11.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta

13.11.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 18/2018 vp) täydentämisestä

13.11.2018 Lausunto Kansallista riskiarviosta

25.9.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Pelastuslain muuttamisesta

20.9.2018 Lausunto Poliisin ennalta estävän toiminnan strategiasta

31.8.2018 Lausunto "Turvallisuutta kaikkialla - paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset" asiakirjaluonnoksesta

30.8.2018 Lausunto Valtioneuvoston periaatepäätöksestä huoltovarmuuden tavoitteista

22.8.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

21.8.2018 Lausunto vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishankeesta

10.8.2018 Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

7.6.2018 Lausunto Siviilihenkilöstön osallistumista kriisinhallintaan koskevan lainsäädännön tarkistaminen

15.8.2017 Lausunto Yhteiskunnan turvallisuusstrategian luonnoksesta

3.3.2017 Lausunto: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön havainnot kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmasta

14.2.2017 Lausunto: Pelastuslaitosten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän kehittäminen

14.2.2017 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

14.2.2017 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

14.2.2017 Lausunto hallituksen esityksestä sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

9.2.2017 Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta

16.1.2017 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

16.12.2016 Lausunto: Havainnot TEM luonnoksesta Päivittäistavarahuollon toiminta-ajatus vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä sitä koskevia kehittämistarpeita.

15.11.2016 Lausunto: Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen järjestämisestä.

25.4.2016 Lausunto pelastustoimen strategialuonnoksesta.

22.4.2016 Lausunto asetusluonnoksista liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen.

22.4. Aloite ministeriöille vapaaehtoisten öljyntorjuntaa koskevien hallinnollisten ohjeiden sekä käytäntöjen kehittämiseksi.

12.4.2016 Lausunto arpajaislain uudistuksesta.

30.3.2016 Lausunto luonnoksesta sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi.

26.1.2015 Lausuntopyyntö esiselvityksestä nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista.

30.11.2015 Lausunto valtiovarainministeriön raportista 39/2015.

6.8.2015 Lausunto strategisen tutkimuksen teema-alueista vuodelle 2016.

18.8.2014 Lausunto sisäministeriön raportista ”Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta”.