Asuinkiinteistöjen koulutus sai hyvän arvion


SPEKin omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely kevään ja kesän 2012 aikana. Kyselyn lopullinen vastaajamäärä oli lähes 800 - kiitos kaikille vastaajille. Vastaajista yli kaksi kolmasosaa oli osallistunut talon turvallisuuspäällikön kurssille, ja lähes kaikki loput väestönsuojan hoitajan kurssille. Koulutuksiin oli pääosion osallistuttu kahden viime vuoden aikana. Vastaajien taustatietojen mukaan yli puolet vastaajista oli alle 50-vuotiaita, ja alle 20-vuotiaita ei vastaajissa ollut lainkaan. Vain kolmannes vastaajista oli naisia.

Kiinnostus omatoimiseen varautumiseen


Lähes kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä luentomaiseen koulutuksen, mutta kolmannes toivoi ryhmätöitä lisää. Samalla noin puolet vastaajista toivoi harjoituksia lisää. Keinovalikoima asumisen ja arjen turvallisuuden parantamiseen konkretisoitui kyselyyn osallistuneiden mukaan erityisesti yhdessä asioiden pohtimisen kautta. Kurssiaineisto sekä kouluttajan asenne ja suhtautuminen koulutettaviin saivat lisäksi kiitosta. Toki kehitettävää löytyi kautta linjan, niin kurssipaikan sijaintiin, kouluttajan asiantuntemukseen, kuin koulutusaineiston ajantasaisuuteenkin liittyen.

Kyselyn mukaan kursseille osallistuttiin lähes 70% tapauksista taloyhtiön pyynnöstä. Lähes kaikki loput vastaajista osallistuivat kurssille, joko oman kiinnostuksen mukaan tai työnantajan pyynnöstä. Palautteen perusteella kurssien kestoon ja sisältöön oltiin pääosin tyytyväisiä, ja koulutus sytytti kiinnostuksen pelastussuunnitteluun sekä asumisen riskien tunnistamiseen, niiden ennaltaehkäisyyn sekä toimimiseen vaara- tai onnettomuustilanteissa. Omatoimisen varautumisen teemat herättivät kiinnostuksen, ja merkittävä osa, yli 500 vastaajaa toivoikin, että saa tietoa ajankohtaisista turvallisuuden ja varautumisen teemoista koulutuksen jälkeen. Samalla jatkokoulutuksesta ja mahdollisuudesta kokeilla ja harjoitella turvallisuuteen liittyviä taitoja, oli kiinnostunut noin 250 vastaajaa.

Koulutustoiminta koettiin hyödylliseksi. Kyselyyn osallistuneista 57 % oli jo käyttänyt kurssilla opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Pelastussuunnitelman oli laatinut tai päivittänyt 45 % kurssilla käyneistä, väestönsuojan kunnossapitoon oli kiinnittänyt huomiota 22 % vastaajista. Lisäksi 11 % oli tiedottanut asukkaita turvallisuuteen liittyen.

Tavoitteena valmius pelastussuunnitelman tekoon


Vastausten perusteella omatoiminen varautuminen koettiin moniulotteisena kokonaisuutena, johon sisältyi oivalluksia yksittäisistä vaaratilanteiden ennaltaehkäisystä, toimimiseen onnettomuustilanteessa. Erään vastaajan mukaan kurssilta jäi mieleen: ”Kiinteistöjen ja väestötilojen erilaisuus sekä siitä johtuvien erojen huomiointi kunkin omassa arjessa, sekä myös talonsuojelun kokonaisuuden ymmärtäminen ” . Samalla vastauksissa korostui konkreettinen tekeminen osana koulutusta. Parasta kurssilla oli muun muassa ”Tutustuminen konkreettisesti väestösuojaan ja sen kalustoon.”.

Kyselyn tavoitteena oli kerätä palautetta koulutustoiminnasta sekä odotuksista omatoimisen varautumisen teemoja kohtaan. SPEK-ryhmän tavoite on tarjota motivoiva ja laadukas kurssi- ja täydennyskoulutusjärjestelmä omatoimisen varautumisen osalta. Koulutuksen tavoitteena on antaa yksilöille ja yhteisöille hyvät valmiudet ennalta ehkäistä onnettomuuksia sekä toimia oikein onnettomuuden sattuessa, niin normaalioloissa kuin vakavissa häiriötilanteissakin. Koulutustoimintaa yhdenmukaistetaan koko maassa, jolloin kurssien sisällöt, nimikkeet ja tavoitteet muuttuvat. Esimerkiksi Talon turvallisuuspäällikön kurssi on muuttunut Asuinkiinteistön turvallisuuskurssiksi. Koulutuskyselyä jatketaan myös tänä vuonna, jotta koulutustoiminta vastaa tarpeeseen.


Lisätietoja koulutuskyselystä: Koulutuskysely 2012.pdf

Liitteet