Arviointi luonnononnettomuuksiin varautumisesta

Kansallista ja alueellista riskienarviointia, aktiivista yhteistyötä ja työnjakoa sekä kansalaisten omatoimista varautumista tulisi kehittää. Näihin asioihin kiinnitettiin huomiota Suomen maa-arvioinnissa, joka käsitteli luonnononnettomuusriskeihin varautumista. Maa-arvioinnin laati YK:n ISDR-sihteeristö yhdessä EU:n ja OECD:n kanssa.

Arviointi on osa ISDR:n Hyogo Framework for Action 2005–2015 -toimintaohjelmaa, jossa Suomi on mukana. Maa-arviointi oli järjestyksessään toinen, ja se toteutettiin viime syksynä laajan haastatteluaineiston sekä muiden aineistojen avulla. Arvioinnissa olivat mukana SPEKin lisäksi järjestöistä Suomen Punainen Risti ja Palopäällystöliitto. Tavoitteena oli tunnistaa hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä yksilöidä parannuskohteita. Arviointiryhmä antoi myös useita suosituksia toiminnan kehittämiseksi.

Suosituksissa kiinnitetään huomiota muun muassa riskienarviointiin niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Raportin mukaan vahvemmalla paikallisella ja alueellisella yhteistyöllä, arvioinnilla, kumppanuuksilla ja työnjaolla sitoutettaisiin keskeinen toimijakenttä varautumiseen ja valmiuden kehittämiseen. Kunta- ja aluehallinnon muutoksissa tulisi kiinnittää huomiota varautumistehtävien työnjaon ja vastuiden selkeyteen sekä siihen, että koko toimijakenttä ml. elinkeinoelämä ja kolmas sektori otetaan mukaan varautumistyöhön.

Omatoimisen varautumisen ja kansalaisten rooli osana yhteiskunnan varautumista nähdäänkin raportissa yhdeksi kehittämiskohteeksi. Erityisesti kansalaisten tietoisuutta tulisi lisätä ns. uusia uhkia kohtaan. Kansalaisten varautumisen tasoa olisi arvioitava säännöllisten kyselyiden ja tiedontuotannon avulla. Myös koulujärjestelmän tulisi paremmin tukea omatoimisen varautumisen edistämistä.

Lisäksi strategioissa, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tulisi käsitellä voimakkaammin luonnonkatastrofien lieventämistä ja niihin liittyvien riskien vähentämistä. Luonnononnettomuusriskit ja uhat tulisi huomioida nykyistä paremmin esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja siihen liittyvässä lainsäädännössä.

Lopuksi raportti kehottaa rajat ylittävään yhteistyöhän niin kansallisesti eri hallinnonalojen ja toimijoiden välillä kuin kansainvälisestikin. Arviointi kannustaa Suomea aktiiviseen yhteistyöhön EU:ssa ja naapurimaiden kanssa. Yhteinen tiedonvaihto, tilannekuva ja varoitusjärjestelmät parantavat valmiutta laajamittaisiin tai rajat ylittävien katastrofien hallintaan. Varoitusjärjestelmien kehittäminen ja kaksisuuntaisuus tiedonkulussa nostetaankin raportin suosituksissa esille.

Maa-arvioinnit ovat luettavissa:
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/38523
http://www.preventionweb.net/english/professional/news/v.php?id=38521
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/32996
Toimintaohjelma luonnononnettomuuksien vahinkojen rajoittamiseksi:
http://www.intermin.fi/julkaisu/122012


Ilona Hatakka
Erikoistutkija