EU-parlamentti:

Onnettomuuksille ei tarvita yhtenäistä vakuutuspolitiikkaa


Euroopan parlamentti hyväksyi 5.2.2014 mietinnön luonnonkatastrofeja ja ihmisten aiheuttamia onnettomuuksia koskevista vakuutuksista. Tekstissä todetaan, että vaikka vakuutusmarkkinoiden tilanne EU:ssa on epäyhtenäinen, yhtenäiselle vakuutuspolitiikalle ei ole Euroopassa tarvetta. Tämä johtuu siitä, että eri maat ovat alttiita hyvin erilaisille riskeille ja kansallisten vakuutusjärjestelmien koetaan sopivan kunkin maan tilanteeseen. Lisäksi luonnononnettomuudet ja ihmisten aiheuttamat vahingot halutaan pitää erillään vakuutuksien suhteen.

Mietinnön raportoijana toiminut MEP Sampo Terho (EFD) on samoilla linjoilla mietinnön kanssa: ”Parlamentti on nyt ilmaissut selvästi, ettei se näe harmonisoinnille tällä saralla tarvetta. Olen lopputulokseen sen takia varsin tyytyväinen.”

Omaa vastuuta itsensä suojelemisesta ei tule unohtaa

Mietinnössä linjataan lisäksi, että ehkäiseminen on kaikkein tärkein tekijä ihmisten suojelussa ja odottamattomista tapahtumista johtuvien vahinkojen välttämisessä. EU:lla nähdäänkin rooli sellaisen vastuullisemman yhteiskunnan kehittämisessä, jossa varotoimiin varaudutaan riittävän hyvin. Unionia kannustetaan myös luomaan ehkäisemisen kulttuuria, joka lisää kansalaisten tietoisuutta luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien onnettomuuksien riskeistä. Kansalaisten ja yksilöiden omaa vastuuta itsensä suojelemisesta ei sovi unohtaa.

Myös Sampo Terho on asiasta samaa mieltä: ”Riskitietouden lisääminen on varmasti Suomessakin paikallaan. Samoin onnettomuuksiin varautumista on aina hyvä kannustaa niin yksilö- kuin järjestötasolla. Eikä kansainvälisestä tietojenvaihdostakaan varmasti harmia ole.” Valmiuden lisäämiseksi mietinnössä kehotettiin lisäämään yhteistyötä muun muassa jäsenvaltioiden, yksityissektorin ja vakuutustoimijoiden välillä.

Mietintö on parlamentin vastaus Euroopan komission viime keväänä hyväksymään vihreään kirjaan luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja koskevista vakuutuksista. Vihreä kirjan julkistuksessa sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komission jäsen Michel Barnier toi esille vakuutusten riittämättömyyden yhä lisääntyvissä luonnonmullistuksissa ja ihmisen aiheuttamissa onnettomuuksissa. Vihreän kirjan tavoitteena olikin arvioida, olisiko EU:ssa tarpeen toteuttaa toimia katastrofivakuutusmarkkinoiden kehittämiseksi. Vihreästä kirjasta käytiin myös julkinen kuuleminen. Nyt hyväksytty mietintö antaa komissiolle näkemyksen parlamentin mielipiteestä, jos komissio alkaa valmistaa aloitetta lakiasäätäväksi mietinnöksi.

Ilmaston lämpeneminen tapahtuu Euroopassa nopeammin

Samaan aikaan Vihreän kirjan kanssa komissio hyväksyi EU:n strategian ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, jonka tarkoituksena on nostaa EU:n valmiutta kohdata nykyiset ja tulevat ilmastovaikutukset. Taustalla on huoli Euroopan varautumisesta ilmaston lämpenemiseen, sillä se tapahtuu Euroopassa nopeammin kuin monilla muilla alueilla. Vaikka vaikutus vaihtelee EU:n eri osissa ilmasto-oloista, maantieteellisistä sijainneista ja sosioekonomisista olosuhteista riippuen, se kohdistuu kuitenkin kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin.

Yleisesti ottaen äärimmäiset sääilmiöt ovat yleistyneet; helleaallot, metsäpalot ja kuivuus ovat koetelleet Etelä- ja Keski-Eurooppaa aiempaa säännöllisemmin, ja Pohjois- ja Koillis-Eurooppaan ennustetaan yhä rankempia sateita ja tulvia, jotka johtavat lisääntyneeseen tulvien ja eroosion riskiin rannikkoalueilla. Tämän kaltaisten ilmiöiden kasvu todennäköisesti lisää katastrofien laajuutta ja johtaa huomattaviin taloudellisiin menetyksiin, kansanterveydellisiin ongelmiin ja kuolemantapauksiin. Niillä voi olla valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, ja ne voivat uhata kokonaisia alueita naapurimaissa. Vaikka suuronnettomuuksien kustannukset keskittyisivät vain paikalliselle alueelle, yksittäisille jäsenvaltioille voi aiheutua sisäistä ja ulkoista vakautta mahdollisesti horjuttavia merkittäviä taloudellisia rasitteita, jos kustannuksilta ei ole suojauduttu riittävästi vakuutuksilla. Asia on sen vuoksi tärkeä kansalaisille, yrityksille ja julkiselle hallinnolle kaikkialla unionissa.

Taina Hanhikoski