HemsidaSPEKRegisterbeskrivning

Registerbeskrivning


Marknadsföringsregister


1. Registerförare
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, FO-nummer 0912934-5, Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors, telefon 09 47 61 12, e-post: asiakaspalvelu@spek.fi.

2. Registerärenden
Vår kundtjänst svarar senast inom två vardagar på frågor och respons som berör registret.

3. Registrets namn
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands register över de som beställt kund-, marknadsföringsbrev och vårt nyhetsbrev.

4. Syftet med hantering av personuppgifter
Syftet med hanteringen är att sköta kundrelationen, att kundens och registerförarens rättigheter och skyldigheter förverkligas samt hantering av personuppgifter enligt personuppgiftslagen i anslutning till webbtjänster, forskningsverksamhet, registerförarens och/eller dess samarbetskumpaners reklam och/eller direkt marknadsföring på basis av kunduppgifterna via registerförarens medier och tjänster utan att överlåta personuppgifterna till en utomstående aktör.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om kunderna:
• Namn
• E-post
• Mobil- och/eller annan telefonnummer
• Organisation och ställning
• Organisationens adressuppgifter
• Loggdata

6. Registrets regelrätta informationskällor
Registret sammanställs av registerförarens informationssystem över kunder, allmänt tillgängliga Internetkällor och eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna har i huvudsak specificerats ifall de är andra än de förstnämnda.

7. Regelrätt överlåtelse av uppgifter
Registerföraren överlåter inte kundernas personuppgifter till utomstående, förutom om myndighetsåtgärder i Finland förutsätter det.

8. Avlägsnande av uppgifter
Uppgifterna kan avlägsnas om en person kräver det eller på grund av att kundrelationen upphör.

9. Principer för skydd av registret
Personuppgifter förvaras konfidentiella. Registerförarens och dess eventuella datateknikkumpaners datanät och utrustning som registret finns på är skyddat med brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder.